RESOLUTION 1325

MISSA INTE
VÅRT NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad om kvinnors rättigheter i världen,
lediga jobb och mycket mer.

Förenta Nationerna
Säkerhetsrådet
Resolution 1325 (2000)

Kvinnor, fred och säkerhet
31 oktober 2000

Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess
4 213 möte den 31 oktober 2000

Säkerhetsrådet,

åberopar sina resolutioner 1261 (1999) av den 25 augusti 1999, 1265 (1999) av den 17 september 1999, 1296 (2000) av den 19 april 2000 och 1314 (2000) av den 11 augusti 2000 och uttalanden i denna fråga av säkerhetsrådets ordförande samt ordförandens uttalande inför massmedierna vid Förenta nationernas dag för kvinnors rättigheter och internationell fred (Internationella kvinnodagen) den 8 mars 2000 (SC/6816),

åberopar även åtagandena i Peking-deklarationen och handlingsplanen (A/52/231) och åtagandena i slutakten från Förenta nationernas generalförsamlings tjugotredje särskilda möte, kallat ”Kvinna 2000: jämställdhet mellan könen, utveckling och fred för det 21 århundradet” (A/S-23/10/Rev.1), särskilt de åtaganden som gäller kvinnor och väpnade konflikter,

erinrar sig om syftena och principerna i Förenta nationernas stadga, där det anges att säkerhetsrådet bär huvudansvaret för bevarande av internationell fred och säkerhet,

uttrycker sin oro över att civilbefolkningen, särskilt kvinnor och barn, utgör det stora flertalet av dem som är mest utsatta vid väpnade konflikter, inte minst som flyktingar – både externa och internflyktingar – och att de i tilltagande utsträckning väljs ut som måltavlor för kombattanter och beväpnade element, och som är medvetna om de följdverkningar detta har på en varaktig fred och försoning,

bekräftar åter den viktiga roll som kvinnor spelar i fråga om konfliktförebyggande, konfliktlösning och fredsuppbyggande samt betonar betydelsen av deras lika deltagande och fulla medverkan i alla strävanden att bevara och främja fred och säkerhet och behovet av att öka deras roll vid beslutsfattandet med avseende på konfliktförebyggande och konfliktlösning,

bekräftar även åter behovet av att till fullo tillämpa internationell lagstiftning om humanitära och mänskliga rättigheter som värnar kvinnors och flickors rättigheter under och efter konflikter,

understryker behovet av att alla parter säkerställer att program för minröjning och medvetandegörande om minfaran beaktar kvinnors och flickors särskilda behov,

inser att det är ytterst angeläget att inkorporera jämställdhetsperspektivet i alla fredsbevarande insatser och beaktar härvidlag Windhoek-förklaringen och handlingsplanen från Namibia om inkorporering av ett jämställdhetsperspektiv flerdimensionella fredsunderstödjande insatser (S/2000/693),

erkänner även betydelsen av rekommendationen i säkerhetsrådets ordförandes uttalande till massmedierna den 8 mars 2000 om särskild utbildning av all fredsbevarande personal om skydd, särskilda behov och mänskliga rättigheter för kvinnor och barn i konfliktsituationer,

erkänner att en förståelse av väpnade konflikters inverkan på kvinnor och flickor, effektiva institutionella arrangemang för att trygga skyddet av dem och deras fulla deltagande i fredsprocessen i hög grad tjänar till att upprätthålla och främja internationell fred och säkerhet, samt noterar behovet av att sammanställa uppgifter om väpnade konflikters inverkan på kvinnor och flickor.

Säkerhetsrådet

1. Uppmanar enträget medlemsstaterna att se till

att kvinnor i ökad utsträckning deltar på alla beslutsnivåer i nationella, regionala och internationella institutioner och mekanismer för förebyggande, hantering och lösning av konflikter.

2. Uppmanar generalsekreteraren

att genomföra sin strategiska handlingsplan (A/49/587), i vilken förespråkas en ökning av kvinnornas deltagande på beslutsfattarnivå vid konfliktlösning och i fredsprocesser.

3. Uppmanar enträget generalsekreteraren

att tillsätta flera kvinnor som särskilda ombud och utsända för att tjäna som medlare och uppmanar därför medlemsstaterna att anmäla kandidater till generalsekreteraren för att införas i en förteckning som skall aktualiseras fortlöpande.

4. Uppmanar vidare generalsekreteraren

att sträva efter att utveckla kvinnornas roll och bidrag till Förenta nationernas insatser på fältet, särskilt som militära observatörer, civil polis samt experter i fråga om mänskliga rättigheter och humanitära insatser.

5. Uttrycker sin beredskap

att inkorporera ett jämställdhetsperspektiv i fredsbevarande insatser och uppmanar generalsekreteraren att trygga att, där så är lämpligt, jämställdhetsperspektivet tas i beaktande vid fältinsatser.

6. Anmodar generalsekreteraren

att lämna medlemsstaterna anvisningar och material för utbildning om kvinnors skydd, rättigheter och särskilda behov samt om betydelsen av att kvinnor medverkar i alla fredsbevarande och fredsuppbyggande insatser, inbjuder medlemsstaterna att inkorporera dessa aspekter och även utbildning i medvetande om hiv/aids i sina nationella utbildningsprogram för militär och civil polis vid förberedandet av insatser och uppmanar vidare generalsekreteraren att tillse att civil personal som deltar i fredsbevarande insatser får genomgå liknande utbildning.

7. Uppmanar enträget medlemsstaterna

att öka sitt frivilliga ekonomiska, tekniska och logistiska stöd för genusanpassad utbildning, däribland utbildning som genomförs av berörda fonder och program, bland annat av Förenta nationernas kvinnofond och av Förenta nationernas barnfond samt av Förenta nationernas flyktingkommissarie och av andra berörda organ.

8. Uppmanar alla de berörda

att när de förhandlar och genomför fredsavtal, anta ett jämställdhetsperspektiv som bland annat beaktar följande:

a) kvinnors och flickors särskilda behov vid repatriering och återflyttning för rehabilitering, återanpassning och återuppbyggande efter konflikt

b) åtgärder för att stödja lokala kvinnogruppers fredsinitiativ och inhemska förfaranden för konfliktlösning och som innefattar kvinnors deltagande i alla mekanismerna för att genomföra fredsavtalen

c) åtgärder som tillgodoser skydd och respekt för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter, särskilt med avseende på författningen, valsystemet, polisväsendet och domstolsväsendet

9. Uppmanar alla parter i väpnade konflikter

att till fullo respektera den internationella rätt som är tillämplig på kvinnors och flickors rättigheter och skydd, särskilt såsom civilbefolkning och särskilt de åtaganden som gäller dem enligt 1949 års Genèvekonventioner med 1977 års tilläggsprotokoll, 1951 års flyktingkonvention med 1967 års protokoll, 1979 års konvention om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor och dess fakultativa protokoll av år 1999 samt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter av år 1989 och dess två fakultativa protokoll av den 25 maj 2000 och att beakta de relevanta bestämmelserna i Romstadgan om Internationella brottmålsdomstolen.

10. Uppmanar alla parter i väpnade konflikter

att vidta särskilda åtgärder för att skydda kvinnor och flickor mot sexuellt våld, särskilt våldtäkt och andra former av sexuellt utnyttjande och alla andra former av våld i situationer av väpnad konflikt.

11. Understryker att alla stater är skyldiga

att avskaffa strafflöshet och att lagföra alla personer som anklagas för folkmord, brott mot mänskligheten samt krigsförbrytelser, däribland brott som sammanhänger med sexuellt och annat våld mot kvinnor och flickor, och betonar i detta hänseende nödvändigheten av att, där så är möjligt, undanta dessa brott från amnesti.

12. Uppmanar alla parter i väpnade konflikter

att respektera flyktinglägrens och flyktinganläggningarnas civila och humanitära karaktär och att ta hänsyn till kvinnors och flickors särskilda behov, inte minst vid utformningen av dessa läger och anläggningar, och åberopar säkerhetsrådets resolutioner 1208 (1998) av den 19 november 1998 och 1296 (2000) av den 19 april 2000.

13. Uppmanar alla som deltar i planering av avväpning, demobilisering och återanpassning

att beakta de olika behov som kvinnliga och manliga ex-kombattanter har och att beakta deras anhörigas behov.

14. Bekräftar åter att det är berett

att när rådet antar åtgärder med stöd av artikel 41 i Förenta nationernas stadga, beakta åtgärdernas möjliga inverkan på civilbefolkningen, med hänsyn till kvinnors och flickors särskilda behov, för att överväga lämpliga undantag av humanitära skäl.

15. Uttrycker sin beredskap

att trygga att säkerhetsrådets insatsgrupper beaktar könsrelaterade aspekter och kvinnors rättigheter, däribland genom samråd med lokala och internationella kvinnogrupper.

16. Uppmanar generalsekreteraren

att verkställa en undersökning av väpnade konflikters inverkan på kvinnor och flickor, kvinnornas roll i fredsuppbyggandet och genusaspekterna på fredsprocesser och konfliktlösning och uppmanar vidare generalsekreteraren att avge en rapport till säkerhetsrådet om resultatet av sin undersökning och att delge alla Förenta nationernas medlemsstater rapporten.

17. Anmodar generalsekreteraren

att i förekommande fall, i sin rapport till säkerhetsrådet inkludera uppgifter om arbetet med jämställdhetsintegrering i alla fredsbevarande insatsgrupper och uppgifter om andra aspekter som berör kvinnor och flickor.

18. Beslutar att fortsätta att aktivt ägna sig åt denna fråga.

Tillbaka till toppen

RESOLUTIONER

 

 

RESOLUTION 1820 (JUNI 2008)

Resolution 1820 är född ur Resolution 1325. Den handlar om sexuellt våld mot civila i konflikter och fördömer våldtäkt och andra former av sexualiserat våld under konflikt. Det är första gången som FN:s säkerhetsråd säger att systematisk våldtäkt utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. Säkerhetsrådet slår även fast att våldtäkt kan utgöra krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord och kräver att alla parter ska ingripa mot sexuellt våld och se till att förövare ställs inför rätta.

Läs resolution 1820. Dokumentet ursprungligen tillgängligt på Peacewomen.org.

RESOLUTION 1888 (SEPTEMBER 2009)

Som en utveckling på resolution 1820 skapades resolution 1888. Den ger bland annat FN:s generalsekreterare mandatet att utse en särskild representant i arbetet mot sexuellt våld i väpnade konflikter. Generalsekreteraren ska även anställa ett team med experter på sexuellt våld i väpnade konflikter. De ska värna om kvinnors säkerhet i FN:s fredsbevarande operationer. Resolutionen ställer krav på regelbunden rapportering till säkerhetsrådet om hur resolution 1820 genomförs. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon utsåg i februari 2010 Margot Wallström för att i två år verka som sin särskilda representant för att bevaka sexuellt våld mot kvinnor i väpnade konflikter. Läs resolution 1888. Dokumentet ursprungligen tillgängligt på Peacewomen.org.

RESOLUTION 1889 (OKTOBER 2009)

Resolution 1889 förstärker resolutionerna 1325, 1820 och 1820, med mål att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser, samt motverka sexuellt våld i konflikter. Det ska bland annat ske genom hårdare krav på rapportering. FN:s olika organ ska tillsammans med medlemsstater och civila samhället samla information om kvinnors säkerhetssituation och i vilken grad kvinnor deltar i beslutsfattande ställning. Resolutionen understryker också vikten av att medlemsländerna samarbetar runt kunskap och erfarenheter i att förverkliga resolutionerna 1325.

Läs resolution 1889. Dokumentet ursprungligen tillgängligt på Peacewomen.org.

RESOLUTION 1960 (DECEMBER 2010)

Resolution 1960 skärper ytterligare insatserna i att motverka sexuellt våld i konflikter. Resolutionens mål är att motverka straffrihet. Det sker bland annat genom att generalsekreteraren i sina årliga rapporter ska namnge och lista förövare och utöva sanktioner mot dem. Resolutionen innehåller också rekommendationer att skapa verktyg inom FN för att rapportera och utreda tidiga varningstecken på sexuellt våld. Detta för att kunna koordinera effektiva insatser. Resolutionen anger också att generalsekreteraren regelbundet ska hämta in erfarenheter från kvinnoorganisationer och kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld i konflikter för att bättre kunna motverka våldet. Läs resolution 1960. Dokumentet ursprungligen tillgängligt på Peacewomen.org.

RESOLUTION 2106 (JUNI 2013)

Denna resolution behandlar främst sexuellt våld som del av krigföring, hur man ska motverka det samt hantera följderna. Resolutionen slår fast att sexuellt våld i konflikt är att betrakta som krigsbrott, och att det i vissa lägen kan klassas som brott mot mänskligheten eller som en metod för folkmord. Resolutionen betonar vikten av att förhindra sexuellt våld i konflikt och att ställa förövare till svars, vilket internationella brottsmålsdomstolen (ICC) har underlättat. Resolutionen manar också till att det förebyggande och rådgivande arbete som bland annat resolution 1888 behandlar bör fortsätta och utvecklas, och man påminner om vikten av kvinnors deltagande i förebyggande arbete samt i medlings- och fredsprocesser.

Läs resolution 2106. Dokumentet ursprungligen tillgängligt på UNSCR Search engine for the United Nations Security Council Resolutions.

RESOLUTION 2122 (OKTOBER 2013)

Resolution 2122 handlar till största del om betydelsen av kvinnors fulla deltagande i såväl fredsprocesser som övriga sektorer i samhället. Den betonar att frågan om jämställdhet måste tas på fullaste allvar för att resolution 1325 ska kunna implementeras fullt ut. Jämställdhet mellan könen och kvinnors inkludering är en förutsättning för såväl hållbar fred som ett stabilt samhälle, och det behövs mer analys och informationsarbete för att uppnå detta. Resolutionen uppmuntrar generalsekreteraren att regelbundet konsultera kvinnoorganisationer samt att informera medlande parter om genusaspekter av fredsbygge genom att göra experter på ämnet tillgängliga för, och öka det kvinnliga deltagandet i, samtliga FN:s medlarteam. Resolutionen manar också till kvinnors ökade deltagande i fredsbevarande trupper, rättsväsende, valprocesser, säkerhetssektor och i återuppbyggnadsprocesser

Läs resolution 2122. Dokumentet ursprungligen tillgängligt på UNSCR Search engine for the United Nations Security Council Resolutions.

RESOLUTION 2242 (OKTOBER 2015)

Resolution 2242 bygger vidare på FN:s redan existerande säkerhetsrådsagenda för kvinnor, fred och säkerhet (WPS) och fungerar som en slags färdplan för implementationen av 1325 och dess efterföljande resolutioner. Resolution 2242 betonar vikten av att integrera WPS, bekämpa terrorism och motverka extremistiska agendor. Den efterlyser förbättrade metoder kring säkerhetsrådets arbete med kvinnor, fred och säkerhet, och riktar uppmärksamhet mot bestående finansiella och institutionella hinder för genomförandet av WPS-agendan. Resolutionen uppmanar dessutom FN:s organ att öka sina ansträngningar för att ta hänsyn till kvinnors behov genom att integrera ett genusperspektiv i sitt arbete. Därtill etablerade resolution 2242 en informell expertgrupp i FN:s säkerhetsråd (IEG) i syfte att förse medlemsstaterna med analyser av kvinnors situation i konfliktdrabbade länder. Sverige är medordförande i IEG under år 2017. IEG vägleds av principer om att informationsinsamling, analys och direkt interaktion vid fältuppdrag kommer leda till en förbättrad övervakning och implementation av WPS-normer i specifika landssituationer. Läs resolution 2242. Dokumentet ursprungligen tillgängligt på Peacewomen.org.

RESOLUTION 2493 (OKTOBER 2019)

FN: säkerhetsrådsresolution 2493 bekräftar vikten av kvinnors deltagande i fredsprocesser och att kvinnor deltar för att bygga hållbar fred genom dialog och medling. Kvinnors deltagande behöver vara kontext- och landspecifikt för att vara meningsfullt. Resolutionen påpekar att kvinnor saknas I ledarroller och att humanitärt arbetet saknar genus-perspektiv. Den uppmanar stater att underteckna eller följa GR 30, regionala organisationers roll för att utföra arbetet inom kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionen uppmanar medlemsstater att försvara civilsamhället, kvinnoorättsaktivister och kvinnliga politiker från hot och hat. Informella expertgruppen för kvinnor, fred och säkerhet ska inkluderas på ett mer systematiskt sätt och generalsekreteraren ombes rapportera om nya utmaningar inom kvinnor, fred och säkerhetsagendan i den årliga rapporten. Läs resolution 2494. Dokumentet ursprungligen tillgängligt på UNSCR Search engine for the United Nations Security Council Resolutions.

RESOLUTION 2467 (APRIL 2019)

FN:s säkerhetsrådsresolution 2467 bekräftar att överlevarperspektivet behövs för att kunna bearbeta konflikt-relaterat sexuellt våld, i allt fredsbevarande, fredsbyggande och fredsskapande arbete och även inom säkerhetssektorreform och övergångsrättvisa, i fredsavtal och i eld-upphörsavtal och deras kontrollmekanismer. Resolution 2467 bekräftar att strukturell ojämställdhet och diskriminering är grundorsak till sexuellt våld i konflikt och att ökad jämställdhet för kvinnor är den enda vägen till hållbar fred och säkerhet. Kvinnor, barn och mäns utsatthet för sexuellt våld i konflikt måste förhindras genom konkreta förebyggande åtgärder. Läs resolution 2467. Dokumentet ursprungligen tillgängligt på Förenta Nationerna.

Tillbaka till toppen

STÖDMEDLEMSKAP

Stödmedlemaskap: Fred | Supporting Membership: Peace

Information om stödmedlemskap:

  • Stödmedlemskap är öppet för enskilda individer som delar Operation 1325s värdegrund.
  • Stödmedlemmen har ej rösträtt vid årsmöte.
  • Stödmedlemskap debiteras med 100kr per år.

Som stödmedlem kommer du:

  • Stötta vårt arbete för att främja kvinnors rättigheter i fredsprocesser.
  • Få tillgång till våra uppdateringar, nyhetsbrev, projekt och framsteg.
  • Få exklusiva inbjudningar till våra evenemang, seminarium och workshops där du har möjligheten att dela med dig av dina specifika erfarenheter.
  • Känna dig stolt över att vara en del av en stark gemenskap som kämpar för förändring.

Fyll i dina uppgifter för att teckna medlemskap:

GDPR Samtycke

9 + 5 =

SWISHA MEDLEMSAVGIFTEN PÅ 100 KR DIREKT VIA QR-KODEN NEDAN.

United Nations Logo. Förenta Nationerna Logga.

OPERATION 1325 GRUNDADES 2003 SOM EN PARAPLYORGANISATION FÖR EN RAD SVENSKA FREDS- OCH KVINOORGANISATIONER.

 

Organisationen verkar i Sverige och partnerskap med freds- och kvinoorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet.