VÅR HISTORIA

OPERATION 1325

OPERATION 1325 TIDSLINJE

FRÅN RESOLUTION TILL OPERATION

År 2000 antog FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet och erkände för första gången att kvinnors fulla deltagande i konflikthantering är en fråga om internationell fred och säkerhet. Resolutionen var ett resultat av över 20-års lobbying och påverkansarbete som till slut gav resultat.

Den historiska resolutionen ledde en rad svenska kvinno- och fredsorganisationer att samlas 2003 för att diskutera hur de kunde samarbeta för att resolutionen skulle implementeras och bli verklighet. År 2006 bildades som följd paraplyorganisationen Operation 1325.

Sedan år 2006 har Operation 1325 verkat nationellt och internationellt för att påverka makthavare och civilsamhället att ta resolution 1325 i större beaktning. Kvinnors perspektiv på säkerhet ska genomsyra allt svenskt fredsbyggande arbete, inte minst diplomatiska relationer, utvecklingssamarbete, och militära och civila insatser.

År 2020 är det jubileumsår för resolution 1325 vilket uppmärksammas såväl nationellt som internationellt. Jubileet är en möjlighet att uppmärksamma de åtgärder som ännu saknas och de ansträngningar som krävs för att uppfylla resolutionen.

2000

2000

FÖRENTA NATIONERNA

FN:s säkerhetsråd antog Resolution 1325.

2003

2003

SVERIGE

Sammankomst som resulterade i Operation 1325 (men grundade 2006).

2006

2006

SVERIGE

Sverige antog en Nationell Handlingsplan (NAP) för förverkligandet av 1325 för perioden (2006-2008). 

Operation 1325 grundades av fem kvinno- och fredsorganisationer: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kvinnor för Fred, Svenska UNIFEM-kommittén, Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd och Sveriges Kvinnolobby, och började med påverkansarbete nationellt. 

Operation 1325 släppte boken ”Fredsagent 1325” som är en handbok för utbildning, kompetensutveckling och empowerment för att arbeta med demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, konflikthantering, ickevåld och fred. 

Operation 1325 publicerade “Women as Peacebuilders” rapport från två dagars utbildning i Härnösand, som var arrangerat tillsammans med SIDA med medel från FBA. 

2007

2007

SUDAN

Konsultativ utbildning i Khartoum, Sudan.

2007

2007

TURKIET

Building bridges to make change – Operation 1325 anordnade en konferens I Istanbul mellan kvinnor aktiva i fredsrörelsen i Israel och Palestina.  

Läs mer om konferensen här

2007

2007

JERIKO

”Bridgebuilding mission på Västbanken” – Operation 1325 tillsammans med partnerorganisationen Wi’am arrangerade ett seminarium på Västbanken. 

Läs mer om seminariet här

2008

2008

SUDAN

Konsultativ utbildning ”Training for Trainers: Consultativ Seminar” hölls  i Juba, Sudan (idag Sydsudan).

Läs mer om utbildningen här

2008

2008

IRAK

Pilotprojekt i Irak.

2008

2008

SUDAN

Konsultativ utbildning i Khartoum, Sudan.

Läs mer om utbildningen här

2009

2009

SVERIGE

Operation 1325 arrangerade en konferens om ’The Security Sector Reform and Resolution 1325’ i Stockholm, med finansiellt stöd från Utrikesdepartementet, Folke Bernadotte Akademin och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

”Women as Peacebuilder – Evolving further collaboration” – Operation 1325 annordnade ett dialogseminarium mellan kvinnor från Isarel och Palestina i Stockholm.

Sverige antog en ny NAP för UNSCR 1325 för perioden (2009-2012). 

Fredsagent 1325.

2009

2009

Cypern

Crossing the Bridge” – Operation 1325 arrangerade en workshop i Cypern för kvinnor från Israel och Palestina för att bidra ytterligare till implementeringen av 1325.  

Overcoming Obstacles” Operation 1325 arrangerade ett seminarium för kvinnor från Israel och Palestina gällande genomförandet av UNSCR 1325. 

2010

2010

SVERIGE

Operation 1325 anordnade en Jubileumkonferens (10 år av 1325) i Stockholm. Syftet var att utvärdera vad som hänt, och vad som gått framåt och inte.  

 

2010

2010

SUDAN

Operation 1325 stöttade 1325-nätverket (fem kvinnoorganisationer i Sudan) med att stärka kvinnoorganisationernas arbete för fred, kvinnors deltagande samt inflytande över fredsprocessen.  

2011

2011

SVERIGE

Operation 1325 släppte utbildningsboken ”Krig drabbar alla – fred måste byggas gemensamt som användes som underlag till att öka kunskapen om 1325 bland gymnasieungdomar. 

Operation 1325 publicerade “Security Council Resolution 1325: Civil Society Monitoring Report” som är en granskning av hur Sverige uppfyller 16 indikationer som EU har satt för att övervaka framstegen för UNSCR 1325. 

Konferens ”Security and JusticeImplementing Resolution 1325”  Konferensen riktade sig till postkonfliktländerna Sudan och Irak, och fokuserade på att ge praktiska verktyg för svensk missionspersonal att mer aktivt samarbeta med civilsamhället på plats i missionsområden. Släppte handboken Säkerhet på marken efter konferensen. 

2011

2011

IRANSKA-KURDISTAN

Projekt: ”Kvinnor, Fred och Säkerhet i Irakiska Kurdistan” genomfördes och syftade till att bidra med information och utbildning om UNSCR 1325 riktat till myndigheter, beslutsfattare och enskilda organisationer. 

Läs mer om projektet här

2011

2011

JORDANIEN

Operation 1325 deltog i ”A Regional Meeting on UNSCR 1325” i Jordanien. Fokuset var genomförandet av UNSCR 1325 i Mellanöstern. 

sverige

2012

2012

SVERIGE

Operation 1325 medverkade i en utbildning för FN-poliser som skulle på utlandsuppdrag till FN-missionerna i Liberia och Sydsudan, där vi höll ett föredrag om vikten av samverkan mellan civilsamhälle och instatspersonal. 

Lanserade rapportenMissing the Targettillsammans med Svenska Afghanistankommittén och  Kvinna till Kvinna. En granskning hur väl den svenska insatsen stärkt afghanska kvinnor i linje med resolution 1325. 

2012

2012

Sudan & Sydsudan

Projekt: ”Monitoring” – Operation 1325 anordnade workshop tillsammans med partnerorganisationen EVE-Organisation for Women Development i Sydsudan. Syftet var att öka kunskapen om UNSCR 1325 och hur den kan användas i praktiken. Två kommittéer bildades för att arbeta för civilsamhällets inkludering i processen att ta fram en nationell handlingsplan. Samma workshop genomfördes även i Sudan. 

Projekt: SSR i Sydsudan – med målet att öka samverkan mellan internationell insatspersonal och civilsamhällesorganisationer som arbetar med UNSCR 1325. 

Läs mer om projekten: här

2012

2012

MENA-REGIONEN

Projekt: Regionalt arbete i Mellanöstern och Nordafrika. Projektet utvecklades genom att tidigare partnerorganisationer uttryckte en vilja att bredda sina regionala kontakter för att utbyta erfarenheter och strategier samt öka kvinnors politiska inflytande i Mellanöstern. 

2013

2013

SVERIGE

Operation 1325 publicerade “NAP Navigator ” en guide till hur man utvecklar en nationell handlingsplan för genomförandet av UNSCR 1325. 

2013

2013

BEIRUT, LIBANON

Operation 1325 ordnande en utbildning på uppdrag av Norsk Kyrkhjälp för erfarenhetsutbyte för syriska, libanesiska och jordanska kvinnor i Beirut, Libanon.  

2013

2013

IRAK & IRANSKA KURDISTAN

Projekt: Säkerhetssektorreform i Irak och iranska Kurdistan påbörjades för att öka samverkan mellan internationell insatspersonal och civilsamhällesorganisationer i Irak och Irakiska Kurdistan.

Läs mer om projektet: Projekt_Irak

2014

2014

SVERIGE

Operation 1325 deltog i revideringen av den svenska handlingsplanen för 1325. 

2014

2014

IRAK, IRAKISKA KURDISTAN & MENA-REGIONEN

Projekt:Monitoring i Irak & Kurdistan” och ”Regional Initiative 1325-MENA” påbörjades vars syfte hade att facilitera erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och civilsamhällets delaktighet i nationella handlingsplansprocessen. (Givare: SI och FBA) 

Läs mer om projektet: Projekt_Irak

2014

2014

ALBANIEN

Projekt: ”Media Women’s Rights and Security In times of peace” I Albanien. Med syfte att förbättra samarbetet mellan media och kvinnorättsorganisationer och WPS. (Givare: SI)

Läs mer om projektet  här

2015

2015

SVERIGE

Operation 1325 bidrog med kommentarer i att ta fram CEDAW- skuggrapport tillsammans med andra civilsamhällsorganisationer. 

2015

2015

MENA-REGIONEN

Projekt: ”Kvinnor i media i MENA-regionen” genomfördes tillsammans med partnerorganisationer från Libanon, Irakiska Kurdistan och Palestina. Projektet bygger på kunskaper och gemensamma erfarenheter av påverkansarbete och strategier för att stärka kvinnors rättigheter och implementering av UNSCR 1325. 

2015

2015

LIBANON

Operation 1325 publicerade “Creating Space for Women’s Rights” tillsammans med partnerorganisationerna Women’s Empowerment Organisation in Iraqi Kurdistan, Women Media and Development in Palestine och Media Association for Peace in Lebanon. 

2015

2015

IRAKSIKA KURDISTAN

Operation 1325 publicerade “Creating Space for Women’s Rights” tillsammans med partnerorganisationerna Women’s Empowerment Organisation in Iraqi Kurdistan, Women Media and Development in Palestine och Media Association for Peace in Lebanon. 

2015

2015

IRAK

Operation 1325 publicere rapporten ”You make the difference: Women participation and security” tillsammans med partnerorganisationen Iraqi Women’s Network. 

2016

2016

SVERIGE

Sveriges Nationella Handlingsplan för genomförande av FN:s Säkerhetsrådsresolution 1325 (2016-2020). 

2016

2016

ALBANIEN

Projekt:Women’s Rights – From Concept to Albanian Reality” genomfördes tillsammans med Association for Women with Social Problems (AWPS) som syftar till att stödja informationsspridning och påverkan för en handlingsplan för UNSCR 1325. 

Läs mer om projektet här

2016

2016

TURKIET

Projekt:Women Participation Through Media” tillsammans med partnerorganisationen Jinha i Turkiet. Projektet syftar till att lyfta fram kvinnors röster och deltagande i turkisk media samt bidra till säkerställandet av kvinnors rättigheter. 

Läs mer om projektet här

2016

2016

MENA-REGIONEN & COLOMBIA

Projekt:Projection Lab 1.0” är ett pilotprojekt syftar till att öka det aktiva deltagandet av kvinnliga ledare i MENA-regionen och att stärka kvinnor i media för ökad demokrati. (Givare: SI) 

Läs mer om projektet här

Projekt: ”Medlingslabbet” påbörjar och syftar till att stärka kvinnors kapacitet i kvinno- och fredsorganisationer för att delta i fredsprocesser som aktiva medlare. (Deltagande partnerorganisationer: Women’s Peace Initiative, Women’s Free Congress KJA (Turkiet), IMP Mujeres por la paz, Casa de la Mujer, Ruta Pacifica (Colombia), Palestinian Centre for Peace and Democracy, Palestinian Working Women Society for Development (Palestina). (Givare: FBA och MUCF) 

Läs mer om projektet här

2017

2017

SVERIGE

Projekt: ”Digitala demokratiakademin” för att motverka våldsbejakande extremism i Sverige. Projektet vände sig till tjejer i Södertälje och Botkyrka för att stärka dem till att vara förändringsaktörer och stå upp för ett demokratiskt och jämställt samhälle. (Givare: MUCF). 

2017

2017

MENA & Colombia

Operation 1325 publicerade broschyren “Mediation Lab” som baseras på projektet Medlingslabbet.  

Operation 1325 publicerade rapporten “Mediation and Influence Insights” kopplat till projeket Medlingslabbet, med medel från MUCF. 

2017

2017

TURKIET

Operation 1325 arrangerade en konferens i Istanbul, Turkiet för att skapa ett nätverk för kvinnoorganisationer intresserade av att verka för kvinnor, fred och säkerhet.  

2017

2017

PALESTINA

Projekt:Promoting New Democracies” tillsammans med partnerorganisation TAM. Projeketet syftar till att stärka demokrati, yttrandefrihet, jämställdhet och politiskt deltagande i palestinska områden.  

Läs mer om projektet här

2018

2018

SVERIGE

Projekt: ”Digitala Fredsagentprogrammet” genomfördes i Sverige för att engagera unga kvinnor från Stockholm för fred och säkerhet på internet. Syftet var att stärka tjejer och unga kvinnor samt lyfta deras perspektiv i freds- och säkerhetsarbete. 

Läs mer om projektet här

Operation 1325 ledde en workshop med aktivister från Jemen och politiker på Svenska Institutet. Detta för att leda en strategisk planering ihop med jemenitiska organisationen ’Sisters in Arab Forum’ . 

2018

2018

JEMEN

Operation 1325 ledde en workshop med aktivister från Jemen och politiker på Svenska Institutet. Detta för att leda en strategisk planering ihop med jemenitiska organisationen ’Sisters in Arab Forum’ . 

2019

2019

SVERIGE

Projekt: ”Diabella” startade och är ett projekt som stärker unga kvinnor i konfliktförebyggande arbete i sina familjer, lokalsamhällen och det offentliga i Sverige. 

Läs mer om projektet här

Operation 1325 publicerade rapporten “Tjejer Fred och Säkerhet” med medel från FBA, Fredsmiljonen.  

2019

2019

PALESTINA

Projekt: ”Palestina Women’s Mediation School” tillsammans med partnerorganisationen Palestininan Centre for Peace and Democracy. Syftet var att öka makt och aktörskap hos unga kvinnor, genom att stödja lokala kvinnliga ledare, aktivister och kvinnoorganisationer.  

Läs mer om projektet här

2019

2019

TURKIET

Operation 1325 lanserade rapporten ”Women Count Turkey” tillsammans med partnerorganisationen Women in Foreign Policy. Rapporten är en översyn av arbetet för kvinnor, fred och säkerhet samt en lägesrapport från Turkiet.   

Stockholm

2020

2020

SVERIGE

Projekt: ”Motkraft” var ett projekt i Sverige som syftade till att stärka unga kvinnor och icke-binära som aktörer i arbetet mot våldsbejakande extremism. Projektet grundar sig i UNSCR 1325, men även dess systerresolutioner 2250 och 2242. Vilket lyfter vikten av ungas deltagande och inflytande i konflikt- och våldsförebyggande arbetet. 

Läs mer om projektet här

Projektet “Motkraft” tog fram policyrekommendationen “Att motverka våldsbejakande extremism” vilket har tagits fram av unga kvinnor mellan 17 och 25 år under en workshop tillsammans med Life & Peace Institute. 

Operation 1325 publicerade tillsammans med sina partnerorganisationer en rapport om hur Sverige kan verka för implementeringen av kvinnor, fred och säkerhet agendan i 10 olika länder.  

Operation 1325 tog “Women Count” vilket var rekommendationer till regeringen och myndigheterna för att stärka deras fortsatta arbete med UNSCR 1325. 

Operation 1325 publicerde  en handbok “Young Women Mediators and Board Trainee for Women, Peace and Security” tillsammans med Palestinian Centre for Democracy. 

Operation 1325 anordnade en konferens på UNSCR jubileumsdag, där svenska beslutfattare och lokala partnerorganisationer i Jemen, Turkiet, Palestina och Albanien deltog.  Under konferensen fördes det diskussion om vilka åtgärder som gjorts och vila utmaningar som kvarstår där flera perspektiv togs i anspråk. Publicerade rapporten ”Stronger Together”. 

2020

2020

PALESTINA

Projekt:Women Security” var ett projekt tillsammans med partnerorganisationen Wi’am i Palestina som syftade till att minska våld i hemmet och öka kunskapen om det fysiska och psykiska behovet hos utsatta kvinnor. (Givare: ForumCiv) 

Läs mer om projektet här

2020

2020

JEMEN

Yemen Sisters Arab Forum publicerade “Yemen CEDAW Shadow Report” tillsammans med 40 andra organisationer till Kvinnokonventionens sjunde och åttonde nationella rapport. 

2021

2021

JEMEN

Projekt: Nytt projekt i Jemen ”The future is Yemeni Yemeni Women for Peace. Som syftar till att bidra till jemenitiska kvinnors inkludering och påverkan för en möjlig nationell fredsprocess i Jemen. Projektet genomförs av tre partnerorganisationer, All girls foundation bland annat, Basma och Yanabea (Givare Postkodsstiftelsen). Avslutades tidigt 2023 

Projekt: ”Awareness Raising on Resolution 1325” tillsammans med partnerorganisationen Mawada i Jemen. Som syftade till att sprida information om kvinnor, fred och säkerhet och stärka unga kvinnors deltagande och ledarskap. (Givare: ForumCiv).  

Läs mer om projekten här

2021

2021

TURKIET

Projekt: “1325 Women of Turkey” tillsammans med partnerorganisationen SES Equality and Solidarity Association, där syftet var att stötta delaktighet och lyfta kvinnors perspektiv gällande fredsarbetet genom träning i sociala medier. (Givare: SI) 

Läs mer om projektet här

2021

2021

PALESTINA

Projekt: Nytt projekt i Palestina.Femininfluencer Som syftar till att uppmuntra och stärka deltagarnas användning av klassiska och sociala media som verktyg för att skapa förändring och stärka kvinnors möjligheter till politiskt deltagande och inflytande. (Partner: Palestinian Centre for Peace and Democracy) Givare: SI 

Läs mer om projektet här

2022

2022

SVERIGE

Operation 1325 lanserade sin podcast! ”Operation 1325-podden”. 

2022

2022

JEMEN, IRAK & SUDAN

Projekt:Women Peacebuilders Program” i tre länder . (Givare: FBA) Vars syfte var att sammanföra kvinnliga fredsaktivister från Jemen Mawada och All Girls Foundation, Sudan (NuWEBA) och Irak (Women Empowerment organisation) för erfarenhetsutbyte. Slutkonferens i Cairo, Egypten 

Läs mer om projektet här

2022

2022

PALESTINA

Projekt: ”The advancement of Women’s rights on issues of security and peace” I Palestina. Som syftade till att stärka palestinska kvinnors roll I det lokala beslutfattandet och fredsbyggande processer på alla nivåer. (Partner PCPD) Givare ForumCiv 

Läs mer om projektet här

2022

2022

JEMEN

Projekt: ”Yemen Local Peace Building Hub” I Jemen tillsammans med partnerorganisationen Mawada. Målet var att bidra till att skapa förutsättningar för lokal acceptans av ett nationellt fredsavtal. (Givare: ForumCiv)

Läs mer om projektet här 

2022

2022

TURKIET

Journalism on Peace and Security in Turkey med partner SES Solidarity Equality and Solidarity Association (Givare SI)

Läs mer om projektet här

2023

2023

SVERIGE

Sverige antog en ny NAP för genomförandet av UNSCR 1325 för perioden (2024-2028).  

2023

2023

PALESTINA

Projekt: ”Operation 1325:s MENA-Program” i Palestina tillsammans med PCPD och PWWSD. Syftet var att bidra till fler kvinnors deltagande i fredsprocesser och konflikthantering på lokal och nationell nivå. Givare: ForumCiv. (PAUSAT) 

Läs mer om projektet här

2023

2023

JEMEN

Operation 1325 publicerade en påverkansrapport “Women’s inclusion in peace processes in Yemen” tillsammans med två jemenitiska partnerorganisationer. 

 

OPERATION 1325 GRUNDADES 2003 SOM EN PARAPLYORGANISATION FÖR EN RAD SVENSKA FREDS- OCH KVINOORGANISATIONER.

 

Organisationen verkar i Sverige och partnerskap med freds- och kvinoorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet.