Operation 1325

PROJEKT I SUDAN

Sudan har stora problem med ojämlikhet och kvinnors rättigheter. Kvinnor är en marginaliserad grupp som ofta får leva med trakasserier och sexuellt och fysiskt våld. Få flickor går i skolan, ännu färre kan läsa och barnäktenskap är ett närvarande problem. 

Kampen för kvinnors rättigheter i Sudan har pågått länge och fortsätter än idag.  

 

UNDER DE SENASTE ÅREN

Under 2022 utformade vi ett projekt som förde samman kvinnor från Jemen, Irak och Sudan. Länderna delar en liknande konfliktstatus där kvinnor exkluderas från den politiska processen och vi såg därmed en möjlighet för interaktion och påverkan.

Verksamheten syftade till att uppnå en synlighet och ge status åt kvinnor. Genom kompetenshöjande insatser om relevanta arbetsmetoder för att delta i fredsprocesser och konflikthantering får kvinnor en legitimitet och blir därmed synliga som fredsaktörer, vilket i sin tur leder till ett förändringstryck gentemot beslutsfattare.

Aktiviteterna var väl utformade för att möjliggöra skapandet av ett forum, ett egalitärt nätverk, där kvinnors egna behov och önskemål om ökad kunskap styr innehållet och där kunskaper kan delas och fördjupas på ett förtroende sätt.

PROJEKT OCH ARBETE I SUDAN

2022: WOMEN PEACEBUILDERS PROGRAM (Jemen, Irak, Sudan)

Projektet genomfördes i de tre länderna Jemen, Irak och Sudan, och hade fokus på att stärkta kvinnor föratt delta i freds och konfliktlösningsprocesser. Syftet var även att göra kvinnor mer synliga som fredsaktörer i samhället. Genom projektet har de deltagande kvinnorna fått utökad kunskap om sina rättigheter och möjligheter vilket stärkt dem som förändringsaktörer och inspirerat dem till fortsatt engagemang för liknande frågor.  

Land:  Jemen, Irak och Sudan 

Partnerorganisation: Mawada Association for Society Development, All Girls Foundation for Development (AGF), Women Empowerment Organization (WEO), Nuba Women for Education and Development Association (NuWEDA) 

Givare: Folke Bernadotteakademin  

Projektperiod: februari – december 2022 

Syfte:  Stärka kvinnors kunskap för att delta i freds- och konfliktlösningsprocesser på lokal och nationell nivå, synliggöra kvinnor som kända aktörer i desamma.  

Målgrupp: 16 kvinnor 

Hur: Projektet startade med två konferenser och ett kapacitetsbyggande program som deltagarna själva var med och utformade efter deras behov och önskemål. Fokus låg främst på konflikthantering, fredsförhandling och på UNSC Resolution 1325. Deltagarna höll sedan möten, både formella och informella, där de delade med sig av sin nyförvärvade kunskap på lokal och nationell nivå. De bjöd också in lokala organisationer för att ta del av den kapacitetsstärkande utbildningen, en aktivitet som nådde över 300 personer. Deltagarna höll även dialogmöten med lokala beslutsfattare och före detta parlamentariker för att försöka uppnå förändring på en högre nivå. Projektet avslutades med en gemensam konferens i Kairo, Egypten. Konferensen inkluderade flertal kapacitetsstärkande sessioner inom konflikthantering, uppföljning av fredsavtal, dialog med religiös ledare samt rollspel i förhandlings- och medlingsteknik. Konferensen innehöll även ett sidoevent som handlade om hur UNSCR 1325 samverkar med klimatförändringarna och Egyptens förberedelser inför COP27. Genom detta kunde egyptiska klimatexperter och våra projektdeltagare ha en diskussion, utbyta idéer om klimatet och hur de påverkar arbetet med kvinnor, fred och säkerhet. 

Inom projektet gjordes även insatser för att öka kunskapen i Sverige, genom flertalet seminarier och en social mediekampanj som nådde över 20, 000 personer.  

Resultat: Kvinnor i Jemen, Sudan och Irak har fått ökad kunskap och engagemang för att delta i freds- och konfliktlösningsprocesser på lokal och nationell nivå. Insatsen bidrog till det aktuella området genom att skapa ett forum för deltagande kvinnor för erfarenhetsutbyte och kapacitetsstärkande insatser. Detta forum har ökat kvinnors förutsättningar att delta i fredsprocesser, främjat fredliga och inkluderande samhällen samt stärkt kvinnor säkerhet. Projektet bidrog till mål 5 och 16 i Agenda 2030. 

 • 16 kvinnor från Jemen, Irak och Sudan har fått utökad kunskap och delat sina egna kunskaper och erfarenheter med varandra.   
 • Ett nätverk där kvinnorna fortfarande håller kontakten för att fortsätta utbyta kunskap och erfarenheter.  
 • Mer än 330 kvinnor har fått ökad kunskap om konflikthantering, fredsförhandling och resolution 1325.  
 • Över 2200 personer nådda vid seminarier i Sverige.  
 • Över 24,000 nådda via den svenska sociala mediekampanjen.  
 • Gemensam konferens i Kairo 

PROJEKT OCH ARBETE I SUDAN

2008: KONSULTATIV UTBILDNING - PASSING THE TORCH

Projekt: Passing the Torch  

Land: Sudan, Khartoum 

År: 2008–2008 

Givare: Utrikesdepartementet 

Om: Operation 1325: workshop training of trainers (TOT) syftade till att ge deltagarna en fördjupad förståelse för utbildarnas grundläggande uppgifter, vilket inkluderade insikter, kunskap och färdigheter som behövs för att framgångsrikt utföra sitt uppdrag. Under de två dagarna av projektet, leddes utbildningssessioner av erfarna utbildare, där fokus låg på att förmedla kunskap om resolution 1325 och dess tillämpning. Fokus låg också på habilitering, ledarskap och pedagogiska verktyg för att förbättra och stärka kvinnliga ledare i deras roller inom sina organisationer.  

Resultat: Utbildningen gav möjlighet att öka förståelsen mellan unga kvinnor från olika etniska, religiösa och sociala grupperingar. Positiv respons från deltagarna, Deltagarna uppmuntrade ett intergenerationellt perspektiv, med juniora och seniora deltagare, samt inkludering av ledarskapsaspekter, i framtida utbildningar. Deltagarna betonade även behovet av kapacitetsbyggnandesinitiativ för lokala kvinnor för att agera som förebilder.  

Publikation: Passing the torch

2008: KONSULTATIV UTBILDNING - TRAINING FOR TRAINERS

Projekt: Training for Trainers: Consultive Seminar in Juba, Sudan 

Land: Juba, Sudan (idag Sydsudan) 

Projektperiod: 2008-2008 

Givare: Utrikesdepartementet 

Om: Som ett första steg, arrangerade Operation 1325 ett brobyggande seminarium i samarbete med olika kvinno- och fredsorganisationer i Khartoum, Sudan. Utgångspunkten för detta andra seminariet var att ta arbetet vidare och stärka och fördjupa kontakterna med kvinnor som arbetar som fredsmäklare i alla delar av landet, för att tillhandhålla relevant utbildning om UNSC Resolution 1325 och fredsbyggande metoder och resurser för genomförandet av UNSC Resolution 1325 i ett sudanesiskt sammanhang. 

Resultat:  Sammanförandet av kvinnor från olika regioner i Sudan, underlättade deras lärande och gemensamma strategier, för att på lång sikt bygga relationer som är nödvändiga för effektivt fredsbyggande.  

Publikation: Training for Traineers

Operation 1325 & SUDAN

Här är en film som vi har tagit fram för att ge dig som inte känner till Operation 1325 en liten inblick i vilka vi är och vad vi arbetar för. Vi är väldigt glada över att vår hjältinna doktor Louise Olsson, senior forskare inom kvinnor, fred och säkerhet vid Institut för Fredsforskning i Oslo, medverkar med sin expertis och gedigna kunskap!

Denna video har producerats med finansiellt stöd från Sida genom ForumCiv. Varken Sida eller ForumCiv har deltagit i produktionen av denna video och ansvarar inte för avsnittens innehåll eller åsikterna som uttrycks.

PARTNERORGANISATIONER vi samarbetat med

STÖDMEDLEMSKAP

Stödmedlemaskap: Fred | Supporting Membership: Peace

Information om stödmedlemskap:

  • Stödmedlemskap är öppet för enskilda individer som delar Operation 1325s värdegrund.
  • Stödmedlemmen har ej rösträtt vid årsmöte.
  • Stödmedlemskap debiteras med 100kr per år.

Som stödmedlem kommer du:

  • Stötta vårt arbete för att främja kvinnors rättigheter i fredsprocesser.
  • Få tillgång till våra uppdateringar, nyhetsbrev, projekt och framsteg.
  • Få exklusiva inbjudningar till våra evenemang, seminarium och workshops där du har möjligheten att dela med dig av dina specifika erfarenheter.
  • Känna dig stolt över att vara en del av en stark gemenskap som kämpar för förändring.

Fyll i dina uppgifter för att teckna medlemskap:

GDPR Samtycke

5 + 2 =

SWISHA MEDLEMSAVGIFTEN PÅ 100 KR DIREKT VIA QR-KODEN NEDAN.

United Nations Logo. Förenta Nationerna Logga.

OPERATION 1325 GRUNDADES 2003 SOM EN PARAPLYORGANISATION FÖR EN RAD SVENSKA FREDS- OCH KVINOORGANISATIONER.

 

Organisationen verkar i Sverige och partnerskap med freds- och kvinoorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet.