Operation 1325

PROJEKT I PALESTINA

I Palestina lever kvinnor i ett samhälle präglat av patriarkala strukturer och normer som placerar kvinnor utanför den offentliga sfären och inom den privata. Vår verksamhet i Palestina förser kvinnor med verktyg för att både förändra och stärka kvinnors rättigheter och deltagande i beslutsfattande och fredsbyggande processer.

Operation 1325 har arbetat med kvinnoorganisationer i Palestina sedan starten av vår verksamehet. Fokuset i projekten ligger på att öka kunskapen om kvinnors rättigheter och kvinnors roll i fredsförmedling, samt att stärka kvinnor att delta i fredsprocesser. 

Banner for Operation 1325's Palestine project page.

UNDER DE SENASTE ÅREN

Under de senaste åren har vi haft många projekt och samarbeten i Palestina. Under 2023 startades det kommunikationsprojektet Operation 1325:s MENA program med syftet att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser. 

De senaste åren har vi haft mycket samarbete med våra partners Palestinian Center for Peace and Democracy (PCPD) och Palestinian Working Women Society (PWWSD).

Samarbete med våra partners i Palestina sträcker sig tillbaka många år. Tidigare och nuvarande projekt har gett oss möjlighet och utrymme för kontinuerlig kommunikation och samråd.

PROJEKT I PALESTINA

2023-2025: OPERATION 1325:S MENA PROGRAM

Mellan 2023 och 2025 drivs ett projekt i Palestina. Syftet med projektet är att öka förutsättningarna för kvinnors deltagande i fredsprocesser och konflikthantering på lokal och nationell nivå och samtidigt stärka partnerorganisationerna i deras arbete för detta. Projektet och samarbetet har påverkats av beslutet att frysa det svenska utvecklingsbiståndet till Palestina. Projektet är på paus tills vidare.  

Projekt: Operation 1325:s MENA (Middle East and Northern Africa) Program 

Land: Palestina 

Partnerorganisation:The Palestinian Working Womaen Society for Development (PWWSD) och Palestinian Center for Peace and Democracy (PCPD) 

Givare:ForumCiv 

Projektperiod: 1 januari 2023 – 31 december 2025 

Syfte: att öka förutsättningarna för kvinnors deltagande i fredsprocesser och konflikthantering på lokal och nationell nivå. 

Målgrupp: 20 palestinska kvinnor från civilsamhället. 

Hur: Deltagarna utbildas inom konflikthantering och fredsförhandling, bland annat genom kapacitetsbyggande övningar och via kunskapsutbyte mellan dem. De får även möjlighet att bygga nätverk med lokala organisationer samt föra dialog med beslutsfattare för att marknadsföra sig själva som aktörer inom fredsskapande. Deltagarna kommer bilda ett nätverk baserat på rättighets principer och utgöra en kunskapsbank för PCPD och PWWSD i sitt fortsatta arbete för kvinnor, fred och säkerhet. Dessutom ska partners kapacitet stärkas genom en Finance, Administration, Capacity Tool (FACT) analys.  

Peace

2021-2023: FEMININFLUENSER

2021 – 2023: FEMININFLUENSERS 

Projektet ”Femininfluensers” fokuserade på att använda media som en plattform för att förändra och främja kvinnors rättigheter, yttrandefrihet, rörelsefrihet och jämställdhet. Syftet var att öka unga kvinnors kunskap om UNSC Resolution 1325, samt deras politiska inflytande genom medieträning. Projektet syftade även till att stärka och inspirera unga kvinnliga aktivister att använda sociala media som en del av sitt påverkansarbete.  

Projekt: FemininInfluencers 

Land: Palestina 

Partnerorganisation:Palestinian Center for Peace and Democracy (PCPD) 

Givare:Svenska Institutet 

Projektperiod: juli 2021 – juni 2023 

Syfte: Stärka unga kvinnor för att förespråka kvinnors rättigheter, samt stärka deras politiska inflytande genom mediaträning. 

Målgrupp: 20 unga kvinnor 

Hur: Deltagarna deltog i flera utbildningstillfällen som inkluderade praktisk och teoretisk utbildning om UNSC resolution 1325, FN:s kvinnokonvention, jämlikhet och maktförhållanden. Deltagarna gavs även medieträning och fick diskutera vilken roll media har i att framställa kvinnors rättigheter. Tillsammans skapade deltagarna sedan TV-avsnitt, filmklipp, radioprogram och bloggposts för att sprida vidare sin kunskap till allmänheten. Filmklippen med ett feministiskt budskap visades och diskuterades med medlemmar på kvinnliga civilsamhällesorganisationer på den palestinska landsbygden. Deltagarna höll i dialogmöten med 60 lokala kvinnliga beslutsfattare på Västbanken och diskuterade frågor kring kvinnors rättigheter och vikten av att kvinnors röster blir hörda.  

Resultat: Projektet gav unga kvinnor ökad kunskap om UNSC Resolution 1325, kvinnors rättigheter och möjligheter. Det har även gett dem ett ökat politiskt utrymme genom att förse dem med nya verktyg för politiskt påverkansarbete, flera av deltagarna engagerade sig politiskt och ställde upp i lokalval till följd av projektet. Deltagarna fick kunskap i att producera mediamaterial och sprida idéer och information genom media för att nå en större publik, något som i ett längre perspektiv kan komma att ha stor påverkan på informationsspridningen i samhället.  

– Över 12, 000 personer nådda genom sociala mediekampanj och bloggar.  

– Över 800, 000 personer nådda genom 20 Tv-avsnitt och fyra radioprogram  

–  60 beslutsfattare på Västbanken nådda genom dialogmöten.  

– Filmklippen visades för drygt 400 kvinnor på lokala civilsamhällesorganisationer som också var med och diskuterade budskapet. 

Här kan du höra mer om projektet på plats i Palestina.

Se några av Tv-avsnitten:

Economic violence against women

Palestinian women in local governments

International legal protection for women in areas of conflict and war

Peace

2022: THE ADVANCEMENT OF WOMEN'S RIGHT ON ISSUES OF SECURITY AND PEACE

Projektet verkade för att främja kvinnor som lever i marginaliserade och avskilda regioner av Västbanken till att delta i beslutsfattande och fredsbyggande processer. De deltagande kvinnorna fick inom projektet delta i kapacitetsstärkande aktiviteter som kvalificerade dem till att leda dialoger med kvinnliga politiska ledare och andra kvinnliga samhällsledare för att diskutera och verka för deras inkluderande i förhandlingar, nationella dialoger och internationell medling.

 

  •  Projekt: The Advancement of Women’s Right on Issues of Security and Peace
  • Land: Palestina
  • Partnerorganisation: PCPD
  • Givare:
  • Projektperiod: 1 januari 2022 – 31 december 2022
  • Syfte: Projektet sytade till att ge unga palestinska kvinnor möjlighet att delta i beslutsfattande processer på alla nivåer genom aktiviteter som stärker unga palestinska kvinnors roll. / Stärka kvinnors deltagande i beslutsfattande och fredsbyggande processer.
  • Målgrupp: Den primära målgruppen bestod av 23 unga kvinnor från olika delar av Palestina.
  • Hur: För att uppnå syftet hölls en inledande workshop för att skapa ett frågeformulär som sedan distributeras. Svaren låg senare till grund för en forskningsrapport med titeln ”Palestinska kvinnor i politiskt deltagande”. Dessutom publicerades ett policydokument med tio olika delar som belyste frågor som orsakerna bakom kvinnors marginalisering och graden av medvetenhet om FN:s säkerhetsrådsresolution 1325.
  • Resultat: Projektets alla delmål uppnåddes. Projektets iverkan på kärngruppen var betydande, eftersom det hjälpte dem att få en ökad förståelse för sina rättigheter jämställdhet och framjade en känsla av egenvärde och självförtroende. Det förberedande arbetet ledde till en forskningsrapport. Svaren låg till grund för en forskningsrapport med titeln ”Palestinska kvinnor i politiskt deltagande”. Projektet förväntas göra det möjligt för dem att ta en mer aktiv roll i sitt samhälle i framtiden, och det forskningsdokument och policydokument som publicerades som en del av projektet kommer förhoppningsvis att bidra till att stärka kvinnors ledarskap och deltagande i formella och informella freds- ich beslutsfattande organ och processer i Åalestina.

     

2020 - 2021: WOMEN SECURITY

Projektet syftade till att minska den allt för vanliga förekomsten av våld i hemmet i Palestina. Genom att utbilda både män och kvinnor om kvinnor rättigheter var målet att minska mäns våld mot kvinnor. Projektet syftade även till att öka kunskapen om det fysiska och psykiska behovet hos utsatta kvinnor, med målet att dessa kvinnor ska få bättre stöd och hjälp. Projektet ledde till ökad förståelse och minskade fördomar om våld i hemmet och kvinnor rättigheters hos såväl kvinnor och flickor som män, samhällsaktörer och socialarbetare.  

Projekt: Women Security  

Land: Palestina 

Partnerorganisation: Wi’am 

Givarorganisation: ForumCiv 

Projektperiod: februari 2020 – juni 2021 

Syfte: Tackla våld i hemmet genom att ge män och kvinnor kunskap om jämlikhet och kvinnors rättigheter.  

Målgrupp: Palestinska kvinnor utsatta för våld i hemmet, familjer där våld i hemmet förekommer, tio socialarbetare.  

Hur: Projektet genomfördes i fyra delar:  

I den första delen gavs psykologisk rådgivning till 25 överlevare av våld i hemmet, de gavs strategier och råd i hur de kan hantera sin livssituation och både rapportera våld i nära relationer samt sätta gränser i framtida relationer. För att komplettera den psykologiska rådgivningen hölls även medlingsmöten där par och familjer kunde få stöd, råd och hjälp kring sin hemsituation, vilket ledde till ändrad dynamik i familjerelationen.  

Tio socialarbetare utbildades om problem relaterade till våld i hemmet och hur de ska hantera och bemöta detta. Detta då pre-studier visar att många socialarbetare visste inget eller lite om genusbaserat våld, och varken såg det som något de borde adressera eller som något mer än en privatsak inom familjen. Socialarbetarna tog själva initiativ till en kampanj där de gav rådgivning till familjer som präglades av våld i hemmet. De deltog även i två påverkanskampanjer som Wi’am anordnade om våld i hemmet.  

I den första delen av projektet utbildades också en grupp på 40 kvinnor och flickor om UNSC Resolution 1325, kvinnors rättigheter, våld i hemmet och konflikthantering. Flera av dessa kvinnor valde att fortsätta engagera sig för våld i hemmet hos Wi’am. 

I den andra delen av projektet hölls diskussionssamtal med olika samhällsaktörer som advokater, medlare, präster och shejker och våldsutsatta kvinnor. Syftet var att ge kvinnorna en möjlighet att bli hörda och förstådda samt att öka mäns förståelse för våld i hemmet och kvinnors rättigheter. Diskussionssamtal hölls även med enbart kvinnor, flickor och deras familjer för att stärka dem i att hantera och förstå våld i hemmet.  Inom den andra delen av projektet hölls även en påverkanskampanj för att uppmärksamma problemet med våld i hemmet och för att stärka kvinnors röster i sammanhanget 

Den sista delen av projektet hade fokus på lobbying, påverkan, konfliktsförmedling och kvinnors deltagande i fredsprocesser samt i hur nationella handlingsplaner för kvinnor, fred och säkerhet kan utformas. Detta resulterade bland annat i ett gemensamt uttalande som skickades till den Palestinska ministern för kvinnofrågor. Det hölls också en konferens om UNSC Resolution 1325 som resulterade i ett dokument med rekommendationer till beslutsfattare för Palestinas fortsatta arbete för stärkandet av kvinnors rättigheter och jämlikhet.  

Resultat: Projektet har bidragit till ökad kunskap och minskade fördomar om våld i hemmet. Våldsutsatta kvinnor gavs både psykologiskt stöd och konkret hjälp och stöd i hur de kan förändra sin situation. Projektet gav viktig kunskap inom området till de deltagande kvinnliga och manliga deltagarna samt till de tio socialarbetare som kommer bidra till ökad hjälp för utsatta kvinnor i framtiden. Många av deltagarna vittnar om att de fått en ökad förståelse för våld i hemmet, kvinnors rättigheter och att de nu ser våld mot kvinnors som ett större samhällsproblem och inte ett privat problem som ska lösas enskilt i hemmet. Flera av deltagarna valde att fortsätta engagera sig mot våld i hemmet och deltog i Wi’ams påverkanskampanjer på detta ämne även efter projektet.  

 • Psykologisk rådgivning till 25 kvinnor.  
 • Tio socialarbetare utbildades i genusbaserat våld. 
 • Diskussioner med manliga samhällsaktörer för att öka kunskapen om genusbaserat våld. 
 • Flera hundra personer fortsatt engagerade i arbetet mot våld i hemmet, då det inte längre sågs som en privat ensak utan ett samhällsproblem.  
 • Över 600 nådda indirekt av projektet.  
 • En konferens om UNSC Resolution 1325. 
 • Ett dokument med rekommendationer för Palestinas fortsatta arbete med kvinnors rättigheter.  

 

Röster från deltagare:

Through the workshop I have learned how to deliver messages on gender-based violence and health to communities, how to apply our knowledge and skills to assist GBV (Gender Base Violence) survivors, referring them to appropriate services, and how to elaborate on sensitive topics in a way that is understood, acceptable and useful. I have also learned how to make sustainable plans to reach as much people as possible” said one of the participants. 

“The project provided me with an opportunity to obtain a common understanding of issues related to gender, such as discussing gender relations within my family and in the community.” 

“After I attended the individual and group counselling sessions, I feel much better. I can express my opinion much better. I gained self-confidence. In the past I was really afraid that if I talk, I will be shunned down.” 

A quote of one key male actor in the meetings: “When women experience violence that keeps them from contributing to her family or community, we all suffer that loss. It is therefore neither fruitful nor correct to view this as a “women’s issue,” he argued, adding that men must act to support women, family members, friends and leaders in the struggle against VAW. 

 

2019 - 2020: WOMENS MEDIATION SCHOOL

Projektet verkade till att stärka unga kvinnors kunskaper inom fredsprocesser, samt deras möjligheter att delta i beslutsfattning. I längden syftade projektet till att öka antalet unga kvinnor som innehar ledarskapspositioner eller roller inom politisk beslutsfattning. Genom projektet vittnar flera unga kvinnor om att de fått utökat förtroende för deras kapacitet att påverka.  

Projekt: Women’s Mediation School 

Land: Palestina 

Partnerorganisation: Palestinian Center for Peace and Democracy 

Givarorganisation: ForumCiv 

Projektperiod: 2019 – 2020 

Syfte: Stärka unga kvinnor och ge dem redskap för att öka deras ledarskap i civilsamhället, i politiken samt i freds- och konfliktsprocesser.  

Målgrupp: 20 unga kvinnor i Palestina 

Hur: Projektets första del inkluderade kapacitetsträning för deltagarna inom ledarskap, beslutsfattande, förhandlingar och fredsprocesser med målet att stärka de unga kvinnornas roll i samhället. Deltagarna blev även tilldelade politiskt aktiva kvinnor som mentorer. Mentorerna guidade och visade deltagarna hur det politiska livet kan se ut, och gav dem även inspiration för framtiden. Under den sista delen av projektet arbetade deltagarna tillsammans för att skapa en handbok om kvinnlig fredsmedling. Handboken publicerades på både engelska och arabiska.  Projektet inkluderade även en sociala-mediekampanj som bland annat resulterade i ett antal Youtube-videor som informerade om UNSC Resolution 1325.  

Resultat: Projektet har stärkt och gett unga kvinnor förtroendet att leda och påverka i samhället. Deltagare vittnar om att de har fått utökade kunskaper inom ledarskap och opinionsbildning. Tack vare mentorer har de blivit inspirerade, motiverade och fått mer självförtroende. Genom handboken, sociala-mediekampanjen m.m. har projektet nå ut till en större målgrupp 

-Över 200,000 nådda genom projektets YouTube-videor.  

-Women Mediation School Handbook skapad och publicerad på engelska och arabiska.  

Röster från deltagare:

“I thought that she was an ordinary woman, but after meeting her I was able to distinguish between directors and leaders. She is a great national leader, better than any men leaders.” – Maram (about meeting her mentor). 

“These meetings have enthused me to try to be similar to them. I am planning to be a national leader in my country,.Layla 

Publikationer: Young Women Mediators Hanbook

2018: TJEJER, FRED OCH SÄKERHET

Projektet verkade för att unga svenska tjejer från utsatta områden skulle få utökad kunskap om agendan för unga, fred och säkerhet (UNSC Resolution 2250). Genom att delta i en studieresa till Palestina fick de möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra.   

Projekt: Tjejer, fred och säkerhet 

Land: Sverige och Palestina 

Partnerorganisation: förberedelser i samarbete med KFUK/KFUM 

Givarorganisation: Folke Bernadotteakademin  

Projektperiod: 2018 

Syfte: Att utöka kunskapen om agendan för unga, fred och säkerhet hos ett antal unga svenskar för att öka deras engagemang i frågor om internationell fred och säkerhet.  

Målgrupp: Fyra unga svenskar (två tjejer & två killar) från socioekonomiskt utsatta områden med mångkulturell bakgrund. 

Hur: Deltagarna fick, tillsammans med en handledare, delta i en KFUM-konferens om unga, fred och säkerhet i Palestina. På konferensen utbildades deltagarna inom ämnet och fick chansen att bygga nätverk och utbyta erfarenheter med andra unga. Deltagarna rapporterade om konferensen på sociala medier och skapade dessutom en film som, bland annat, bestod intervjuer av andra unga som de genomfört på konferensen. Efter konferensen skrev deltagarna en rapport om sina lärdomar och erfarenheter från resan. Rapporten lade grund för en policyrapport med rekommendationer för Sveriges arbete med UNSC Resolution 2250 som överlämnades till svenska riksdagsledamöter, Utrikesdepartementet och Folke Bernadotteakademin. Som del av projektet genomförde även Operation 1325 ett antal seminarier och workshops om UNSC Resolution 2250 i skolor i mer socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm  

Resultat: Fyra ungdomar fick utökad kunskap om unga, fred och säkerhet samt möjlighet att se och förstå unga Palestiniers vardag. Projekt har stärkt deltagarnas engagemang för frågor rörande fred och ungas rättigheter, samt deras förtroende för deras egen möjlighet att påverka. Genom rapportering på sociala media nådde deltagarna ut till en större publik med sina lärdomar. Policyrapporten som gavs till beslutsfattare möjliggjorde även projektets påverkan på en högre nivå. Genom engagemang på skolor i utsatta områden har projektet bidragit till att fler unga fick ökad förståelse för sina rättigheter och deras möjlighet att påverka.  

 

– 81 inlägg publicerade på sociala media som nådde över 23,000 personer. 

– Över 200 elever nådda genom workshops och seminarium i skolor.  

– En policyrapport Tjejer Fred och Säkerhet med rekommendationer för Sveriges implementering av UNSC Resolution 2250 skapades och nådde flera svenska beslutsfattare.  

2018: PROMOTING NEW DEMOCRACIES

Projektet genomfördes i Palestina och ämnade främst öka kunskapen om demokrati, jämlikhet och kvinnors politiska deltagande. Utöver detta lades fokus på ledarskap, kommunikation och media där deltagarna gavs strategier och verktyg för att nå ut med sina budskap till en större publik.  

Projekt: PROMOTING NEW DEMOCRACIES 

Land: Palestina 

Partnerorganisation: Women Media and Development (TAM) 

Givarorganisation: Svenska Institutet 

Projektperiod: 1 juni 2017 – 31 december 2018 

Syfte: Öka kunskapen om demokrati, frihet, jämlikhet och kvinnors politiska deltagande. 

Målgrupp: 37 studenter, mellan 20–25 år 

Hur: Deltagarna deltog i kapacitetsutbildningar om demokrati, frihet, jämlikhet och politisk deltagande. Det hölls media-workshops där det diskuterades hur kvinnor framställs i Palestinsk media. Två filmer skapades om kvinnors rättigheter och demokrati. Det hölls en konferens och ett antal föreläsningar för att öka kunskapen om UNSC Resolution 1325 och kvinnors politiska deltagande. En studieresa genomfördes, fyra palestinska deltagare fick åka till Sverige för att träffa unga svenskar och svenska organisationer för att diskutera jämställdhetsfrågor och demokrati. Inom projektet skapades en databas “Women’s Database” dit det samlades in namn på unga kvinnor i ledarpositioner, samt män som stödjer kvinnors rättigheter, som finns tillgängliga för intervjuer. Databasen finns tillgänglig för media och syftar till att öka representationen av kvinnor och kvinnoperspektiv i mediaproduktion.  

Resultat: Projektet bidrog till ökad kunskap om mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, jämlikhet, demokrati och yttrandefrihet. Kunskaper som deltagarna kan använda för att bli starkare ledare för förändring inom dessa områden på sina universitet och i samhället i stort. Deltagarna har fått utökad kunskap inom kommunikation, samarbete och ledarskap vilket är av stor vikt för att nå ut med både kunskap och budskap. “Women’s Database” används frekvent av mediekanaler och bidrar till att fler kvinnor representeras i media.  

-135 kvinnor och 21 män samlade tillgängliga för intervjuer i media samlande till Women’s Database.

-En forskningsrapport om den Nationella Handlingsplanen för genomförandet av UNSC Resolution 1325 skapades. 

-Totalt flera hundra nådda genom föreläsningar, konferenser m.m.  

2016 - 2017: MEDIATION LAB

Medlingslabbet genomfördes i Mellanöstern och Nordafrika (MENA)-regionen och Colombia med syftet att utbyta kunskaper och erfarenheter om kvinnlig fredsförmedling från olika kontexter. Projektet möjliggjorde för kvinnliga fredsarbetare från flertalet länder att träffas och arbeta tillsammans för att stärka kvinnors möjligheter att lära av varandra och arbeta för fred.  

Projekt: Medlingslabbet 

Land: Colombia, Iraq, Jemen, Libyen, Palestina, Sverige, Turkiet 

Partnerorganisation: Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, KÖM Turkey, Palestinian Center for Peace and Democracy (PCPD) 

Givarorganisation: MUCF, Folke Bernadotteakademin 

Projektperiod: 2016 – 2017 

Syfte: Ett triangelutbyte av erfarenheter för att lyfta innovativa, framgångsrika medlings-processer som lett till ökad säkerhet och kvinnors deltagande. Att identifiera vad som gjort dessa medlingsprocesser framgångsrika och hur det kan reproduceras i andra områden och konflikter.  

Målgrupp: Kvinnliga fredsaktörer, civilsamhällsorganisationer, akademiker och lokala politiska beslutsfattare från Colombia och MENA-regionen 

Hur: Projektet startade med en inventering av medlingserfarenheter och kunskaper, genom intervjuer och digital efterforskning. Inom projektet skapades en referensgrupp med experter och beslutsfattare inom fredsförmedling. Som del av projektet hölls en central medlingskonferens för stärkandet av kvinnor som fredsförmedlare. Syftet med denna konferens var att utbyta erfarenheter, kunskaper och skapa ett gemensamt lärande. I respektive deltagarland hölls mindre konferenser där partnerorganisationerna delade med sig av nyvunna insikter och spred medlingskompetenser i sin kontext. Lärdomar och verktyg från projektet spreds digitalt b.l.a genom skapandet och publiceringen av en rapport och en handbok om ämnet. Ett påverkansbrev skickades till bland andra FN:s säkerhetsråd och FN:s medlemsstödsenhet.  

Resultat: Kvinno- och fredsorganisationer har delat erfarenheter och ökat sin kunskap om medling i andra kontexter för att dra lärdomar till sitt eget fredsarbete. Genom konferenserna, publiceringen av en rapport och en handbok om kvinnor, fred och säkerhet så har kunskapen nått fler än den primära målgruppen. Genom kontakt med beslutsfattare kunde deltagarna påverka på en högre nivå.  

-Handbok om fredsförhandling “Mediation Lab – Women Pacemakers as mediators” skapdes 

-Rapport “Mediation and Influence släpptes

– Påverkansbrev skickat till bland andra FN:s säkerhetsråd och FN:s medlemsstödsenhet. 

Publikationer:

Mediation Lab – Women Pacemakers as mediators (eng)

Mediation Lab – Women Pacemakers as mediators (arabic)

Mediation Lab – Women Pacemakers as mediators (español

Mediation Lab –  Women Pacemakers as mediators (türkçe)

Mediation and Influence

  2016-2017: PROJECTION LAB 1.0

  Projektet Projection lab 1.0 genomfördes i ett antal länder i MENA-regionen. Syftet var att öka kvinnors deltagande i media, i civilsamhällorganisationer och på ledarpositioner. Projektet bidrog till att stärka deltagarnas möjligheter att påverka och utrycka sina åsikter för fred och säkerhet.   

  Projekt: Projection lab 1.0 

  Land: MENA länder: Egypten, Irak -Kurdistan, Jemen, Libanon, Libyen, Palestina, Syrien Tunisen,  

  Partnerorganisation:  Wi’am (Palestina), All Girls Foundation for Development (AGF) (Jemen),  

  Givare:Svenska Institutet 

  Projektperiod:  juni-december 2016-2017 

  Syfte: Att öka deltagandet av, samt förbättra framställandet av kvinnor från MENA-regionen i nyhetsmedia, ledarpositioner och kvinnoorganisationer. Att skapa ett lokalt nätverk med engagerade unga kvinnor.   

  Målgrupp: Medlemmar ur civilsamhällsorganisationer 

  Hur: Planeringsmöten hölls med deltagarna där projektet utformades mer detaljerat tillsammans. Workshop hölls sedan för deltagarna där de gavs grundläggande kunskap om UNSC Resolution 1325, strategier, mål och uppföljning, samt gavs möjligheten att dela erfarenheter och kunskaper med varandra.  Tillsammans skapades en gemensam strategi för framställandet av kvinnors åsikter, demokrati och ett jämlikt samhälle – “Projection Lab 1.0”. Det skapades även ett konferenspapper om jämlikhet och frihet som spreds i vidare kretsar. Slutligen skapades ett projektförslag för hållbara framtida samarbeten inom plattformen.  

  Resultat: Projektet har stärkt deltagarnas media-aktörskap, uppmärksammat och stärkt deras individuella åsikter och demokratin. Deltagarna har fått möjlighet att arbeta tillsammans, höja sina röster och styrka för fred och säkerhet.  

  • Strategi för framtida samarbete kring framställandet av kvinnors åsikter och erfarenheter av jämlikhet, demokrati och fred i MENA “Projection Lab 1.0” skapades.  
  • Projektförslag för hållbara framtida samarbeten inom plattformen skapades. 
  • Konferenshandlingar skapades för att delas ut till forskare, media och andra berörda parter inom jämlikhet och fred.  

  2014-2016: WOMEN AND MEDIA IN MENA

  Projektet Women and Media in MENA genomfördes i Sverige, Libanon, Irak och Palestina. Syftet var att skapa plattformar för kvinnor och fredsgrupper, för att uppmärksamma agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Genom projektet skapades nya mötesplatser för kvinnor och media-aktörer. Deltagarna fick kunskap om hur media kan användas som ett verktyg för kunskap och påverkan.  

  Projekt: Women and Media in the MENA-region  

  Land: Irak, Libanon, Palestina och Sverige 

  Partnerorganisation:Women Empowerment Organization (WEO), Media Association for Peace (MAP), TAM – Women, Media and Development 

  Givare:Folke Bernadotteakademin, Svenska Institutet.  

  Projektperiod: oktober 2014 – januari 2016 

  Syfte:  Att utforska och bidra till kreativa mediala mötesplatser för kvinnor och fredsgrupper som fungerar som plattformar för att uppmärksamma agendan för kvinnor, fred och säkerhet i MENA-regionen.  

  Målgrupp: Kvinnoorganisationer som kämpar för fred, kvinnors rättigheter och demokrati.  

  Hur: De deltagande organisationerna identifierade existerande mötespunkter och relationer mellan kvinnogrupper och mediasektorn i projektländerna. Resultatet sammanfattades i en rapport som presenterades under ett gemensamt möte. Under mötesveckan hölls även workshops och diskussioner kring utmaningar, skillnader och likheter mellan länderna rörande kvinnors rättigheter och media. Tillsammans skapades ett utkast till en broschyr och en verktygslåda med samlade framgångshistorier och verktyg för ett förbättrat samarbete mellan media och civilsamhälles organisationer.  

  Efter behov och utvärderingar i projektländerna förbättrades den gemensamma verktygslådan för mediaverktyg som sedan lade grund för en rad interaktiva workshops och diskussionsgrupper med deltagarna. Verktygslådan publicerades sedan, följt av en paneldiskussion och ett seminarium vilka besöktes av, bland andra, svensk och internationell media samt svenska riksdags och regeringsledamot. Ett panelsamtal om UNSC Resolution 1325 och kvinnor och media hölls även med utrikespolitiska utskottet, som sedan bjöd in till ett samtal om samma frågor. Det hölls även kommunikativa PR-events och sociala mediekampanjer för att sprida verktygslådan till allmänheten i de deltagande länderna.    

  Resultat: Mötespunkter och relationer mellan kvinnogrupper och media har identifierats i de olika länderna. Deltagarna har fått stärkt kapacitet att framställa kvinnor, fred och säkerhet i media. De har även stärkt sina kunskaper i påverkan och opinionsbildnings för att öka spridning av information om kvinnors rättigheter och därmed ge det mer relevans hos beslutfattare. I ett längre perspektiv kan deltagarna komma att bidra till en mer frekvent och rättvis rapportering och framställning av kvinnor och kvinnors rättigheter i media.  

  • Mediaverktyg för kvinnors rättigheter i relation till media skapades och publicerades på engelska och arabiska.  
  • Projektet nådde flertalet regerings och riksdagsledamot samt svensk och internationell media.  

  ANNAT ARBETE I PALESTINA

  2009: OVERCOMING OBSTACLES

  Projekt: Overcoming obstacles

  Projektperiod: 2007

  Biståndsgivare: Utrikesministeriet

  Partnerorganisation: Wi’am

  Syfte: Öka deltagarnas kunskap om FN:s säkerhetsråds resolution 1325, både på ett teoretiskt och praktiskt plan, för att underlätta genomförandet av resolution 1325 i israeliska och palestinska sammanhang.

  Målgrupp: Israeliska och palestinska kvinnor: Israeliska och palestinska kvinnor från olika kvinno- och fredsorganisationer.

  Resultat: Deltagarna fick bättre förståelse för UNSCR 1325 och bättre förståelse för hur de kan förbättra sitt arbete för kvinnor och fred i regionen, samt möjlighet att förbättra sitt nätverk med andra organisationer som arbetar med liknande frågor.

  Publikation: Overcoming Obstacles

  2009: WOMEN AS PEACE BUILDERS - EVOLVING FURTHER COLLABORATION

  Projekt: Women as Peacebuilders – Evolving collaboration 

  Land: Palestina och Israel 

  År: 2009 

  Givare: Folke Bernadotte Akademin 

  Syfte: Underlätta och möjliggöra fortsatt kontakt och samarbete mellan kvinnoorganisationer som verkar för fred i Palestina och Israel genom erfarenhetsutbyte, för att kartlägga det fredsbyggande arbetet samt undersöka möjligheter att utveckla strukturer som underlättar regional samverkan. Erbjuda mötesplats för dialog mellan aktörer som arbetar med påverkan och fredsbyggande.  

  Målgrupp: Kvinnor från Palestina och Israel som är involverade i civilsamhällesorganisationer. Den andra målgruppen var EU tjänstepersoner som arbetade med EU:s roll och åtaganden i Israel och Palestina.  

  Hur? Deltagarna bjöds in till ett inledande erfarenhetsutbyte och samverkan för idéutbyte och dialogmöten. Mötet genomföres i Istanbul. 


  Resultat: Deltagarna diskuterade dessa ämnen: situationen i Gaza, ockupationen och bosättningarna, samt fredsprocessen som ansågs diskriminerande mot palestinier och kvinnor. Detta ledde till utbyte av åsikter och erfarenheter mellan deltagarna och EU-representanter angående EU:s politik gentemot Israel. Det fans ett gemensamt intresse för ökad kontakt och samarbete mellan icke-statliga organisationer och EU-personal.  

  Publikation: Women As Peace Builders

  2009: CROSSING THE BRIDGE
    • Projekt: Crossing the bridge  

     År 2009 

     Land: Israel och Palestina  

     Givare: Utrikesdepartementet 

     Mål: Att  främja och möjliggöra fortsatt kontakt och samarbete mellan kvinnoorganisationer som arbetar för fred i Israel och Palestina. Genom utbyte av erfarenheter i syfte att undersöka potentiella vägar för fredsbyggande arbete. Att information om FN: säkerhetsrådsresolution 1325 delas i media och påverkansarbete görs för att göra kvinnors röster hörda och bidra till genomförandet av resolution 1325. Samt erbjuda mötesplats för dialog mellan kvinnor från Israel och Palestina. 

     Hur: Kapacitetsstärkande seminarium på Cypern med 14 kvinnor från Israeliska och palestinska kvinno- och fredsorganisationer. 

     Resultat: Erfarenhetsutbyte mellan kvinnor från Palestina och Israel, vilket var unikt då det sammanför kvinnor som inte har möjlighet att träffat i sina egen region på grund av den rådande konflikten. Genom att stärka dessa kvinnor med utbildning, skapades indirekt en större möjlighet för att fler kvinnor ska inkluderas i alla delar av fredsprocessen.

     Publikation: Crossing the Bridge

  2008: FINDING PATHWAYS
    • Project: Finding Pathways – Middle Eastern Women’s Peace Work and Challenges – Defining Actions to build peace 

     Projektperiod: 2008–2008 

     Land: Palestina och Israel  

     Givare: Folke Bernadotte Akademin 

     Mål: Projektet bestod av två delar, ett dialogseminarium och en föreläsning. Syftet med dialogseminariet var att ge Israeliska och Palestinska fredsarbetande kvinnor möjligheten till att träffas på neutral mark för att möjliggöra kontakter, erfarenhetsutbyten, och samarbeten. Föreläsningens syfte var att öka medvetenheten om kvinnors fredsinitiativ relaterade till UNSC Resolution 1325 iden svenska allmänheten och stimulera debatt kring den aktuella resolutionen.  

     Resultat: Deltagarna uttryckte uppskattning för dialogseminariet då de diskuterade hur  samarbeten utvecklas, hur  en bredare publik nås med budskapet om fred, och hur lärdomarna omsätts i praktiken. Deltagarna uttryckte en vilja att fortsätta med framtida möten och ansåg dess vara nödvändiga för att följa upp arbetet och möjliggöra fördjupad kontakt mellan kvinnliga fredsarbetare. 

    • Publikation: Finding Pathways
  2007: BRIDGEBUILDING MISSION PÅ VÄSTBANKEN

  Projekt: Bridge building Mission på Västbanken 

  Land: Palestina  

  Projektperiod: 2007–2008 

  Givare: Utrikesdepartementet 

  Partnerorganisation: Wi’am 

  Syfte: Under en vecka bjöd Operation 1325 och organisationen Wi’am in till ett möte i Jeriko med 22 palestinska kvinnor aktiva i freds- och kvinnoorganisationer på Västbanken. Syftet var att lyssna och lära av varandras strategier för fred och jämställdhet, bidra till kvinnors egenmakt, kartlägga möjligheter för gemensamt arbete, samt knyta kontakter. 

  Publikation: WOMENS EMPOWERMENT – A ROADMAP TO PEACE IN PALESTINE

  2007: BUILDING BRIDGES TO MAKE CHANGE

  Projekt: Building bridges to make change  

  Projektperiod: 2007 

  Land: Israel och Palestina  

  Givare: Folke Bernadotte Akademin 

  Mål: Att utveckla samverkan utifrån idéer, frågor och behov som kom till uttryck under ett första seminarium som genomfördes med stöd av FBA i mars 2007.  Att lyfta fram och nå ut med information om kvinnors fredsarbete och erfarenheter av konflikten i Israel och Palestina. 

  Resultat: Projektet fick stor uppmärksamhet och genomslag i media med artiklar och reportage i SVT Aktuellt och Sveriges radio.  

   Slutsatsen var att den största utmaningen var att få kvinnors röster hörda gällande situationen i Israel och Palestina. Deltagarna identifierade behov att dela  och sprida information riktad till beslutfattare. Deltagarna fick även  medieträning. Vikten av flerspråkigt material lyftes. Det är viktigt att informationen fokuserar på kvinnors styrka  kvinnor som aktiva aktörer för förändring

  Publikation: How To Wage Peace Istanbul

  2012: KVINNOR I DEN ARABISKA VÅREN

  Projekt: Kvinnor i den arabiska våren/Regionalt arbete i Nordafrika och Mellanöstern 

  Land: Egypten, Irak, Jemen, Libanon, Libyen, Irakiska Kurdistan, Palestina och Tunisien 

  Projektperiod: 2012 

  Syfte: Bredda regionala kontakter för att utbyta erfarenheter och strategier för att öka kvinnors politiska inflytande i regionen. 

  Målgrupp: 20 organisationer som arbetar med att implementera UNSC Resolution 1325 i respektive länder. 

  Hur: En konferens  anordnades tillsammans med Norska Kyrkhjälpen gjorde organisationer med experter på UNSC Resolution 1325 i respektive land, en sammanställning av erfarenheter och utmaningar, som sedan används som underlag för konferensen. Under konferensen fick organisationerna aktivt delta i att både utforma och genomföra erfarenhetsutbytet, där utbyte av kreativt verktyg låg i fokus.  

  Operation 1325 & Palestina

  Här kan du höra några deltagares åsikter om vad de har lärt sig av Feminininfluenser-projektet.

  PARTNERORGANISATIONER VI SAMARBETAT MED

  Tillbaka till toppen

  STÖDMEDLEMSKAP

  Stödmedlemaskap: Fred | Supporting Membership: Peace

  Information om stödmedlemskap:

   • Stödmedlemskap är öppet för enskilda individer som delar Operation 1325s värdegrund.
   • Stödmedlemmen har ej rösträtt vid årsmöte.
   • Stödmedlemskap debiteras med 100kr per år.

  Som stödmedlem kommer du:

   • Stötta vårt arbete för att främja kvinnors rättigheter i fredsprocesser.
   • Få tillgång till våra uppdateringar, nyhetsbrev, projekt och framsteg.
   • Få exklusiva inbjudningar till våra evenemang, seminarium och workshops där du har möjligheten att dela med dig av dina specifika erfarenheter.
   • Känna dig stolt över att vara en del av en stark gemenskap som kämpar för förändring.

  Fyll i dina uppgifter för att teckna medlemskap:

  GDPR Samtycke

  2 + 8 =

  SWISHA MEDLEMSAVGIFTEN PÅ 100 KR DIREKT VIA QR-KODEN NEDAN.

  United Nations Logo. Förenta Nationerna Logga.

  OPERATION 1325 GRUNDADES 2003 SOM EN PARAPLYORGANISATION FÖR EN RAD SVENSKA FREDS- OCH KVINOORGANISATIONER.

   

  Organisationen verkar i Sverige och partnerskap med freds- och kvinoorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet.