Vad Vi Gör

VÅRT ARBETE

Operation 1325 Konferens

NATIONELLT ARBETE

INTERNATIONELLT ARBETE

PROJEKT: LÄNDER

PROJEKT: TIDSLINJE

Operation 1325 | Sverige och omvärlden kan bli bättre på att arbeta för att systematiskt inkludera ett genusperspektiv inom bistånd, fredsbevarande insatser och diplomatiska relationer.  

Operation 1325 arbetar nationellt och internationellt med informationsspridning, påverkans- och granskningsarbete, samt utbildningar för att främja implementering av FN:s säkherhetsrådsresolution 1325. Identifierade målgrupper är bland annat beslutsfattare, studenter, myndigheter, intresseorganisationer och internationella organ som EU och NATO. Även civilsamhället är en viktig målgrupp.

Konferens

INFORMATIONSSPRIDNING

Informationsarbetet syftar till att skapa större medvetenhet om kvinnor, fred och säkerhet, och således skapa ett större engagemang för arbetsområdet. Det finns idag ett betydande behov att uppmärksamma säkerhetsresolutionerna inom detta ämne, såväl internationellt som nationellt. Genom att öka medvetenhet strävar Operation 1325 för att agendan om kvinnor, fred och säkerhet ska få större genomslag. Utöver resolution 1325 arbetar vi även med den relaterade resolution 2250 för Unga, Fred och Säkerhet. 

Exempel på nationell informationsspridning är vårt ungdomsprojekt Diabella, och ett internationellt exempel är Women Mediation School i Palestina. Det senare riktar in sig mot unga kvinnor med målet att de ska ta en större roll inom fred och säkerhet.  

Utöver projekten är ett av våra främsta kommunikationsverktyg våra sociala medier. Vi använder oss flitigt av dessa för att sprida information och skapa engagemang hos allmänheten.  

KAPACITETSSTÄRKANDE

Kapacitetsstärkande arbete innebär att öka kompetens inom området för kvinnor, fred och säkerhet. Detta arbete görs på lokal, nationell och internationell nivå med teman som  fredsförmedling, jämlikhet och våldsbejakande extremism.

Bland våra tidigare uppdragsgivare finns bland andra Rikspolisstyrelsen, Nordic Center for Gender in Military Operations (NCGM), Kvinna till Kvinna, Norwegian Church Aid och Sida. Utbildningarna har behandlat ämnen som kvinnors internationella ledarskap, reform av säkerhetssektorn och samverkan mellan myndighet och civilsamhälle.  

Låter detta intressant? Kontakta oss på info@operation1325.se så skapar vi en utbildning eller workshop för din organisations behov. 

 

Mahbouda Seraj och Jamila Omar: Missing The Target. Foto Kvinna till Kvinna, Sara Lu.

PÅVERKAN- OCH GRANSKNINGSARBETE

Operation 1325 påverkar världens makthavare och Sveriges ansvariga myndigheter att implementera resolution 1325 och den svenska handlingsplanen för Kvinnor, Fred och Säkerhet. Det gör vi bland annat genom att uppmärksamma till vilken grad resolutionen uppfyllts och genom att driva offentliga debatter. Vi använder sociala medier, nyhetsartiklar men även konferenser och rapporter för att skapa förändring.  

Granskningsarbetet genomförs självständigt eller med partnerorganisationer, både nationellt och internationellt. Gemensamt för alla rekommendationer är att de har tagits fram i samarbete med människor som lever och påverkas av de beslut som fattas inom det aktuella området. På grund av det nära samarbete som våra rekommendationer bygger på har de en betydande legitimitet och trovärdighet.

Ett exempel på granskningsarbete är rapporten ”Women Count” som producerats i tre upplagor och syftar till att uppmärksamma efterlevnaden av Säkerhetsrådsresolution 1325. Vi har även skrivit en rapport om Sveriges efterlevnad av mänskliga rättigheter. Vidare bevakar vi Sveriges efterlevnad av FN:s kvinnokonvention och medverkar i civilsamhällets rapportering. 

NATIONELLT ARBETE

Operation 1325:s nationella arbete utgörs framförallt av utbildningstillfällen och påverkansarbete. Precis som i fredsprocesser runtom i världen tror vi att Sverige går miste om den förmåga och kraft till förändring som kvinnor besitter om vi inte lyssnar till deras röster och bereder väg för även deras perspektiv på fred och säkerhet. Med vårt nationella arbete strävar vi därför efter större medvetenhet, som i sin tur kan leda till välbehövda förändringar.

MED UNGA I FOKUS

Operation 1325 har sedan 2015 haft ett ökat fokus gällande unga, fred och säkerhet med stöd av FN:s säkerhetsrådsresolution 2250. Resolutionen belyser hur unga idag saknar tillräckligt skydd, inte representeras tillräcklig och inte heller har möjlighet att påverka diskussioner om fred och konflikt på lokal, regional, nationell eller internationell nivå. Operation 1325 stärker ungas roll genom utbildningar inom ledarskap, konfliktförebyggande, och jämställdhetsfrågor. Utbildningar informerar och stärker unga till att vara medvetna och öka deras deltagande i demokratiska processer.   

Exempelvis är Diabella ett projekt som stärkt unga kvinnor och tjejer i konfliktförebyggande arbete i sina familjer, lokalsamhällen och det offentliga. De har fått verktyg för konflikthantering, interkulturell och religiös dialog, samt kunskap om mänskliga rättigheter och FN-resolutionerna 1325 och 2250. Vi kallar dem Operation 1325:s fredsinfluencer. Mer information om Diabella finns här. Diabellas resulterade i en platform för dialog mellan unga och beslutfattare, samt filmen Vårt Sverige. Se filmen nedan. 

VOLONTÄRGRUPPEN

Volontärgruppen ger en möjlighet för unga människor att engagera sig för kvinnor, fred och säkerhet att delta i Operation 1325:s verksamhet, att sprida information om resolution 1325 och bedriva opinionsbildning.  Alla drivna och engagerade personer är välkomna att söka volontäruppdrag hos Operation 1325. Vi har särskilt behov av dig som har erfarenhet inom vårt arbetsområde eller utbildning inom specialområden som exempelvis kommunikation eller journalistik. Som volontär ser vi gärna att du tar egna initiativ till vad du kan bidra med.  

Är du intresserad eller vill veta mer kan du mejla: info@operation1325.se 

NÄTVERK OCH PÅVERKAN

Operation 1325 bedriver påverkansarbete enskilt och i partnernätverk inom ramen för att stärka den nationella agendan om kvinnor, fred och säkerhet. Operation 1325 är exempelvis medlem i CONCORD, ForumCiv och 2250-nätverket.

VÅRT SVERIGE

”Vårt Sverige” är en film av en dag som Operation 1325, Fryshuset och Life and Peace Institute ordnade för att unga och makthavare ska kunna prata om fred i Sverige utifrån tre teman: tillit, delaktighet och inkludering.

 

 

MOTKRAFT

I projektet Motkraft utgår vi från Säkerhetsrådsresolution 2250 men även från en systerresolution till 1325, 2242. Resolution 2250 lyfter vikten av ungas deltagande och inflytande i konflikt- och våldsförebyggande arbete, inklusive arbetet mot våldsbejakande extremism.

Resolution 2242 uppmanar alla FN:s medlemsländer att försäkra sig om kvinnors deltagande och ledarskap i arbetet mot extremism. Motkraft syftade till att stärka unga kvinnor som aktörer i arbetet mot våldsbejakande extremism. Under ett antal utbildningstillfällen byggde vi upp kunskap om några av de extremistiska miljöerna, dess grogrunder samt förebyggande och motverkande arbete. Föreläsningarna lyfte särskilt hur dessa miljöer präglas av föreställning och normer kring kön och hur vi genom den förståelsen kan stärka det förebyggande arbetet. Under en lägerhelg fick vi verktyg och stöd från kommunikationsbyrån Mad luck för att tillsammans ta fram strategiska motkraftskampanjer för sociala media, våra närområden och den offentliga debatten. Motkraft medverkade på Globala torget under den digitala bokmässan 2020. Projektet finansierades av Jämställdhetsmyndigheten under 2020. 

Tillbaka till toppen

INTERNATIONELLT ARBETE

Vår internationella verksamhet bygger på partnerskap med kvinno- och fredsorganisationer från olika delar av världen – Palestina, Turkiet och ett helt nätverk av partnerorganisationer i Östeuropa, Mellanöstern och Nordafrika, för att bara nämna några exempel. Tillsammans strävar vi efter att förverkliga FN:s säkerhetsrådsresolution 1325.

NATIONELLA HANDLINGSPLANER

Genom att anta nationella handlingsplaner har över 80 länder specificerat sina åtgärder för att effektivisera implementeringen av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325. Erfarenheter från dessa länder visar att den varierande kvaliteten på handlingsplaner får konsekvenser för implementeringen. Idag saknar många handlingsplaner tydliga målsättningar, indikatorer för att mäta resultat, öronmärkta medel och rutiner för rapportering och granskning. Ägarskap hos de ansvariga myndigheterna och det civila samhällets inkludering i utformandet är två faktorer som har betydelse för hur effektiv handlingsplanen blir.

Operation 1325 stöttar organisationer i andra länder att ta en aktiv roll i utvecklandet av nationella handlingsplaner för säkerhetsrådsresolution 1325. Operation 1325 har varit rådgivande till freds- och kvinnoorganisationer i Balkan, Centralafrika, Mellanöstern och Nordafrika. Genom våra utbildningar bygger vi kapacitet att påverka handlingsplanens utformande så att den speglar hela samhällets behov av säkerhet och deltagande i beslutsfattande. 

MEDLINGSNÄTVERK OCH UTBILDNINGAR I MEDLING

Trots att många framsteg har gjorts sedan FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 antogs år 2000, utesluts kvinnor alltjämt från processer som fredssamtal och förhandlingar. Färre än 4% av alla representanter i pågående fredsförhandlingar i svaga stater är kvinnor. Kvinnor som medlare är också underrepresenterade, fram till 2000-talet var endast 3% av chefsmedlarna och 9% av medlarna kvinnor. Operation 1325 arbetar därför med att utbilda kvinnliga medlare, bygger nätverk för aktiva medlare och stärker kvinnors deltagande i fred och säkerhetsfrågor.

Exempelvis genomförde vi tillsammans med Palestinian Centre for Peace and Democracy (PCPD) ”Women’s Mediation School” i Palestina för medling och nätverkande. Projektet syftade till att öka makt och aktörskap hos unga kvinnor under 30 år, genom att stödja lokala kvinnliga ledare, aktivister och kvinnoorganisationer. Detta för att stärka unga kvinnors ledarskap och politiska deltagande i det civila samhället, och därigenom främja konfliktlösning och fredsbyggande. Kvinnorna deltog i aktiviteter som anordnades av PCPD och andra palestinska civilsamhällesorganisationer i området.

RÅDGIVARE I MULTILATERALA FORUM


Operation 1325 spelar en viktig roll som rådgivare till flera multilaterala nätverk. Bland annat har vi suttit med i NATO:s civilsamhälles rådgivningspanel för kvinnor, fred och säkerhet – NATO Civil Society Advisory Panel on Women, Peace and Security. Gruppens syfte är att fungera som ett forum för dialog och feedback från civilsamhället till NATO inom frågor som har att göra med kvinnor, fred och säkerhet.

Ett annat exempel är från Commission on the Status of Women vid FN. Operation 1325 bjöds in till en paneldiskussion av vår samarbetsorganisation Global Network of Women Peacebuilders (GNWP). Operation 1325 deltog i panelen tillsammans med representanter från Sverige, Bangladesh och Mali för att diskutera kvinnors sociala skydd, utbildning och arbete.

UTBILDNINGAR I JÄMSTÄLLT FREDSBYGGANDE

Operation 1325 har sedan 2003 arbetat med utbildningar och workshops som medel för att stärka kvinnors inflytande i fredsprocesser. Utbildningarna riktar sig bland annat till organisationer i det civila samhället runt om i världen, personal i fredsbevarande insatser och andra aktörer som verkar i konflikt- och postkonfliktområden.

Utbildningarna är i samtliga fall skräddarsydda och bottnar i de behov som uppdragsgivaren ser i sin verksamhet. 

Konferens

PROJEKT I OLIKA LÄNDER

Vårt Arbete | Projekt i Olika Länder: Albanien. Our Work | Projects in Different Countries: Albania.

ALBANIEN

Vårt Arbete | Projekt i Olika Länder: Colombia. Our Work | Projects in Different Countries: Colombia.

COLOMBIA

Vårt Arbete | Projekt i Olika Länder: Irak. Our Work | Projects in Different Countries: Iraq.

IRAK

Vårt Arbete | Projekt i Olika Länder: Jemen. Our Work | Projects in Different Countries: Yemen.

JEMEN

Vårt Arbete | Projekt i Olika Länder: Palestina. Our Work | Projects in Different Countries: Palestine.

PALESTINA

Vårt Arbete | Projekt i Olika Länder: Sudan. Our Work | Projects in Different Countries: Sudan.

SUDAN

Vårt Arbete | Projekt i Olika Länder: Sverige. Our Work | Projects in Different Countries: Sweden.

SVERIGE

Vårt Arbete | Projekt i Olika Länder: Sydsudan. Our Work | Projects in Different Countries: South Sudan.

SYDSUDAN

Vårt Arbete | Projekt i Olika Länder: Turkiet. Our Work | Projects in Different Countries: Turkey.

TURKIET

OPERATION 1325 GRUNDADES 2003 SOM EN PARAPLYORGANISATION FÖR EN RAD SVENSKA FREDS- OCH KVINOORGANISATIONER.

 

Organisationen verkar i Sverige och partnerskap med freds- och kvinoorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet.