Operation 1325

PROJEKT I JEMEN

Sedan konflikten bröt ut i Jemen 2014, har kvinnor försatts i en ännu mer utsatt position än tidigare och kvinnors inkludering i fredsbyggande processer är näst intill obefintlig. Jemen är ett av de länder i världen med högst ojämlikhet och kvinnors rättigheter är starkt kränkta i landet.

Vi har under lång tid arbetat i Jemen och genomfört ett antal projekt genom åren. Vårt arbete i Jemen går ut på att både öka en medvetenhet bland samhället om kvinnors behov och rättigheter, samt skapa förutsättningar för en lokal acceptans av ett fredsavtal.

 

Jemen projekt

UNDER DE SENASTE ÅREN

Under 2022 har vi utformat ett arbete som för samman kvinnor från Jemen, Irak och Sudan. Länderna delar en liknande konfliktstatus där kvinnor exkluderas från den politiska processen och vi ser därmed en möjlighet för interaktion och påverkan.

Verksamheten syftar till att uppnå en synlighet och ge status åt kvinnorna. Genom kompetenshöjande insatser om relevanta arbetsmetoder för att delta i fredsprocesser och konflikthantering får kvinnor en legitimitet och blir därmed synliga som fredsaktörer, vilket i sin tur leder till ett förändringstryck gentemot beslutsfattare.

Aktiviteterna är väl utformade för att möjliggöra skapandet av ett forum, ett egalitärt nätverk, där kvinnors egna behov och önskemål om ökad kunskap styr innehållet och där kunskaper kan delas och fördjupas på ett förtroende sätt.

PROJEKT I JEMEN

2021 - 2023: YEMENI WOMEN FOR PEACE / THE FUTURE IS YEMENI

Projekten genomfördes i Jemen med syftet att stärka och inspirerar kvinnor till att bli förändringaktörer med kapacitet att delta i och påverka fredsprocesser. Deltagarna fick en djupare förståelse för deras roll i fredsprocessen och de utmaningar som de står inför samtidigt som de gavs nya verktyg för att påverka. Projektet utmynnade i Kvinnornas fredsdeklaration som delades med relevant jemenitiska, internationella och svenska beslutsfattare. 

Projekt:  Yemani Women for Peace 

Land: Jemen 

Partnerorganisation: All Girls Foundation for Development (AGF), The Basma Foundation for Child development and Women och Yanabea Al-Khair Charity Foundation 

Givare:Svenska Postkodstiftelsen 

Projektperiod: 2021–2023 

Syfte: Att öka kunskapen om kvinnors rättigheter och fredsprocesser hos unga kvinnor för att stärka dem till att bli förändringaktörer med kapacitet att påverka fredsprocesser.  

Målgrupp: 100 jemenitiska kvinnor  

Hur: Projektets startade med kapacitetsstärkande insatser för att öka kunskapen om genusintegrering i fredsarbete, hur kvinnor kan påverka fredsprocessen, samt om UNSC Resolution 1325. Målgruppen fick även lyssna på och diskutera med framgångsrika kvinnor som varit delaktiga i fredsprocesser.  

Deltagarna fick även utökad kunskap i hur man bemöter kvinnor som utsatts för våld, men även om hur man genomför samhällsbaserad forskning. Gruppen skapade en enkät som användes vid över 3900 intervjuer med andra kvinnor i Jemen för att ta reda på vilka behov som finns. Svaren sammanställdes i en rapport som sedan lade grund för en fredsdeklaration. 

Projektett hade även fokus på att påverka aktörer som har inverkan på Jemens fredsprocess. Detta handlade om att sprida fredsdeklarationen genom möten med relevanta beslutsfattare, kommunikationskampanj på sociala medier, seminarier och debattartiklar.   

Dessutom hade projektet fokus på att bygga allianser och främja kvinnors deltagande i fredsprocessen i Jemen. Det höll flera sessioner med FN-representanter, jemenitiska regeringsrepresentanter och lokala beslutsfattare för att betona vikten av kvinnors deltagande i fredsprocessen, inklusive en slutkonferens där kvinnornas fredsdeklaration delades. I Sverige hölls möten med myndigheter och riksdagspolitiker för att sprida kunskapen vidare.  

Resultat: En ökad medvetenhet om kvinnors rättigheter, agendan för kvinnor, fred och säkerhet, fredsförhandlingar och jämställdhetsintegrering bland de 100 deltagande kvinnorna. Deltagarna har även fått en djupare förståelse för deras roll i fredsprocessen och de utmaningar som de står inför.  

 • En fredsdeklaration baserat på åsikter och behov från 3992 intervjuade jemenitiska kvinnor skapades. Som presenterades och delades med relevant jemenitiska, internationella och svenska beslutsfattare. 
 • Mer än 4000 utskrivna exemplar av fredsdeklarationen utdelade i Jemen.  
 • 1600 inlägg postade på sociala medier.  
 • Över 10 000 interaktioner av den jemenitiska kampanjen på sociala medier.  

Se en video om projektet på vår Youtube här. 

Publikationer:

Yemeni Women for Peace

تحليل بيانات نساء يمنيات من أجل السلام

 

2022: YEMEN LOCAL PEACEBUILDING HUB

Projektet genomfördes i Jemen med målet att stärka unga kvinnors att arbeta med lokalt fredsbyggande. Målet var att de på längre sikt ska kunna bidra till lokal och nationell fredsförmedling, samt till civilsamhället.  Projektet lade grund för deltagarnas fortsatta arbete och engagemang i frågor om fred, säkerhet och kvinnors rättigheter.  

Projekt:  Yemen Local Peacebuilding Hub 

Land: Jemen 

Partnerorganisation: Mawada Association for Society Development 

Givare:ForumCiv 

Projektperiod: 2022 

Syfte: Att stärka kapaciteten hos målgruppen för att arbeta med lokalt fredsbyggande, med målet att förbereda dem för att bidra till fredsförmedling och till civilsamhället.   

Målgrupp: 30 unga jemenitiska kvinnor  

Hur: Kapacitetsbyggande workshops om konfliktlösning, kvinnors roll i konfliktförmedling, politiskt deltagande och resolution 1325 anordnades för de 30 unga kvinnorna. Det hölls även workshop för över 270 kvinnor från lokalsamhället och 11 lokala organisationer för att öka kunskapen om UNSC Resolution 1325, och för att identifiera samhällets behov och utmaningar kopplat till fredsförmedling i Jemen. Tillsammans skapade deltagarna en påverkanskampanj på sociala media som nådde över 2000 jemeniter med budskap om agendan för kvinnor, fred och säkerhet.  

Resultat: Ökad kunskap om UNSC Resolution 1325, fredsprocesser och kvinnors rättigheter i Jemen. Målgruppens kapacitet att arbeta som förändringsaktörer och för fredfulla samhällen stärktes. Projektet lade grund för deltagarnas fortsatta arbete och engagemang i frågor om fred, säkerhet och kvinnors rättigheter. Sociala-medier kampanjerna möjliggjorde att deltagarnas röster blev hörda och att budskapet nåddes av en större målgrupp. 

 • Flera hundra personer fick ökad kunskap i UNSC Resolution 1325, konfliktlösning och kvinnors roll i konfliktförmedling.  
 • Över 2000 personer nåddes i Sociala mediekampanjen.  

Röster från deltagarna: 

“This project changed my life. It was rewarding to engage in deep discussions on the media and open-air programs and women networks. Moreover, I felt that I am more responsible now to transfer this information to other women in my community” – Alaya 

2022: WOMEN PEACEBUILDER PROGRAM (Jemen, Irak, Sudan)

Projektet genomfördes i de tre länderna Jemen, Irak och Sudan, och hade fokus på att stärkta kvinnor föratt delta i freds och konfliktlösningsprocesser. Syftet var även att göra kvinnor mer synliga som fredsaktörer i samhället. Genom projektet har de deltagande kvinnorna fått utökad kunskap om sina rättigheter och möjligheter vilket stärkt dem som förändringsaktörer och inspirerat dem till fortsatt engagemang för liknande frågor.  

Land:  Jemen, Irak och Sudan 

Partnerorganisation: Mawada Association for Society Development, All Girls Foundation for Development (AGF), Women Empowerment Organization (WEO), Nuba Women for Education and Development Association (NuWEDA) 

Givare: Folke Bernadotteakademin  

Projektperiod: februari – december 2022 

Syfte:  Stärka kvinnors kunskap för att delta i freds- och konfliktlösningsprocesser på lokal och nationell nivå, synliggöra kvinnor som kända aktörer i desamma.  

Målgrupp: 16 kvinnor 

Hur: Projektet startade med två konferenser och ett kapacitetsbyggande program som deltagarna själva var med och utformade efter deras behov och önskemål. Fokus låg främst på konflikthantering, fredsförhandling och på UNSC Resolution 1325. Deltagarna höll sedan möten, både formella och informella, där de delade med sig av sin nyförvärvade kunskap på lokal och nationell nivå. De bjöd också in lokala organisationer för att ta del av den kapacitetsstärkande utbildningen, en aktivitet som nådde över 300 personer. Deltagarna höll även dialogmöten med lokala beslutsfattare och före detta parlamentariker för att försöka uppnå förändring på en högre nivå. Projektet avslutades med en gemensam konferens i Kairo, Egypten. Konferensen inkluderade flertal kapacitetsstärkande sessioner inom konflikthantering, uppföljning av fredsavtal, dialog med religiös ledare samt rollspel i förhandlings- och medlingsteknik. Konferensen innehöll även ett sidoevent som handlade om hur UNSCR 1325 samverkar med klimatförändringarna och Egyptens förberedelser inför COP27. Genom detta kunde egyptiska klimatexperter och våra projektdeltagare ha en diskussion, utbyta idéer om klimatet och hur de påverkar arbetet med kvinnor, fred och säkerhet. 

Inom projektet gjordes även insatser för att öka kunskapen i Sverige, genom flertalet seminarier och en social mediekampanj som nådde över 20, 000 personer.  

Resultat: Kvinnor i Jemen, Sudan och Irak har fått ökad kunskap och engagemang för att delta i freds- och konfliktlösningsprocesser på lokal och nationell nivå. Insatsen bidrog till det aktuella området genom att skapa ett forum för deltagande kvinnor för erfarenhetsutbyte och kapacitetsstärkande insatser. Detta forum har ökat kvinnors förutsättningar att delta i fredsprocesser, främjat fredliga och inkluderande samhällen samt stärkt kvinnor säkerhet. Projektet bidrog till mål 5 och 16 i Agenda 2030. 

 • 16 kvinnor från Jemen, Irak och Sudan har fått utökad kunskap och delat sina egna kunskaper och erfarenheter med varandra.   
 • Ett nätverk där kvinnorna fortfarande håller kontakten för att fortsätta utbyta kunskap och erfarenheter.  
 • Mer än 330 kvinnor har fått ökad kunskap om konflikthantering, fredsförhandling och resolution 1325.  
 • Över 2200 personer nådda vid seminarier i Sverige.  
 • Över 24,000 nådda via den svenska sociala mediekampanjen.  
 • Gemensam konferens i Kairo 
2016-2017: MEDIATION LAB

Medlingslabbet genomfördes i Mellanöstern och Nordafrika (MENA)-regionen och Colombia med syftet att utbyta kunskaper och erfarenheter om kvinnlig fredsförmedling från olika kontexter. Projektet möjliggjorde för kvinnliga fredsarbetare från flertalet länder att träffas och arbeta tillsammans för att stärka kvinnors möjligheter att lära av varandra och arbeta för fred.  

Projekt: Medlingslabbet 

Land: Colombia, Iraq, Jemen, Libyen, Palestina, Sverige, Turkiet 

Partnerorganisation: Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, KÖM Turkey, Palestinian Center for Peace and Democracy (PCPD) 

Givarorganisation: MUCF, Folke Bernadotteakademin 

Projektperiod: 2016 – 2017 

Syfte: Ett triangelutbyte av erfarenheter för att lyfta innovativa, framgångsrika medlings-processer som lett till ökad säkerhet och kvinnors deltagande. Att identifiera vad som gjort dessa medlingsprocesser framgångsrika och hur det kan reproduceras i andra områden och konflikter.  

Målgrupp: Kvinnliga fredsaktörer, civilsamhällsorganisationer, akademiker och lokala politiska beslutsfattare från Colombia och MENA-regionen 

Hur: Projektet startade med en inventering av medlingserfarenheter och kunskaper, genom intervjuer och digital efterforskning. Inom projektet skapades en referensgrupp med experter och beslutsfattare inom fredsförmedling. Som del av projektet hölls en central medlingskonferens för stärkandet av kvinnor som fredsförmedlare. Syftet med denna konferens var att utbyta erfarenheter, kunskaper och skapa ett gemensamt lärande. I respektive deltagarland hölls mindre konferenser där partnerorganisationerna delade med sig av nyvunna insikter och spred medlingskompetenser i sin kontext. Lärdomar och verktyg från projektet spreds digitalt b.l.a genom skapandet och publiceringen av en rapport och en handbok om ämnet. Ett påverkansbrev skickades till bland andra FN:s säkerhetsråd och FN:s medlemsstödsenhet.  

Resultat: Kvinno- och fredsorganisationer har delat erfarenheter och ökat sin kunskap om medling i andra kontexter för att dra lärdomar till sitt eget fredsarbete. Genom konferenserna, publiceringen av en rapport och en handbok om kvinnor, fred och säkerhet så har kunskapen nått fler än den primära målgruppen. Genom kontakt med beslutsfattare kunde deltagarna påverka på en högre nivå.  

-Handbok om fredsförhandling “Mediation Lab – Women Pacemakers as mediators” skapdes 

-Rapport “Mediation and Influence släpptes

– Påverkansbrev skickat till bland andra FN:s säkerhetsråd och FN:s medlemsstödsenhet. 

Publikationer:

Mediation Lab – Women Pacemakers as mediators (eng)

Mediation Lab – Women Pacemakers as mediators (arabic)

Mediation Lab – Women Pacemakers as mediators (español

Mediation Lab –  Women Pacemakers as mediators (türkçe)

Mediation and Influence

2016-2017: PROJECTION LAB 1.0

Projektet Projection lab 1.0 genomfördes i ett antal länder i MENA-regionen. Syftet var att öka kvinnors deltagande i media, i civilsamhällorganisationer och på ledarpositioner. Projektet bidrog till att stärka deltagarnas möjligheter att påverka och utrycka sina åsikter för fred och säkerhet.  

Projekt: Projection lab 1.0 

Land: MENA länder: Egypten, Irak -Kurdistan, Jemen, Libanon, Libyen, Palestina, Syrien Tunisen,  

Partnerorganisation:Wi’am (Palestina), All Girls Foundation for Development (AGF) (Jemen)

Givare:Svenska Institutet 

Projektperiod:  juni-december 2016-2017 

Syfte: Att öka deltagandet av, samt förbättra framställandet av kvinnor från MENA-regionen i nyhetsmedia, ledarpositioner och kvinnoorganisationer. Att skapa ett lokalt nätverk med engagerade unga kvinnor.   

Målgrupp: Medlemmar ur civilsamhällsorganisationer 

Hur: Planeringsmöten hölls med deltagarna där projektet utformades mer detaljerat tillsammans. Workshop hölls sedan för deltagarna där de gavs grundläggande kunskap om UNSC Resolution 1325, strategier, mål och uppföljning, samt gavs möjligheten att dela erfarenheter och kunskaper med varandra.  Tillsammans skapades en gemensam strategi för framställandet av kvinnors åsikter, demokrati och ett jämlikt samhälle – “Projection Lab 1.0”. Det skapades även ett konferenspapper om jämlikhet och frihet som spreds i vidare kretsar. Slutligen skapades ett projektförslag för hållbara framtida samarbeten inom plattformen.   

Resultat: Projektet har stärkt deltagarnas media-aktörskap, uppmärksammat och stärkt deras individuella åsikter och demokratin. Deltagarna har fått möjlighet att arbeta tillsammans, höja sina röster och styrka för fred och säkerhet.   

 • Strategi för framtida samarbete kring framställandet av kvinnors åsikter och erfarenheter av jämlikhet, demokrati och fred i MENA “Projection Lab 1.0” skapades.  
 • Projektförslag för hållbara framtida samarbeten inom plattformen skapades. 
 • Konferenshandlingar skapades för att delas ut till forskare, media och andra berörda parter inom jämlikhet och fred.  

ANNAT ARBETE I JEMEN

2020: YEMENI WOMEN FOR PEACE / THE FUTURE IS YEMENI

Yemens Sisters Arab Forum har tillsammans med 40 andra organisationer publicerat en skuggrapport till Kvinnokonventionens sjunde och åttonde nationella rapport. Skuggrapporten belyser Jemens akuta behov och kompletterar statens rapport från ett civilsamhällsperspektiv.

Yemen CEDAW Report

2012: KVINNOR I DEN ARABISKA VÅREN

Projekt: Kvinnor i den arabiska våren/Regionalt arbete i Nordafrika och Mellanöstern 

Land: Egypten, Irak, Jemen, Libanon, Libyen, Irakiska Kurdistan, Palestina och Tunisien 

Projektperiod: 2012 

Syfte: Bredda regionala kontakter för att utbyta erfarenheter och strategier för att öka kvinnors politiska inflytande i regionen. 

Målgrupp: 20 organisationer som arbetar med att implementera UNSC Resolution 1325 i respektive länder. 

Hur: En konferens  anordnades tillsammans med Norska Kyrkhjälpen gjorde organisationer med experter på UNSC Resolution 1325 i respektive land, en sammanställning av erfarenheter och utmaningar, som sedan används som underlag för konferensen. Under konferensen fick organisationerna aktivt delta i att både utforma och genomföra erfarenhetsutbytet, där utbyte av kreativt verktyg låg i fokus.  

Operation 1325 & JEMEN

Projektet Yemeni Women for Peace som finansierades av Postkodstiftelsen. Projektets syfte var att möjliggöra att kvinnors behov och uppfattningar om en möjlig nationell fredsprocess i Jemen hörsammas av relevanta aktörer med koppling till fredsprocesser i Jemen.

Partnerorganisationerna (All Girls Foundation for Development, Basma Charity Foundation och Yanabia Al-Khair Charity Foundation) samlade gemensamt 100 kvinnliga fredsaktivister i jemenitiska städer.

Dessa kvinnor deltog under året i ett kapacitetsstärkande program om fredsbyggande, kvinnors rättigheter och samhällsbaserad forskning. De utformade därefter en enkät om kvinnors roll och behov i en framtida fredsprocess i landet. Denna enkät användes sedan av fredsaktivisterna när de samtalade med 3900 jemenitiska kvinnor. All data som samlades in sammanställdes och utifrån den skapades en ”kvinnornas fredsdeklaration” – en deklaration som bygger på över 3900 kvinnoröster i Jemen.

OPERATION 1325:S ARBETE I JEMEN

I Jemen pågår just nu den värsta humanitära krisen någonsin. Operation 1325 är därför djupt engagerade på plats i Jemen där vi med hjälp av våra lokala partnerorganisationer stöttar och stärker kvinnorna.

Denna video har producerats med finansiellt stöd från Sida genom ForumCiv. Varken Sida eller ForumCiv har deltagit i produktionen av denna video och ansvarar inte för avsnittens innehåll eller åsikterna som uttrycks däri.

WOMEN’S VOICES OF PEACE IN YEMEN (2018)

I samband med de officiella konsultationer om Jemen i Stockholm, arrangerade vi, i samarbete med Sisters’ Arab Forum for Human Rights och UN Women:s avdelning för Mellanöstern och Nordafrika, seminaret ’Women Voices of Peace in Yemen’ den 7 december 2018. I filmen kan ni nu följa seminariets diskussioner om kvinnor, fred och säkerhet för en inkluderande och hållbar fred i Jemen.

PARTNERORGANISATIONER I JEMEN

MAWADA ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT

The Basma Foundation for Child development and Women

STÖDMEDLEMSKAP

Stödmedlemaskap: Fred | Supporting Membership: Peace

Information om stödmedlemskap:

  • Stödmedlemskap är öppet för enskilda individer som delar Operation 1325s värdegrund.
  • Stödmedlemmen har ej rösträtt vid årsmöte.
  • Stödmedlemskap debiteras med 100kr per år.

Som stödmedlem kommer du:

  • Stötta vårt arbete för att främja kvinnors rättigheter i fredsprocesser.
  • Få tillgång till våra uppdateringar, nyhetsbrev, projekt och framsteg.
  • Få exklusiva inbjudningar till våra evenemang, seminarium och workshops där du har möjligheten att dela med dig av dina specifika erfarenheter.
  • Känna dig stolt över att vara en del av en stark gemenskap som kämpar för förändring.

Fyll i dina uppgifter för att teckna medlemskap:

GDPR Samtycke

14 + 4 =

SWISHA MEDLEMSAVGIFTEN PÅ 100 KR DIREKT VIA QR-KODEN NEDAN.

United Nations Logo. Förenta Nationerna Logga.

OPERATION 1325 GRUNDADES 2003 SOM EN PARAPLYORGANISATION FÖR EN RAD SVENSKA FREDS- OCH KVINOORGANISATIONER.

 

Organisationen verkar i Sverige och partnerskap med freds- och kvinoorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet.