Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Den 27 januari 2010 organiserade Security & Defence Agenda en konferens rörande kvinnor, fred och säkerhet.

Den 27 januari 2010 organiserade Security & Defence Agenda en konferens rörande kvinnor, fred och säkerhet. Tillställningens värdar var Margot Wallström för EU-kommissionen och NATO:s generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen. Delaktiga var också Spaniens vice regeringschef Maria Teresa Fernandez de la Vega såväl som representanter för NGO:s, militär och policyutvecklare.

Deltagarna signalerade ett starkt politiskt stöd för implementeringen av resolution 1325 och även för efterföljande resolutioner rörande kvinnor, fred och säkerhet. Konferensens deltagare diskuterade förslag på konkreta åtgärder för att garantera kvinnors säkerhet samt kvinnors deltagande på alla nivåer i krishantering och fredsbyggande processer. En ökad implementering av resolution 1325 bland FN:s medlemsstater, vilket inkluderar utveckling, förbättring och genomförande av nationella handlingsplaner efterfrågades också bland konferensens deltagare. Betonades gjorde också nödvändigheten i att se till kvinnors behov i postkonflikt återuppbyggnad, nödvändigheten i att medvetandegöra och se till kvinno- och barnkombattanter i DDR-processer (Disarment Demobilisation and Reintegration), och ta i beräkning både kvinnor och män i SSR-processer (Security Sector Reform). Deltagarna framhöll också vikten av att fortsätta att involvera och konsultera civila samhället, speciellt kvinnorättsorganisationer i konfliktdrabbade länder och att stödja kvinnors deltagande i fredsförhandlingar både politiskt och finansiellt.

Margot Wallström underströk EU:s engagemang genom att poängtera nödvändigheten i att fortsätta EU:s arbete med ”Comprehensive Approach to the Implementation of UNSCR 1325 and 1820” och att innan slutet på 2010 ha en handlingsplan för jämställdhet i EU:s utvecklingssamarbete. Wallström menade vidare att EU bör intensifiera bilaterala insatser mot regeringar och aktörer vilka bär ansvaret för allvarliga kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter.

NATO:s generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen uppmärksammade behoven av att proaktivt arbeta med genusfrågor i NATO:s policies, program och operationer, och att försäkra att alla NATO ledda operationer är präglade av resolution 1325 och efterföljande resolutioner. Det är viktigt att i arbetet med NATO:s partners tala för en praktisk implementering av resolution 1325 och efterföljande resolutioner, även i försvarsreformer och institutioner. Att öka antalet kvinnor inom NATO personal och kompetensutveckling genom användandet av genusrådgivare är också en nödvändighet menade Fogh Rasmussen.

Maria Teresa Fernández de la Vega, betonande vikten av att stödja och arrangera erfarenhetsutbyte mellan europeiska medlemsstater som har nationella handlingsplaner för implementeringen av resolution 1325 och att uppmuntra till utveckling och utfärdande av nya handlingsplaner, speciellt i postkonfliktländer. De la Vega menade att kvinnorättsorganisationer i konfliktdrabbade områden måste stödjas, med en utgångspunkt att kvinnor spelar en viktig roll i humanitära aktioner, operationer och i fredsbyggande arbete.

Samtliga deltagare vid konferensen manade FN att bl.a. försäkra att etablerandet av den nya kvinno- och jämställdhetsenheten inom FN leder till en mer effektiv implementering av resolutionerna om kvinnor, fred och säkerhet. FN uppmanades också att förespråka och arbeta för en full implementering av resolutionerna 1325, 1820, 1888, 1889 i Säkerhetsrådets arbete och i FN:s fredsbyggande kommission. FN manades också att understryka betydelsen av resolution1325:s genomförande, genom att arbeta för ökat ansvarsutkrävande av FN:s medlemsstater för implementeringen av resolution1325 och 1820, speciellt vad gäller kvinnors deltagande och effektivt åtal av förövare. FN uppmuntrades även till att bjuda in andra internationella och regionala organisationer, såväl som civila samhället till FN:s 10 års jubileum av resolution 1325 för att signalera att genomförande av 1325 är en global säkerhetsfråga.

Källa: ISIS Europe