Operation 1325

PROJEKT I

IRAK

Sedan 2003 har Iraks politiska läge blivit allt mer instabilt och läget är särksilt utsatt för kvinnor. Även om den iranska lagen skyddar en del kvinnliga rättigheter finns fortfarande mycket arbete kvar för att kvinnor ska bli jämställda männen. Kvinnor är till exempel mer utsatta för fattigdom och för osäker livsmedlemsförsörjning. Möjligheterna för kvinnor att påverka samhället är också mycket begränsade. 

Under åren har vi genomfört ett antal projekt i Irak. Alla med syftet att öka kunskapen om kvinnor, fred och säkerhet och stärka kvinnors position i samhället och beslutsfattning. 

 

UNDER DE SENASTE ÅREN

Under 2022 genomförde vi ett projekt som förde samman kvinnor från Jemen, Irak och Sudan. Länderna delar en liknande konfliktstatus där kvinnor exkluderas från den politiska processen och vi såg därmed en möjlighet för interaktion och påverkan.

Verksamheten syftade till att uppnå en synlighet och ge status åt kvinnorna. Genom kompetenshöjande insatser om relevanta arbetsmetoder för att delta i fredsprocesser och konflikthantering får kvinnor en legitimitet och blir därmed synliga som fredsaktörer, vilket i sin tur leder till ett förändringstryck gentemot beslutsfattare.

Aktiviteterna var väl utformade för att möjliggöra skapandet av ett forum, ett egalitärt nätverk, där kvinnors egna behov och önskemål om ökad kunskap styr innehållet och där kunskaper kan delas och fördjupas på ett förtroende sätt.

PROJEKT I irak

2022: WOMEN PEACEBUILDERS PROGRAM (Jemen, Irak, Sudan)

Projektet genomfördes i de tre länderna Jemen, Irak och Sudan, och hade fokus på att stärkta kvinnor föratt delta i freds och konfliktlösningsprocesser. Syftet var även att göra kvinnor mer synliga som fredsaktörer i samhället. Genom projektet har de deltagande kvinnorna fått utökad kunskap om sina rättigheter och möjligheter vilket stärkt dem som förändringsaktörer och inspirerat dem till fortsatt engagemang för liknande frågor.  

Land:  Jemen, Irak och Sudan 

Partnerorganisation: Mawada Association for Society Development, All Girls Foundation for Development (AGF), Women Empowerment Organization (WEO), Nuba Women for Education and Development Association (NuWEDA) 

Givare: Folke Bernadotteakademin  

Projektperiod: februari – december 2022 

Syfte:  Stärka kvinnors kunskap för att delta i freds- och konfliktlösningsprocesser på lokal och nationell nivå, synliggöra kvinnor som kända aktörer i desamma.  

Målgrupp: 16 kvinnor 

Hur: Projektet startade med två konferenser och ett kapacitetsbyggande program som deltagarna själva var med och utformade efter deras behov och önskemål. Fokus låg främst på konflikthantering, fredsförhandling och på UNSC Resolution 1325. Deltagarna höll sedan möten, både formella och informella, där de delade med sig av sin nyförvärvade kunskap på lokal och nationell nivå. De bjöd också in lokala organisationer för att ta del av den kapacitetsstärkande utbildningen, en aktivitet som nådde över 300 personer. Deltagarna höll även dialogmöten med lokala beslutsfattare och före detta parlamentariker för att försöka uppnå förändring på en högre nivå. Projektet avslutades med en gemensam konferens i Kairo, Egypten. Konferensen inkluderade flertal kapacitetsstärkande sessioner inom konflikthantering, uppföljning av fredsavtal, dialog med religiös ledare samt rollspel i förhandlings- och medlingsteknik. Konferensen innehöll även ett sidoevent som handlade om hur UNSCR 1325 samverkar med klimatförändringarna och Egyptens förberedelser inför COP27. Genom detta kunde egyptiska klimatexperter och våra projektdeltagare ha en diskussion, utbyta idéer om klimatet och hur de påverkar arbetet med kvinnor, fred och säkerhet. 

Inom projektet gjordes även insatser för att öka kunskapen i Sverige, genom flertalet seminarier och en social mediekampanj som nådde över 20, 000 personer.  

Resultat: Kvinnor i Jemen, Sudan och Irak har fått ökad kunskap och engagemang för att delta i freds- och konfliktlösningsprocesser på lokal och nationell nivå. Insatsen bidrog till det aktuella området genom att skapa ett forum för deltagande kvinnor för erfarenhetsutbyte och kapacitetsstärkande insatser. Detta forum har ökat kvinnors förutsättningar att delta i fredsprocesser, främjat fredliga och inkluderande samhällen samt stärkt kvinnor säkerhet. Projektet bidrog till mål 5 och 16 i Agenda 2030. 

 • 16 kvinnor från Jemen, Irak och Sudan har fått utökad kunskap och delat sina egna kunskaper och erfarenheter med varandra.   
 • Ett nätverk där kvinnorna fortfarande håller kontakten för att fortsätta utbyta kunskap och erfarenheter.  
 • Mer än 330 kvinnor har fått ökad kunskap om konflikthantering, fredsförhandling och resolution 1325.  
 • Över 2200 personer nådda vid seminarier i Sverige.  
 • Över 24,000 nådda via den svenska sociala mediekampanjen.  
 • Gemensam konferens i Kairo 

2016-2017: MEDIATION LAB

Medlingslabbet genomfördes i Mellanöstern och Nordafrika (MENA)-regionen och Colombia med syftet att utbyta kunskaper och erfarenheter om kvinnlig fredsförmedling från olika kontexter. Projektet möjliggjorde för kvinnliga fredsarbetare från flertalet länder att träffas och arbeta tillsammans för att stärka kvinnors möjligheter att lära av varandra och arbeta för fred.  

Projekt: Medlingslabbet 

Land: Colombia, Iraq, Jemen, Libyen, Palestina, Sverige, Turkiet 

Partnerorganisation: Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, KÖM Turkey, Palestinian Center for Peace and Democracy (PCPD) 

Givarorganisation: MUCF, Folke Bernadotteakademin 

Projektperiod: 2016 – 2017 

Syfte: Ett triangelutbyte av erfarenheter för att lyfta innovativa, framgångsrika medlings-processer som lett till ökad säkerhet och kvinnors deltagande. Att identifiera vad som gjort dessa medlingsprocesser framgångsrika och hur det kan reproduceras i andra områden och konflikter.  

Målgrupp: Kvinnliga fredsaktörer, civilsamhällsorganisationer, akademiker och lokala politiska beslutsfattare från Colombia och MENA-regionen 

Hur: Projektet startade med en inventering av medlingserfarenheter och kunskaper, genom intervjuer och digital efterforskning. Inom projektet skapades en referensgrupp med experter och beslutsfattare inom fredsförmedling. Som del av projektet hölls en central medlingskonferens för stärkandet av kvinnor som fredsförmedlare. Syftet med denna konferens var att utbyta erfarenheter, kunskaper och skapa ett gemensamt lärande. I respektive deltagarland hölls mindre konferenser där partnerorganisationerna delade med sig av nyvunna insikter och spred medlingskompetenser i sin kontext. Lärdomar och verktyg från projektet spreds digitalt b.l.a genom skapandet och publiceringen av en rapport och en handbok om ämnet. Ett påverkansbrev skickades till bland andra FN:s säkerhetsråd och FN:s medlemsstödsenhet.  

Resultat: Kvinno- och fredsorganisationer har delat erfarenheter och ökat sin kunskap om medling i andra kontexter för att dra lärdomar till sitt eget fredsarbete. Genom konferenserna, publiceringen av en rapport och en handbok om kvinnor, fred och säkerhet så har kunskapen nått fler än den primära målgruppen. Genom kontakt med beslutsfattare kunde deltagarna påverka på en högre nivå.  

-Handbok om fredsförhandling “Mediation Lab – Women Pacemakers as mediators” skapdes 

-Rapport “Mediation and Influence släpptes

– Påverkansbrev skickat till bland andra FN:s säkerhetsråd och FN:s medlemsstödsenhet. 

Publikationer:

Mediation Lab – Women Pacemakers as mediators (eng)

Mediation Lab – Women Pacemakers as mediators (arabic)

Mediation Lab – Women Pacemakers as mediators (español

Mediation Lab –  Women Pacemakers as mediators (türkçe)

Mediation and Influence

2015: SSR I IRAKISKA KURDISTAN OCH IRAK

Projekt: Säkerhetssektorreform (SSR) i Irakiska Kurdistan och Irak 

Land: Irakiska Kurdistan och Irak  

Projektperiod: 2015

Syfte: Möjliggöra samverkan mellan kvinnoorganisationer och insatspersonal som är verksamma inom säkerhetsektorreform (SSR) och möjlighet till påverkan. 

Målgrupp: Insatspersonal och kvinnoorganisationer  

Hur: Ursprungliga aktiviteter var att kartlägga SSR strukturerna och graden av samverkan, samt förbereda deltagare för och genomföra en workshop i Irak. På grund av säkerhetsläget, ändrades projektets mål till en vidareutveckling och anpassning av skriften ”Säkerhet på marken” till irakiska förhållanden med översättning till arabiska. Skriften ger konkreta och användbara råd till personer som arbetar med SSR och hur kvinnors deltagande i konflikt- och postkonfliktområden kan öka, samt hur man kan stärka kvinnors säkerhet. 

Resultat: Skriften möttes med positiv respons från såväl insatspersonal som kvinnoorganisationer och har använts till utbildningsmaterial för svenska FN-poliser och vid FN-missionen i Sydsudan.  

2014: MONITORING I IRAK OCH KURDISTAN

Land: Irak och Kurdistan 

Givare: Folke Bernadotteakademin och Svenska Intitutet 

Projektperiod: 2014

Syfte: Underlätta nätverkande och regionalt erfarenhetsutbyte i Mellanöstern och Nordafrika (MENA) regionen med fokus på påverkansarbete genom civilsamhällets delaktighet i utvecklingsprocesser för nationella handlingsplaner för kvinnor, fred och säkerhet och i granskning av staters genomförande av UNSC Resolution 1325. Samt bidra till framställandet av en ’Civil Society Monitoring Report on UNSCR 1325 för Irak som ingår i den globala Women Count rapporten.  

Målgrupp: Kvinnliga civilsamhällesorganisationer 

Hur: Workshop inom granskning och påverkansarbete. Deltagande organisationer genomförde även insamling och analys av material till rapporten samt projektplanering för påverkan. 

Resultat: Kvinnoorganisationer har stärkt sitt arbete för kvinnor, fred och säkerhet. Dialogen har medverkat till kompetensutveckling och ökad åsiktspåverkan. You make the difference: Women participation and security är en broschyr som tagits fram i samarbete mellan Operation 1325 och den irakiska kvinnorörelsen och är baserad på deras erfarenheter. Den ger tydliga rekommendationer och har spridits i Sverige och i MENA regionen. 

Publikationer:

You make the difference: Women participation and security

You make the difference – arabic

2014-2016: WOMEN AND MEDIA IN MENA

Projektet Women and Media in MENA genomfördes i Sverige, Libanon, Irak och Palestina. Syftet var att skapa plattformar för kvinnor och fredsgrupper, för att uppmärksamma agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Genom projektet skapades nya mötesplatser för kvinnor och media-aktörer. Deltagarna fick kunskap om hur media kan användas som ett verktyg för kunskap och påverkan.  

Projekt: Women and Media in the MENA-region  

Land: Irak, Libanon, Palestina och Sverige 

Partnerorganisation:Women Empowerment Organization (WEO), Media Association for Peace (MAP), TAM – Women, Media and Development 

Givare:Folke Bernadotteakademin, Svenska Institutet.  

Projektperiod: oktober 2014 – januari 2016 

Syfte:  Att utforska och bidra till kreativa mediala mötesplatser för kvinnor och fredsgrupper som fungerar som plattformar för att uppmärksamma agendan för kvinnor, fred och säkerhet i MENA-regionen.  

Målgrupp: Kvinnoorganisationer som kämpar för fred, kvinnors rättigheter och demokrati.  

Hur: De deltagande organisationerna identifierade existerande mötespunkter och relationer mellan kvinnogrupper och mediasektorn i projektländerna. Resultatet sammanfattades i en rapport som presenterades under ett gemensamt möte. Under mötesveckan hölls även workshops och diskussioner kring utmaningar, skillnader och likheter mellan länderna rörande kvinnors rättigheter och media. Tillsammans skapades ett utkast till en broschyr och en verktygslåda med samlade framgångshistorier och verktyg för ett förbättrat samarbete mellan media och civilsamhälles organisationer.  

Efter behov och utvärderingar i projektländerna förbättrades den gemensamma verktygslådan för mediaverktyg som sedan lade grund för en rad interaktiva workshops och diskussionsgrupper med deltagarna. Verktygslådan publicerades sedan, följt av en paneldiskussion och ett seminarium vilka besöktes av, bland andra, svensk och internationell media samt svenska riksdags och regeringsledamot. Ett panelsamtal om UNSC Resolution 1325 och kvinnor och media hölls även med utrikespolitiska utskottet, som sedan bjöd in till ett samtal om samma frågor. Det hölls även kommunikativa PR-events och sociala mediekampanjer för att sprida verktygslådan till allmänheten i de deltagande länderna.    

Resultat: Mötespunkter och relationer mellan kvinnogrupper och media har identifierats i de olika länderna. Deltagarna har fått stärkt kapacitet att framställa kvinnor, fred och säkerhet i media. De har även stärkt sina kunskaper i påverkan och opinionsbildnings för att öka spridning av information om kvinnors rättigheter och därmed ge det mer relevans hos beslutfattare. I ett längre perspektiv kan deltagarna komma att bidra till en mer frekvent och rättvis rapportering och framställning av kvinnor och kvinnors rättigheter i media.  

 • Mediaverktyg för kvinnors rättigheter i relation till media skapades och publicerades på engelska och arabiska.  
 • Projektet nådde flertalet regerings och riksdagsledamot samt svensk och internationell media.  

2011: KVINNOR FRED OCH SÄKERHET - INFORMATIONS OCH UTBLDNINGSSATSNING I IRAKISKA KURDISTAN

Projekt: Kvinnor, fred och säkerhet – informations och utbildningssatsning i Irakiska Kurdistan 

Land: Irakiska Kurdistan 

Partnerorganisation: Civil Development Organisation och Amez 

Givare: Folke Bernadotteakademin 

Projektperiod: 2011

Syfte: Öka och fördjupa kunskapen om UNSCR Resolution 1325. Bidra till att stärka enskilda organisationers, beslutfattares och myndigheters kapacitet att genomföra resolutionen i Irakiska Kurdistan. 

Målgrupp: Civilsamhället, opinionsbildare, beslutfattare och myndigheter i landet. 

Hur: Kartläggning och kontaktskapande, produktion av ett informations och utbildningsmaterial samt seminarium i Irakiska Kurdistan.  

Resultat: Deltagande organisationer har ökat sin kunskap om hur man konkret kan arbeta med UNSCR 1325. Projektet nådde flertal aktörer på olika nivåer i det Irakiska Kurdiska samhället och nått ut med information och tagit del av de behov som finns.  

ANNAT ARBETE I IRAK

2012: KVINNOR I DEN ARABISKA VÅREN I NORDAFRIKA OCH MELLANÖSTEN

Projekt: Kvinnor i den arabiska våren/Regionalt arbete i Nordafrika och Mellanöstern 

Land: Egypten, Irak, Jemen, Libanon, Libyen, Irakiska Kurdistan, Palestina och Tunisien 

Projektperiod: 2012 

Syfte: Bredda regionala kontakter för att utbyta erfarenheter och strategier för att öka kvinnors politiska inflytande i regionen. 

Målgrupp: 20 organisationer som arbetar med att implementera UNSC Resolution 1325 i respektive länder. 

Hur: En konferens  anordnades tillsammans med Norska Kyrkhjälpen gjorde organisationer med experter på UNSC Resolution 1325 i respektive land, en sammanställning av erfarenheter och utmaningar, som sedan används som underlag för konferensen. Under konferensen fick organisationerna aktivt delta i att både utforma och genomföra erfarenhetsutbytet, där utbyte av kreativt verktyg låg i fokus.  

Operation 1325 & IRAK

Här är en film som vi har tagit fram för att ge dig som inte känner till Operation 1325 en liten inblick i vilka vi är och vad vi arbetar för. Vi är väldigt glada över att vår hjältinna doktor Louise Olsson, senior forskare inom kvinnor, fred och säkerhet vid Institut för Fredsforskning i Oslo, medverkar med sin expertis och gedigna kunskap!

Denna video har producerats med finansiellt stöd från Sida genom ForumCiv. Varken Sida eller ForumCiv har deltagit i produktionen av denna video och ansvarar inte för avsnittens innehåll eller åsikterna som uttrycks.

PARTNERORGANISATIONER I IRAK

STÖDMEDLEMSKAP

Stödmedlemaskap: Fred | Supporting Membership: Peace

Information om stödmedlemskap:

  • Stödmedlemskap är öppet för enskilda individer som delar Operation 1325s värdegrund.
  • Stödmedlemmen har ej rösträtt vid årsmöte.
  • Stödmedlemskap debiteras med 100kr per år.

Som stödmedlem kommer du:

  • Stötta vårt arbete för att främja kvinnors rättigheter i fredsprocesser.
  • Få tillgång till våra uppdateringar, nyhetsbrev, projekt och framsteg.
  • Få exklusiva inbjudningar till våra evenemang, seminarium och workshops där du har möjligheten att dela med dig av dina specifika erfarenheter.
  • Känna dig stolt över att vara en del av en stark gemenskap som kämpar för förändring.

Fyll i dina uppgifter för att teckna medlemskap:

GDPR Samtycke

11 + 9 =

SWISHA MEDLEMSAVGIFTEN PÅ 100 KR DIREKT VIA QR-KODEN NEDAN.

United Nations Logo. Förenta Nationerna Logga.

OPERATION 1325 GRUNDADES 2003 SOM EN PARAPLYORGANISATION FÖR EN RAD SVENSKA FREDS- OCH KVINOORGANISATIONER.

 

Organisationen verkar i Sverige och partnerskap med freds- och kvinoorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet.