Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Idag lanseras den internationella kampanjen GQUAL som syftar till att stärka jämställd representation på internationella poster.

Idag lanseras den internationella kampanjen GQUAL som syftar till att stärka jämställd representation på internationella poster. En grupp framträdande jurister, advokater och människorättsförsvarare i Latinamerika tog först initiativ till att starta kampanjen som idag släpps i FN i New York. Sveriges ständiga representation vid FN sponsrar tillsammans med Argentina, Costa Rica, Norge och Panama dagens lansering. 

Kvinnor är underrepresenterade i praktiskt taget alla internationella organ som är ansvariga för att övervaka och utveckla folkrätten, mänskliga rättigheter och internationella relationer. Den 30 juni 2015 satt det kvinnor på bara 21 % av posterna inom internationella och regionala tribunaler. Exempelvis är bara tre av 15 domare i den Internationella domstolen i Haag kvinnor; den Internationella havsrättsdomstolen har 21 domare men bara en är kvinna; endast tre av 20 domare i Internationella brottsmålsdomstolen för före detta Republiken Jugoslavien är kvinnor.

”Som enda kvinna blir man antingen maskot eller syndabock. Man riskerar att bli marginaliserad eller representant för sitt kön. Jag vet inte vilket som är värst”, säger Elisabet Fura, före detta domare i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna.

”Det är viktigt att skapa en jämn könsfördelning hos internationella domstolar och människorättsorgan. Varför ska man begränsa sig till ett kön?” säger Elisabet Fura som undertecknat kampanjen GQUAL:s deklaration.

Det handlar också om hur människor uppfattar domstolar och internationella organs legitimitet. En jämställd representation ingjuter förtroende för organens förmåga att rättvist kunna övervaka tillämpningen av de mänskliga rättigheterna. Det är såklart alltid individens kompetens som avgör, men idag missgynnar rekryteringsprocesserna kvinnor så de bästa kandidaterna kommer inte alltid fram. I de flesta fall är det medlemsstaterna som är ansvariga för att nominera kandidater till posterna. Samma statsrepresentanter är också ansvariga för att respektera icke-diskrimineringsprincipen.

I praktiken har staterna idag få eller inga riktlinjer eller förfaranden som garanterar en jämn könsfördelning och jämlikhet att vända sig till vid nominering och röstning. Dessutom saknar majoriteten av de internationella organen och tribunalerna kriterier, regler och mekanismer för att komma tillrätta med den ojämna könsfördelningen.

Sverige har ratificerat Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och är därför bunden att tillämpa dess normer. Konventionens artikel 8 garanterar att kvinnor, på lika villkor som män och utan diskriminering, ska ha möjlighet att representera sin regering på internationell nivå och delta i arbetet inom internationella organisationer. Statistiken visar dock tydligt att detta är något som misslyckats. Det finns en bristande transparens gällande såväl hur nomineringsförfarandena går till och hur Sverige faktiskt röstat. Detta styrs ofta av politiska och diplomatiska överväganden där jämställdhetsperspektivet får stryka på foten.

Det behövs därför riktlinjer även i Sverige för att motverka att resultatet av tillsättningarna inte fortsätter vara lika bedrövligt som det dessvärre är idag. Vi tror starkt att för att kunna främja jämställdhet måste institutionerna som är skapade för att skydda mänskliga rättigheter, spegla denna princip i sina sammansättningar. Kvinnor är drabbade av många olika former av diskriminering och bristen på jämställd representation i internationella organ är ytterligare ett exempel. Vår förhoppning är att GQUAL genom att belysa dessa brister och samla röster för förändring kan öka kvinnors tillträde till dessa viktiga internationella arenor.

Därför vill vi:

• Att riktlinjer och mekanismer på nationell och internationell nivå ska tas fram för att garantera och främja en jämn könsfördelning på poster som rör internationellt ansvar, inklusive internationella domstolar, människorättsorganisationer, FN:s särskilda förfaranden och regionala samt internationella organisationer.

• Att varje lands verkställande makt och utrikesministerier offentligen förbinder sig att garantera en jämn könsfördelning vid utnämnande och röstande på kandidater i internationella människorättsdomstolar, internationella organisationer, diplomatiska poster och andra poster inom regionala samt internationella organisationer.

GQUAL finns i 78 länder och över 600 personer – från ministrar och domare till människorättsaktivister – står bakom kampanjens deklaration som nu öppen för underskrift på kampanjens hemsida. I Sverige är Fonden för mänskliga rättigheter representant för kampanjen och en nationell lansering sker den 30 september.  

Operation 1325 ställer sig bakom och stöttar GQUAL-kampanjen.

LÄS MER HÄR!