Operation 1325

PROJEKT I SVERIGE

Operation 1325:s nationella arbete utgörs framförallt av utbildningstillfällen och påverkansarbete. Precis som i fredsprocesser runtom i världen tror vi att Sverige går miste om den förmåga och kraft till förändring som kvinnor besitter om vi inte lyssnar till deras röster och bereder väg för även deras perspektiv på fred och säkerhet. Med vårt nationella arbete strävar vi efter större medvetenhet.

Sedan 2015 har Operation 1325 haft ett ökat fokus gällande unga, fred och säkerhet med stöd av FN:s säkerhetsrådsresolution 2250. Resolutionen belyser hur unga idag saknar tillräckligt skydd, inte representeras tillräckligt, och har inte heller möjlighet att påverka diskussioner om fred och konflikt på lokal, regional, nationell eller internationell nivå. Genom våra projekt stärker vi ungas roll genom utbildningar inom ledarskap, konfliktförebyggande, och jämställdhetsfrågor. Utbildningarna informerar och stärker unga till att vara medvetna och öka deras deltagande i demokratiska processer.

Operation 1325 bedriver även påverkansarbete enskilt och i partnernätverk inom ramen för att stärka den nationella agendan för kvinnor, fred och säkerhet.

UNDER DE SENASTE ÅREN

Under 2022 genomförde vi projektet Motkraft som hade fokus på att stärka unga kvinnors delaktighet i arbetet mot våldbejakande extremism.

Projektet bidrog till deltagarnas utökade kunskap, aktörskap och intresses för att arbeta mot våldssbejakande extremism ur ett genusperspektiv. Genom projektet har unga kvinnor tagit större plats ii samhällsdebatten och bidrar med sina åsikter, perspektiv och kunskap. 

PROJEKT I SVERIGE

2020: MOTKRAFT

Projekten Motkraft genomfördes i Sverige med fokus på att stärka unga kvinnors delaktighet i arbetet mot våldbejakande extremism. Genom projektet har unga kvinnor tagit större plats i samhällsdebatten och bidragit med sina åsikter, perspektiv och kunskap. Projektet har lyft problemet med våldbejakande extremism och behovet att arbeta med detta från ett genus- och ungdomsperspektiv.  

Projekt: Motkraft 

Land: Sverige 

Partnerorganisation: Life & Peace Institute och UNOCT Youth Empowerment Program 

Givarorganisation: Jämställdhetsmyndigheten (JÄMY) 

Projektperiod: juni-december 2020 

Syfte: Stärka kvinnors delaktighet i arbetet mot våldsbejakande extremism i sina närområden och i den offentliga debatten.  

Målgrupp: unga kvinnor 

Hur: Föreläsningar, workshops och övningar hölls om extremism, dess grogrunder, förebyggande arbete och digitala miljöer. Med stöd av en kommunikationsbyrå fick deltagarna ta fram en social mediekampanj som bland annat resulterade i ett instagramkontot (Motkraft) för att sprida information. Deltagarna höll ett seminarium under bok- och biblioteksmässan vilket livestreamades på Facebook. Tillsammans med Life & Peace Institute och UNOCT Youth Empowerment. Programmet skapade policyrekommendationer som sammanställdes i en rapport som delades med relevanta aktörer och beslutsfattande. Deltagarna fick även möjlighet att dela sina perspektiv och rekommendationer i möten med Utrikesdepartementet och Justitiedepartementet, samt i ett internationellt möte med andra unga på FN-kontoret för terroristbekämpning (UNOCT). 

Resultat: Deltagarna har fått utökad kunskap, aktörskap och intresses för att arbeta mot våldsbejakande extremism ur ett genusperspektiv. Deltagarna beskriver sig stärkta att ta sig an liknande utmaningar, ta plats och uttrycka sina åsikter inför både närstående och i offentligheten. Genusperspektivet på våldsbejakande extremism och behovet av att arbeta nationellt utifrån UNSCR 2250 har även lyfts och konkretiserats i samhällsdebatten.  

-Rapport med policyrekommendationer skapades 

-Över 800 nådda genom seminarium under bok- och biblioteksmässan 

– Över 1,200 uppskattat antal totalt nådda indirekt genom sociala medier 

Motkraft Policyrekommendationer

2019 - 2020: DIABELLA

Diabella genomfördes i Sverige för att förbättra ungas kapacitet för demokratisk, interreligiös dialog och deras deltagande i samhällsdebatten. Projektet värnade de demokratiska principerna och stärkte och inspirerade unga kvinnor till att påverka och engagera sig för ett mer jämlikt och fredligt samhälle.   

Projekt: Diabella 

Land: Sverige 

Partnerorganisation: Life and Peace Instituet och Fryshuset Unga (för projektaktiviteten ”Vårt Sverige”)

Givarorganisation: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) 

Projektperiod: december 2019 – juni 2020 

Syfte: Öka kunskapen bland unga om redskap för demokratisk, interreligiös dialog inom familj, lokalsamhälle och gentemot politiska beslutsfattare samt stärka kulturell identitet och dialogvilja.  

Målgrupp: 20 ungdomar boende i utsatta områden i Stockholm 

Hur: Deltagarna utbildades om FN Säkerhetsråds Resolution 1325, FN-konventioner, kvinnor rättigheter och konflikthantering. Utbildningen var deltagarstyrd, upplevelsebaserad och genomfördes med hjälp av fokusgruppsdiskussioner, rollspel och gruppövningar. Deltagarna delade sin kunskap vidare genom att hålla egna workshops och skapade en podcast och en informativ film. I samarbete med Life and Peace institut och Fryshuset unga anordnades ”Vårt Sverige” där möten och dialog skedde mellan unga och beslutsfattare och andra vuxna med inflytande. För att sprida projektet vidare hölls även workshops och föreläsningar av Operation 1325 runt om i Stockholm på bl.a. skolor och religiösa samfund. 

Resultat: Deltagarna vittnar om att det lärt sig mycket nytt om FN-resolutioner, konfliktlösning, mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter efter projektet. De framhäver också att de nu tycker att det är lättare att föra fram sina åsikter och att de känner sig inspirerade till att fortsätta engagera sig i liknande frågor. Projektet har värnat om demokratiska principer och stärkt unga kvinnor som nu har bättre kapacitet att ta del av samhällsdebatten för att överbrygga samhällsklyftor och främja en fredlig dialog.   

Röster från deltagarna:  

Ett projekt som jag hoppas att fler får ta del av. Jag har lärt mig så mycket under genomgångarna under lägerhelgerna och aktiviteterna. Men också lärt mig mycket om andra och fått chansen att göra något åt det som jag tycker är problem i samhället. 

2019: TJEJER, FRED OCH SÄKERHET

Projektet verkade för att unga svenska tjejer från utsatta områden skulle få utökad kunskap om agendan för unga, fred och säkerhet (UNSC Resolution 2250). Genom att delta i en studieresa till Palestina fick de möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra.   

Projekt: Tjejer, fred och säkerhet 

Land: Sverige och Palestina 

Partnerorganisation: förberedelser i samarbete med KFUK/KFUM 

Givarorganisation: Folke Bernadotteakademin  

Projektperiod: 2018 

Syfte: Att utöka kunskapen om agendan för unga, fred och säkerhet hos ett antal unga svenskar för att öka deras engagemang i frågor om internationell fred och säkerhet.  

Målgrupp: Fyra unga svenskar (två tjejer & två killar) från socioekonomiskt utsatta områden med mångkulturell bakgrund. 

Hur: Deltagarna fick, tillsammans med en handledare, delta i en KFUM-konferens om unga, fred och säkerhet i Palestina. På konferensen utbildades deltagarna inom ämnet och fick chansen att bygga nätverk och utbyta erfarenheter med andra unga. Deltagarna rapporterade om konferensen på sociala medier och skapade dessutom en film som, bland annat, bestod intervjuer av andra unga som de genomfört på konferensen. Efter konferensen skrev deltagarna en rapport om sina lärdomar och erfarenheter från resan. Rapporten lade grund för en policyrapport med rekommendationer för Sveriges arbete med UNSC Resolution 2250 som överlämnades till svenska riksdagsledamöter, Utrikesdepartementet och Folke Bernadotteakademin. Som del av projektet genomförde även Operation 1325 ett antal seminarier och workshops om UNSC Resolution 2250 i skolor i mer socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm  

Resultat: Fyra ungdomar fick utökad kunskap om unga, fred och säkerhet samt möjlighet att se och förstå unga Palestiniers vardag. Projekt har stärkt deltagarnas engagemang för frågor rörande fred och ungas rättigheter, samt deras förtroende för deras egen möjlighet att påverka. Genom rapportering på sociala media nådde deltagarna ut till en större publik med sina lärdomar. Policyrapporten som gavs till beslutsfattare möjliggjorde även projektets påverkan på en högre nivå. Genom engagemang på skolor i utsatta områden har projektet bidragit till att fler unga fick ökad förståelse för sina rättigheter och deras möjlighet att påverka.  

– 81 inlägg publicerade på sociala media som nådde över 23,000 personer. 

– Över 200 elever nådda genom workshops och seminarium i skolor.  

– En policyrapport Tjejer Fred och Säkerhet med rekommendationer för Sveriges implementering av UNSC Resolution 2250 skapades och nådde flera svenska beslutsfattare.  

 

2018: DET DIGITALA FREDSPROGRAMMET

Det digitala fredsprogrammet genomfördes för att stärka unga tjejer att använda sociala medier för förändring. Syftet var även att skapa engagemang och vilja hos unga tjejer att vilja bidra till och arbeta för ett fredligare samhälle samt ge dem verktyg för att kunna göra detta.

Projekt: Det digitala fredsprogrammet 

Land: Sverige 

Partnerorganisation:  

Givarorganisation: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) 

Projektperiod: 2017 – 2018 

Syfte: Att ökad kunskapen och stärka viljan hos unga att engagera sig i samhället tillsammans med andra och aktivt arbeta för att skapa ett medmänskligare och fredligare samhälle. 

Målgrupp: 24 unga tjejer boende i utsatta områden i Stockholm 

Hur: Deltagarna fick en intensivutbildning i unga och kvinnors rättigheter, i FN-konventioner och hur de kan påverka genom digitala medier. Målet var att deltagarna skulle fungera som digitala fredsagenter för att kunna nå ut till fler unga om deras rättigheter. Tillsammans med deltagarna skapades kampanjen #Tjejericentrum. Inom projektet skapades videos, podcast och sociala medier-inlägg aktivt för att sprida budskap, t.ex. via ett dedikerat instagramkonto (@Tjejericentrum). Projektet budskap spreds även genom skolbesök och artiklar i konventionell media.   

Resultat: Projektet har via digitala plattformar, via skolbesök och genom artiklar i media ökat kunskapen om resolution 1325 och 2242 och 2250. Det samma gäller för kvinnokonventionen och FN:s mänskliga rättigheter. Kampanjen #tjejericentrum blev betydelsefull och nådde över 7000 personer på sociala media. Deltagarna har fått utökad kunskap om sina rättigheter och hur de kan arbeta för aktivt delta för ett fredligare samhälle.  

 • Över 200 elever nådda genom skolbesök  
 • Över 7000 nådda genom kampanjen #tjejericentrum 

Publikationer: Debattartikel – Jämställdhet banar väg för fred

2017: DIGITALA DEMOKRATIAKADEMIN

Den digitala demokratiakademin genomfördes för att förse unga kvinnor med demokratiska verktyg och kunskap om icke-våldsam kommunikation. Syftet var att stärka unga tjejer till att vara förändringdaktörer och att stå upp för ett demokratiskt och jämställt samhälle.

Projekt: Digitala demokratiakademin 

Land: Sverige 

Givare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) 

Projektperiod: 2017-2018 

Syfte: Stärka tjejer till att vara förändringdaktörer och att stå upp för ett demokratiskt och jämställt samhälle. Målet var att deltagarna ska uppleva frihet från antidemokratiska könsstereotyper och frihet från förtryckande hederskultur.  

Hur: genom utbildning, dialogmöten och övningar i samarbete och kunskapsförmedling skapades ett förändringsnätverk med professionella kvinnoaktivister. Projektet utbildade i UNSC Resolution 1325 och 2242. Deltagarna utbildas i dialog och icke-våldsam kommunikation och försågs med demokratiska verktyg genom kunskap om kvinnokonventionen och FN:s mänskliga rättigheter. Genom utbildningar och dialog stärktes och utvecklades deltagarnas förmåga att uppmärksamma radikala tendenser, anti-demokratiska och sexistiska diskurser som främjar våldsbejakande extremism, och gav kunskap om vilka resurser som finns tillgängliga för att rapportera och hämta hjälp.  

Målgrupp: Tjejer i Södertälje och Botkyrka 

Resultat: Deltagarna har ökat kunskaperna om UNSC Resolution 1325 och 2242, för kvinnokonventionen och mänskliga rättigheter. Deltagarna fick kunskap om vem det ska vände sig till när de ser eller upplever risker för våldsbejakande extremism och radikalisering. Utöver det har deltagarna fått metoder att lösa konflikter och påverka sin omgivning. 

2011: SUSTAINABLE PEACE-TURNÉN

Projekt: Sustainable Peace-turnén 

År: 2011 

Land: Sverige 

Samarbete tillsammans med: Föreningen för Utveckling och Internationellt samarbete, Utrikespolitiska föreningen vid Lund, Örebro, Uppsala och Umeå, våra medlemsorganisationer samt deras lokalföreningar.  

Syfte: att sprida kunskap om FN:s Säkerhetsrådsresolution 1325, för att möta de stora kunskapsluckor som finns hos allmänheten och därmed öka insikten om hur svensk politik påverkar implementeringen av resolutionen i Sverige och internationellt. Genom projektet skiftades fokus, till att lyfta kvinnor som aktörer i stället för offer. Projektet baserades på en skrift som Operation 1325 tog fram under 2010 ”Actors for Sustainable Peace”.

Målgrupp: Studenter, allmänheten och politiker 

Hur: Seminarium ”Actors of Sustainable Peace” genomfördes på sju olika platser i Sverige (Lund universitet, Örebro universitet, Södertörn högskola, Stockholms Myntkabinett, Uppsala universitet och Umeå universitet) och sändes även digitalt. Innehållet fokuserade på att lyfta utmaningar och framsteg i arbetet med att genomföra FN:s säkerhetsrådsresolution 1325.  

Studien ”Actors of Sustainable Peace” har delats med alla deltagare, för att deltagarna ska kunna fördjupa sig i frågorna och hur arbetet med resolution 1325 verkställs. 

Resultat: Projektet nådde ut till personer både på plats och digitalt, och ökade deras kunskap om resolution 1325, genom seminariet, skriften ”Actors for Sustainable Peace” och   genom media då ett av seminariumen filmades av SVT och visades på Aktuellt. SR Internationell hade en intervju med tre av paneldeltagare i Stockholm. Därmed nåddes 650 000 tv-tittare. 

2009: FREDSAGENT 1325 - KVINNOR, FRED OCH SÄKERHET

Projekt: Fredsagent 1325 – kvinnor, fred och säkerhet 

År: 2009 

Land: Sverige 

Syfte: Informationsprojekt som bidrar till att öka unga kvinnors och mäns medvetenhet, kunskap och engagemang för demokrati-, jämställdhets, och fredsfrågor, lokalt och globalt.  

Målgrupp: unga kvinnor och män 

Hur: Genom studiecirkelledarutbildning i samarbete med studieförbundet Sensus. Certifierade cirkelledare genomförde totalt fyra cirklar i Malmö, Göteborg, och på en svensk gymnasieskola i Spanien. Och en gymnasieturne i samarbete med medlemsorganisationerna på gymnasieskolor i Malmö och Göteborg.  

Resultat: Alla deltagare som var delaktiga i rollen som studiecirkelledare genom att de både tillägnat sig sakkunskap de behöver om UNSCR 1325 och känner sig trygga som ledare. Sju cirkelledare utbildades och fyra av dessa startade egna criklar.  

Dubbelt så många studiecorklar (4st) hölls än målsättningen, vilket tolkas som  ett mycket gott resultat.  

Gymnasieturnen bedömdes vara lyckad, 111 studenter nåddes av informationen på gymnasium i Göteborg och Malmö.  

Publikation: FREDSAGENT HANBOOK 1325

ANNAT ARBETE SVERIGE

2020: WOMEN COUNT SVERIGE

År 2020 är ett viktigt år för kvinnor, fred och säkerhetsagendan. Resolution 1325, som ger makt åt kvinnor i fredsprocesser, firar 20 år. Dessutom kommer regeringen snart påbörja arbetet med att ta fram en ny handlingsplan för sina insatser inom kvinnor, fred och säkerhet. Operation 1325:s skuggrapport är därför särskilt viktig. Nedan följer Operation 1325:s rekommendationer för att stärka regeringens och myndigheternas fortsatta arbete.

Women Count 2020 Full text

Women Count 2020 rekommendationer

 

2020: STRONGER TOGETHER KONFERENS

År 2020 var jubileumsår för resolutionen 1325 som fyllde 20 år. Detta firade Operation 1325 med en digital konferens “Stronger Together” med representanter från Turkiet, Jemen, Palestina och Albanien, beslutsfattare, civilsamhället och allmänhet. Varje land fick var sin dag att diskutera aktuella utmaningar och lösningar.

Stronger Together

  2012: MISSING THE TARGET

  Denna rapport har beställts av en konstellation av tre svenska icke-statliga organisationer bestående av Svenska Afghanistankommittén (SCA), Kvinna till Kvinna-stiftelsen och Operation 1325.

  Syftet med rapporten är att ge en översikt över effekterna i Afghanistan av Sveriges åtagande gentemot UNSCR 1325 och de följande resolutionerna som utgör agendan för Kvinnor, Fred och Säkerhet. Specifikt, mot denna bakgrund, analyserar rapporten Sveriges roll, baserat på dess Nationella Handlingsplan (NHP) för genomförandet av UNSCR 1325.

  Missing the Target

  2011: CIVIL SOCIETY MONITORING REPORT

  Under sommaren 2011 genomförde Operation 1325 en granskning av hur Sverige uppfyller de 16 indikatorer som EU har satt upp för att övervaka framstegen för säkerhetsrådsresolution 1325.

  Som ett verktyg för att se Sveriges framsteg i implementeringen av säkerhetsrådsresolution 1325 genomförde Operation 1325 en kartläggning av framstegen i Sverige.

  Resultatet visade att Sverige ligger bra till när det gäller ett stort antal indikatorer, såsom kvinnors deltagande i politiska och konstitutionella sammanhang.

  Sverige kritiseras dock av författarna när det gäller kvinnors representation i fredsbevarande uppdrag och säkerhetssektorn.

  Security Council Resolution 1325: Civil Society Monitoring Report

  2009: SECURITY SECTOR REFORM

  Konferensen Security Sector Reform and Resolution 1325 hölls i Stockholm (Sverige) den 25-27 november 2009. Syftet med konferensen var att deltagarna skulle lära sig mer om säkerhetssektorreform (SSR), genus och FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet (UNSCR 1325). Ett annat syfte var att utveckla ett gemensamt språk för, och bättre förståelse mellan, de olika aktörerna.

  Läs rapporten från konferensen nedan.

  SSR Report Eng

  2006: KVINNOR SOM FREDSAGENTER

  Under 2004 började Operation 1325 utveckla en stegvis utbildningsstrategi som ger varje kvinna möjlighet att ”göra något för freden”.

  Utbildningen har som övergripande mål att steg för steg ge kunskaper, erfarenheter och kompetens för kvinnor som vill engagera sig som fredsagenter på olika nivåer.

  Poängteras bör att utbildningens innehåll och metoder inte enbart är framtagna av Operation 1325.

  De är resultaten av att kvinnor från olika fraktioner och stridande parter i konfliktområden – Balkan, Sydafrika, Indien och Mellanöstern – har deltagit i olika kurser och workshops. De har skaffat sig kunskaper och redskap att arbeta för mänskliga rättigheter, jämställdhet, demokrati, ickevåld och fredliga relationer – både i den närmaste omgivningen och internationellt.

  Det är dessa erfarenheter som ligger till grund för en fredsagentutbildning i flera steg. Eftersom deltagarna ”äger” processen har det varit möjligt att använda samma utbildningsmodeller i olika länder och kontexter.

  Kvinnor som Fredsagenter

  Operation 1325 & SVERIGE

  Diabella är ett projekt som stärker unga kvinnor och tjejer i konfliktförebyggande arbete i sina familjer, lokalsamhällen och det offentliga. Deltagarna är mellan 15–20 år och kommer från Järfälla, Solna, Stockholm och Nacka. Genom lägerhelger och informationsträffar får de verktyg för konflikthantering, interkulturell och religiös dialog samt kunskap om mänskliga rättigheter och FN-resolutionerna 1325 och 2250. Vi kallar dem Operation 1325:s fredsinfluencers. Diabellas deltagande under Järvaveckan blev inställt på grund av pandemin och istället skapade vi en annan plattform för dialog mellan unga och beslutfattare, se filmen Vårt Sverige. (2019) Finansierat av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

  STÖDMEDLEMSKAP

  Stödmedlemaskap: Fred | Supporting Membership: Peace

  Information om stödmedlemskap:

   • Stödmedlemskap är öppet för enskilda individer som delar Operation 1325s värdegrund.
   • Stödmedlemmen har ej rösträtt vid årsmöte.
   • Stödmedlemskap debiteras med 100kr per år.

  Som stödmedlem kommer du:

   • Stötta vårt arbete för att främja kvinnors rättigheter i fredsprocesser.
   • Få tillgång till våra uppdateringar, nyhetsbrev, projekt och framsteg.
   • Få exklusiva inbjudningar till våra evenemang, seminarium och workshops där du har möjligheten att dela med dig av dina specifika erfarenheter.
   • Känna dig stolt över att vara en del av en stark gemenskap som kämpar för förändring.

  Fyll i dina uppgifter för att teckna medlemskap:

  GDPR Samtycke

  9 + 5 =

  SWISHA MEDLEMSAVGIFTEN PÅ 100 KR DIREKT VIA QR-KODEN NEDAN.

  United Nations Logo. Förenta Nationerna Logga.

  OPERATION 1325 GRUNDADES 2003 SOM EN PARAPLYORGANISATION FÖR EN RAD SVENSKA FREDS- OCH KVINOORGANISATIONER.

   

  Organisationen verkar i Sverige och partnerskap med freds- och kvinoorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet.