Om Oss

Operation 1325

Operation 1325 arbetar i Sverige och i partnerskap med freds- och kvinnorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet.

Operation 1325 registrerades 2006 av ett antal svenska freds- och kvinnoorganisationer och är än idag en paraplyorganisation för organisationer med angränsande agendor. Således är vi ett nätverk som tillsammans skapar en större bas att utgå från gällande kvinnor, fred och säkerhet. Vårt syfte är att informera, bedriva påverkansarbete och kapacitetsstärka angående agendan om kvinnor, fred och säkerhet. Vi arbetar generationsöverskridande i flera former.

Sedan vi startade har Operation 1325 genomfört kapacitetsbyggande projekt med partnerorganisationer i Balkan, Östeuropa, Centralafrika, Mellanöstern och Nordafrika. Tillsammans med kvinnor från flera länder granskar vi Sveriges, EU:s och FN:s insatser för kvinnor, fred och säkerhet. På så sätt baseras Operation 1325:s policyrekommendationer på erfarenheter, kunskap och behov hos kvinnor som påverkas av de beslut som fattas.

MEDLEMSORGANISATIONER

STYRELSE

KANSLI

SENIORA RÅDET

Nätverk

VÅRA GIVARE

MILJÖPOLICY

Styrdokument

VÅR HISTORIA: FRÅN RESOLUTION TILL OPERATION

År 2000 antog FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet vilket var första gången som kvinnors fulla deltagande i konflikthantering erkändes som en fråga om internationell fred och säkerhet. Resolutionen var ett resultat av över 20-års lobbying och påverkansarbete som till slut gav resultat.

Den historiska resolutionen ledde en rad svenska kvinno- och fredsorganisationer att samlas år 2003 för att diskutera hur de kunde samarbeta för att resolutionen skulle implementeras och bli verklighet. År 2006 bildades som följd paraplyorganisationen Operation 1325.

Sedan år 2006 har Operation 1325 verkat nationellt och internationellt för att påverka makthavare och civilsamhället att ta säkerhetsrådsresolution 1325 i större beaktning. Kvinnors perspektiv på säkerhet ska genomsyra allt svenskt fredsbyggande arbete, inte minst diplomatiska relationer, utvecklingssamarbete, och militära och civila insatser.

MEDLEMSORGANISATIONER

Operation 1325 är en paraplyorganisation som består av följande medlemsorganisationer:

KVINNOR FÖR FRED

Kvinnor för Fred, KFF, är en förening som arbetar för fred på kvinnors villkor. KFF ingår i ett nätverk med internationella förgreningar.

KVINNORKAN

KvinnorKan är en ideel förening som arbetar för kvinnor och mäns lika villkor.

SVENSKA KVINNORS VÄNSTERFÖRBUND

SVENSKA KVINNORS VÄNSTERFÖRBUND

Svenska Kvinnors Vänsterförbund, SKV, är ett förbund som verkar för hållbar utveckling och solidaritet med kvinnor världen över.

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK, är en ideell organisationoch ett forum för kristna kvinnor i Sverige.

SVERIGES KVINNLIGA LÄKARES FÖRENING

Kvinnliga läkares förening, KLF, har sina rötter i Kvinnliga Läkares Kommitté, bildad 1916 av Karolina Widerström Sveriges första kvinnliga läkare.

Tillbaka till toppen

STYRELSE

 

Operation 1325:s styrelse består av individer med passande bakgrund nominerade av våra medlemsorganisationer. Styrelsen arbetar med strategiska frågor som verkställs av kanslipersonalen.

ORDFÖRANDE – LENA SUNDH

Lena Sundh är ordförande för Operation 1325 sedan 2021. Hon har lång internationell erfarenhet av fred, säkerhet och utveckling.

VICE ORDFÖRANDE – AASE SMEDLER

Aase Smedler är civilekonom och utvecklingsspecialist, med mångårig erfarenhet i FN tjänst.

KASSÖR – ANKI WETTERHALL

Anki är nu pensionär och styrelseledamot i OSSE-nätverket förutom Operation 1325.

ANNIKA SCHABBAUER

Annika är föreningsengagerad körsångare och odlare med vänner och kollegor i många delar av världen. Hon har tidigare arbetat med Operation och med organisation samt myndigheter för fred, utveckling och jämställdhet.

CECILIA RALFE STELANDER

Cecilia Ralfe Stelander fann intresset för jämställdhet tog sin början i sport, unga vuxna och fred.

EMELIE HULTÉN

Emelie har en masterexamen i genusvetenskap och internationella relationer från University College Dublin där hon studerade kurser kopplat till kvinnor, fred och säkerhet.  Till vardags arbetar Emelie som forskningsassistent på Stockholms universitet.

KARIN BECKMAN

Karin är engagerad i Svenska Kvinnors Vänsterförbund. Resolution 1325 arbete är viktigt, att arbeta för villkor, möjligheter och samarbete över gränser för kvinnor tycker Karin är intressant och upplyftande att följa.

LENA ANGVIKEN

Lena Angviken har ett långt intresse för kvinnor och fredsfrågor, t.ex. genom sitt engagemang i Kvinnor För Fred.

SUPPLEANT - JOHANNA BERZELL

Johanna har alltid haft ett stort intresse för kvinnors rättigheter och fredsarbete. Genom hennes kandidatexamen i freds- och konfliktvetenskap fördjupades hon sig i vikten av kvinnors inflytande i fredsprocesser och konfliktlösning, vilket ledde Johanna till att få upp ögonen för Operation 1325.

SUPPLEANT - MARIA SANDGREN LOA

Maria Sandgren Loa tillhör organisationen Svenska Kvinnors Vänsterförbund, som är en av organisationerna som grundade Operation 1325. 

Tillbaka till toppen

KANSLI

ANETTE UDDQVIST - KANSLICHEF

Anette har drygt tio års erfarenhet från internationellt humanitärt arbete mestadels från konfliktkontexter, bland annat Afghanistan, Jemen och Sydsudan där hon jobbat både med teknisk och operationell koordinering.

Operation 1325 | Kansli: Mary Grace Tariaga Eriksson. Operation 1325 | Secretariat: Mary Grace Tariaga Eriksson.

GRACE T. ERIKSSON - HEMSIDEVOLONTÄR

Grace arbetar just nu med en totalrenovering av vår hemsida, för att den ska bli mer aktuell, användarvänlig och visuellt tilltalande.

Tillbaka till toppen

SENIORA RÅDET

Det seniora rådet grundades år 2019 som ett expertråd till verksamhetens styrelse. Genom att etablera ett diskussionsforum för kvinnor med lång erfarenhet av arbete och engagemang inom kvinnor, fred och säkert vill Operation 1325 utveckla föreningens strategiska framtids- och omvärldsanalys.

Seniora rådet utgörs av Anita Klum, Ann Svensén, Birgitta Holst Alani, Eva Zetterberg, Gunnel Bemerfeldt, Ingela Mårtensson och Maria Luisa Bartolomei.

NÄTVERK VI ÄR MED I

COLOMBIAGRUPPEN

Nätverk som arbetar för fred och mänskliga rättigheter i Colombia.

CONCORD SVERIGE

Ideell organisation och plattform som arbetar för en rättvis och hållbar värld.

FORUMCIV

En biståndsorganisation och Sveriges största plattform för civilsamhället. 

MR-NÄTVERKET

Nätverk för mänskliga rättigheter.

OSCE-CSP GENDER GROUP

Organization for Security and Co-operation in Europe – Civil Society Platform. 

OSSE-NÄTVERKET

OSSE-NÄTVERKET

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

SVERIGES KVINNOORGANISATIONER | THE SWEDISH WOMEN’S LOBBY

SVERIGES KVINNOORGANISATIONER

En paraplyorganisation för den svenska kvinnorörelsen. 

SOLIDARITETSHUSET

Solidaritetshusets ekonomisk förening.

2250-NÄTVERKET

Nätverk för FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 för unga, fred och säkerhet.

Tillbaka till toppen

VÅRA GIVARE

FORUMCIV

En biståndsorganisation och Sveriges största plattform för civilsamhället. 

JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETEN

Tillbaka till toppen

Om Oss | Miljöpolicy. About Us | Environmental Policy.

MILJÖPOLICY

Organisations arbete för att minska miljöpåverkan

Operation 1325 strävar efter att bidra till hållbar utveckling och att värna om vår planet. Vårt mål är att vår verksamhet ska präglas av miljömedvetenhet. Vi har därför utformat en miljöpolicy för vår verksamhet, evenemang och transport, där vi aktivt arbetar för att minska vår miljöpåverkan och främja en mer hållbar värld.

KONTORET

Primärt läses all information på (data)skärmen för att minimera utskrifter. Endast nödvändiga utskrifter görs, utskrifter sker dubbelsidigt och i svartvitt för att minimera pappersanvändningen.

Tryckt material ges ut digitalt/elektroniskt för att minska pappersförbrukningen och skogsförstöringen.

Källsortering, inklusive pantinsamling, är en del av vårt dagliga arbete för att underlätta återvinning och bevara jordens resurser.

Alla ljuskällor släcks vid arbetsdagens slut, teknisk utrustning stängs av och temperaturen sänks under helgdagar för att minska energiförbrukningen och reducera vår miljöpåverkan från energiproduktionen

Kontoret använder sig utav LED-lampor för att främja hållbar belysning.

Genom att donera och sälja kontorsutrustning, böcker och annat material som kan vara till nytta för andra, strävar vi efter att minska avfall och främja cirkulärekonomi.

EVENT

Vid event inhandlas ekologiska produkter i så stor utsträckning som möjligt, både när det gäller dryck och mat. Användningen av ekologiska varor innebär flera fördelar, inklusive bevarandet och ökningen av jordens biologiska mångfald. Ekologiska produkter undviker också farliga kemikalier som kan vara skadliga för både människor och djur, samt vattendrag och ekosystem.

All mat som serveras vid event är vegetarisk. Detta beslut är taget med syfte att minska klimatpåverkan, då en vegetarisk måltid generellt har betydligt mindre klimatpåverkan än en måltid med kött.

Till event används porslin och glas i stället för engångsartiklar för att minska mängden avfall och miljöpåverkan. Genom att välja återanvändbara alternativ minskar vi vår användning av engångsprodukter och bidrar till en mer hållbar användning av resurser.

TRANSPORTER

Vid jobbresor prioriteras kollektivtrafik, eller samåkning för att minska miljöpåverkan. Förhandsval är cykel, tåg och buss. Genom att cykla eller använda kollektivtrafiken minskar vi utsläppen av växthusgaser och minskar trafikbelastningen på vägarna.

Anställda uppmuntras att jobba hemifrån minst en dag i veckan för att minska behovet av resor till arbetsplatsen. Syftet är att bidra till minskade växthusgasutsläpp, minska luftföroreningar och främja hållbara städer.

För att främja cykling till arbetsplatsen tillhandhåller kontoret dusch och omklädningsrum för anställda, för att minska på utsläpp och luftföroreningar från transporter.

Operation 1325 | Om Oss: Miljöpolicy. Operation 1325 | About Us: Environmental Policy.

OPERATION 1325 GRUNDADES 2003 SOM EN PARAPLYORGANISATION FÖR EN RAD SVENSKA FREDS- OCH KVINOORGANISATIONER.

 

Organisationen verkar i Sverige och partnerskap med freds- och kvinoorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet.