Operation 1325

PROJEKT I

TURKIET

Ojämlikhet är ett stort problem i Turkiet, framförallt är såväl fysiskt som psykiskt våld mot kvinnor vanligt. Det finns ett stort behov att utöka kunskapen om kvinnors rätt och jämlikhet. Kvinnorörelsen i landet är dock stor och arbetar ständigt för att förbättra situationen för kvinnor i landet. 

Operation 1325 har arbetat i Turkiet i många år. Tillsammans med våra partnerorgansisationer har vi stärkt unga kvinnor och bidragit till att deras kunksaper om kvinnors rättigheter, jämlikhet och fredsförmedling ökat. 

 

UNDER DE SENASTE ÅREN

De senaste åren har vi haft flera projekt i Turkiet. Det senaste ”Journalism on women peace and security” avslutades 2023. Syftet med projektet var att skapa en oberoende mediaplattform och öka kunkapen om medias roll i att rapportera och granska arbetet med agendan för kvinnor, fred och säkerhet. 

PROJEKT I TURKIET: TIDSLINJEN

2022 - 2023: JOURNALISM ON WOMEN, PEACE AND SECURITY

Journalism on women peace and security var ett mediaprojket som verkade för att öka kunskapen om agendan för kvinnor, fred och säkerhet i Turkiet. Syftet var att bygga vidare på en oberoende och trovärdig mediaplattform för dessa frågor i ett allt mer censurerad turkiskt samhälle. Genom att producera olika media om kvinnor, fred och säkerhet ökade kunskapen inom området och fler kvinnor fick möjlighet att utrycka sig på nya plattformar, med särskilt fokus på kurdiska kvinnor. 

Projekt:  Journalism on Women, Peace, and Security (2022-2023) 

Land: Turkiet 

Partnerorganisation:SES Equality and Solidarity Association 

Givare:Svenska Institutet 

Projektperiod: maj 2022 – januari 2023.  

Syfte: Öka kvinnors möjlighet till politiskt inflytande och öka kunskapen om agendan för kvinnor, fred och säkerhet.  

Målgrupp: 40 turkiska och kurdiska kvinnor  

Hur: En sektion om kvinnor, fred och säkerhet utvecklades på partnerorganisationen SES hemsida samt i deras nyhetsbrev. Deltagarna producerade material till sektionen som inkluderade nationella och internationella nyheter inom agendan för kvinnor, fred och säkerhet från ett kvinnorättsperspektiv. Historier från turkiska och kurdiska kvinnors historier om deras kamp för kvinnors rättigheter delades på plattformen. Inom projektet producerade deltagarna nyhetsartiklar, podcasts och video-dokumentärer om fred- och säkerhet samt om den kurdiska situationen i Turkiet.   

Resultat: Projektet bidrog till att kunskapen om kvinnor, fred och säkerhet, samt den kurdiska situationen ökade. Marginaliserade aktivister och politiker gavs en röst och en möjlighet att berätta sin historia i media. Andra kvinnor blev stärkta och inspirerade att ställa krav och uppmana till förändring i media. Projektet hade en större räckvidd än väntat.  

 • Nyhetsartiklar lästa av över 10, 000 personer 
 • Över 1,000 lyssnare på projektets podcasts.  
 • Video-dokumentärerna sedda av över 11,000 
 • Flera hundra nya följare på partnerorganisationen SES sociala media.  
2020-2021: 1325 WOMEN OF TURKEY

Projekt: 1325 Women of Turkey 

Land: Turkiet 

Givare: Svenska Intitutet 

Partnerorganisation: SES Equality and Solidarity Association  

Projektperiod: maj 2020 – april 2021 

Syfte: Stötta kvinnors delaktighet och perspektiv gällande fredsarbetet genom träning i användning av sociala medier.  

Målgrupp: 20 lokala kvinnorättsaktivister i Turkiet 

Hur: Kapacitetsstärkande utbildning inom sociala medier användning, materialproducering och påverkan, samt träning gällande kreativt skapande av material om UNSCR Resolution1325 samt möten med politiker för att hålla dem ansvariga för deras partiers arbete för kvinnor, fred och säkerhet.  

Resultat: Kvinnornas budskap om fred och säkerhet har blivit hörd av allmänheten. Ett ökat intresse och förståelse bland kvinnoorganisationer och aktivister för UNSC Resolution 1325. Partnerorganisationen SES har blivit starkare och gjort större avtryck i sitt arbete genom att skapa nätverk för kvinnor intresserade av kvinnor, fred och säkerhetsagendan. Projektet skapade material till sociala medier  om kvinnors rättigheter i relation till fred och säkerhet. 

2016-2018: WOMEN PARTICIPATION THROUGH MEDIA

Projektet Women Participation Through Media genomfördes i Turkiet med syftet att öka marginaliserade gruppers deltagande och synlighet i turkisk media. Genom ett utbildningsprogram och producering av mediamaterial bidrog projektet till att stärka deltagarnas kapacitet att påverka och göra sina röster hörda.  

Projekt:  Women Participation Through Media 

Land: Turkiet 

Partnerorganisation: Jinha News Agency, Raul Wallenberg Institute, Women in Foreign Policy, SES Equality and Solidarity Association

Projektperiod:maj 2016 – juni 2018 

Givare: Svenska institutet 

Syfte: Öka kvinnors- och minoritetsgruppers deltagande i turkisk media med målet att dessa fortsätter arbeta för utsatta och marginaliserade gruppers rättigheter.  

Målgrupp: Kvinnoorganisationer, journalister och andra inom fredsrörelser eller media.  

Hur: Workshops för att öka kunskapen om UNSC Resolution 1325 och skriva artiklar ur ett feministiskt perspektiv. En konferens med lokala kvinnliga medie-aktörer för att bland annat diskutera intersexualitet i media. Samt workshops om hur man producerar material om kvinnors rättigheter i media, samt om kvinnors deltagande i de politiska, juridiska och militära sektorerna i Turkiet. En mediekampanj skapades där artiklar, bloggposter, tweets m.m. producerades för att sprida kunskaperna från projektet vidare. Inom projektet hölls även möten med svenska experter och politiker för att sprida kunskapen från projektet i Sverige.  

Resultat:. Projektet bidrog till att öka kvinnors deltagande i media (mellan 17 och 50 personer från målgrupp deltog i varje aktivitet). Det bidrog till en mer fri och oberoende media i ett alltmer censurerat medieklimat i Turkiet. Dessutom skapade det en högre medvetenhet om mänskliga rättigheter, likväl som HBTQ- och minoritetsrättigheter  

Publikation: Women-Count-Turkey-2018

2016 - 2017: MEDIATION LAB

Medlingslabbet genomfördes i Mellanöstern och Nordafrika (MENA)-regionen och Colombia med syftet att utbyta kunskaper och erfarenheter om kvinnlig fredsförmedling från olika kontexter. Projektet möjliggjorde för kvinnliga fredsarbetare från flertalet länder att träffas och arbeta tillsammans för att stärka kvinnors möjligheter att lära av varandra och arbeta för fred.  

Projekt: Medlingslabbet 

Land: Colombia, Iraq, Jemen, Libyen, Palestina, Sverige, Turkiet 

Partnerorganisation: Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, KÖM Turkey, Palestinian Center for Peace and Democracy (PCPD) 

Givarorganisation: MUCF, Folke Bernadotteakademin 

Projektperiod: 2016 – 2017 

Syfte: Ett triangelutbyte av erfarenheter för att lyfta innovativa, framgångsrika medlings-processer som lett till ökad säkerhet och kvinnors deltagande. Att identifiera vad som gjort dessa medlingsprocesser framgångsrika och hur det kan reproduceras i andra områden och konflikter.  

Målgrupp: Kvinnliga fredsaktörer, civilsamhällsorganisationer, akademiker och lokala politiska beslutsfattare från Colombia och MENA-regionen 

Hur: Projektet startade med en inventering av medlingserfarenheter och kunskaper, genom intervjuer och digital efterforskning. Inom projektet skapades en referensgrupp med experter och beslutsfattare inom fredsförmedling. Som del av projektet hölls en central medlingskonferens för stärkandet av kvinnor som fredsförmedlare. Syftet med denna konferens var att utbyta erfarenheter, kunskaper och skapa ett gemensamt lärande. I respektive deltagarland hölls mindre konferenser där partnerorganisationerna delade med sig av nyvunna insikter och spred medlingskompetenser i sin kontext. Lärdomar och verktyg från projektet spreds digitalt b.l.a genom skapandet och publiceringen av en rapport och en handbok om ämnet. Ett påverkansbrev skickades till bland andra FN:s säkerhetsråd och FN:s medlemsstödsenhet.  

Resultat: Kvinno- och fredsorganisationer har delat erfarenheter och ökat sin kunskap om medling i andra kontexter för att dra lärdomar till sitt eget fredsarbete. Genom konferenserna, publiceringen av en rapport och en handbok om kvinnor, fred och säkerhet så har kunskapen nått fler än den primära målgruppen. Genom kontakt med beslutsfattare kunde deltagarna påverka på en högre nivå.  

-Handbok om fredsförhandling “Mediation Lab – Women Pacemakers as mediators” skapdes 

-Rapport “Mediation and Influence släpptes

– Påverkansbrev skickat till bland andra FN:s säkerhetsråd och FN:s medlemsstödsenhet. 

Publikationer:

Mediation Lab – Women Pacemakers as mediators (eng)

Mediation Lab – Women Pacemakers as mediators (arabic)

Mediation Lab – Women Pacemakers as mediators (español

Mediation Lab –  Women Pacemakers as mediators (türkçe)

Mediation and Influence

 

2014-2015: THE WOMEN PEACE AND SECURITY AGENDA IN TURKEY

Projekt:The women peace and security agenda in Turkey. 

Land: Turkiet  

Partnerorganisation: Raoul Wallenberg Institute  

Givare: Generalkonsulatet i Istanbul, Turkiet  

Projektperiod: nov 2014 – feb 2025  

Syfte: Öka kunskapen om UNSC Resolution 1325 bland turkiska politiker, civilsamhällesengagerade och akademiker för att påverka hur Resolution 1325 kan implementeras i den turkiska kontexten.  

Målgrupp: turkiska kvinnliga representanter för fred och säkerhet samt mediaaktörer   

Hur:Genom kapacitetstärkande och nätverksbyggande aktiviteter med målgruppen vilket mynnade ut i en större konferens med aktivister, beslutsfattare och andra intressenter för att lansera en expertpanel för att implementera agendan för kvinnor, fred och säkerhet i Turkiet. Detta delades med allmänheten via mediarapportering.  

Resultat En workshop med fler än 40 deltagare för att diskutera UNSC Resolution 1325 och dess användning i Turkiet.  

Deltagarna såg stor användning för Resolution 1325, därav beslutade Raoul Wallenberg institutet att översätta Resolution 1325, efterföljande resolutioner för kvinnor, fred och säkerhet, samt ett förslag på en nationell handlingsplan till turkiska och kurdiska.  

ANNAT ARBETE I TURKIET: TIDSLINJEN

2018: WOMEN COUNT

I denna rapport presenteras uppgifter om kvinnors situation i Turkiet ur ett kvinno-, freds- och säkerhetsperspektiv, och kvinnoproblemens intersektionalitet lyfts fram. Rapporten ger en kort introduktion till läget i Turkiet, med särskilt fokus på freds- och säkerhetsagendan, och beskriver därefter det rättsliga och politiska ramverket. I rapporten används indikatorer från övervakningsmodellen för Women Count-projektet som utvecklats av Global Network of Women Peacebuilders.

WomenCount Turkey

Operation 1325 & TURKIET

Här är en film som vi har tagit fram för att ge dig som inte känner till Operation 1325 en liten inblick i vilka vi är och vad vi arbetar för. Vi är väldigt glada över att vår hjältinna doktor Louise Olsson, senior forskare inom kvinnor, fred och säkerhet vid Institut för Fredsforskning i Oslo, medverkar med sin expertis och gedigna kunskap!

Denna video har producerats med finansiellt stöd från Sida genom ForumCiv. Varken Sida eller ForumCiv har deltagit i produktionen av denna video och ansvarar inte för avsnittens innehåll eller åsikterna som uttrycks.

PARTNERORGANISATIONER I TURKIET

JINHA - Womens News Agency

KÖM - TURKEY

STÖDMEDLEMSKAP

Stödmedlemaskap: Fred | Supporting Membership: Peace

Information om stödmedlemskap:

  • Stödmedlemskap är öppet för enskilda individer som delar Operation 1325s värdegrund.
  • Stödmedlemmen har ej rösträtt vid årsmöte.
  • Stödmedlemskap debiteras med 100kr per år.

Som stödmedlem kommer du:

  • Stötta vårt arbete för att främja kvinnors rättigheter i fredsprocesser.
  • Få tillgång till våra uppdateringar, nyhetsbrev, projekt och framsteg.
  • Få exklusiva inbjudningar till våra evenemang, seminarium och workshops där du har möjligheten att dela med dig av dina specifika erfarenheter.
  • Känna dig stolt över att vara en del av en stark gemenskap som kämpar för förändring.

Fyll i dina uppgifter för att teckna medlemskap:

GDPR Samtycke

15 + 13 =

SWISHA MEDLEMSAVGIFTEN PÅ 100 KR DIREKT VIA QR-KODEN NEDAN.

United Nations Logo. Förenta Nationerna Logga.

OPERATION 1325 GRUNDADES 2003 SOM EN PARAPLYORGANISATION FÖR EN RAD SVENSKA FREDS- OCH KVINOORGANISATIONER.

 

Organisationen verkar i Sverige och partnerskap med freds- och kvinoorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet.