Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Dr. Anne-Marie Goetz från UNIFEM berättar i en intervju för Nepalnews om Nepals arbete relaterat till resolution 1325:2000.

Dr. Anne-Marie Goetz från UNIFEM berättar i en intervju för Nepalnews om Nepals arbete relaterat till resolution 1325:2000. I intervjun framkommer att få kvinnor deltog i Nepals fredsförhandlingar. Kvinnor gavs inte möjlighet att ventilera sina erfarenheter, angelägenheter och behov. I samhällets återuppbyggnad efter konflikt, aktuellt för Nepal, är kvinnors ökade involvering centralt eftersom gamla strukturer, där kvinnor ofta osynliggjorts, kan utmanas och istället bana väg för kvinnors ökade engagemang och integrering i allt beslutsfattande. I förlängningen lägger det grunden för en fördjupad demokrati vilken kännetecknas av att alla människor har lika möjlighet och utrymme att komma till tals.

Kvinnors ökade involvering en långsam process

Givet en historia där kvinnor uteslutits eller osynliggjorts i det offentliga rummet är resolution 1325:2000 central för Nepal att beakta i den pågående återuppbyggnadsprocessen, menar Goetz. Landet är förbundet att respektera den överenskommelse som Säkerhetsrådet har träffat i och med resolution 1325:2000, nämligen att kvinnor är en viktig aktör och måste involveras i fredsförhandlingar, postkonfliktstyrning och samhällets återuppbyggnad. På frågan hur Goetz upplever den Nepalesiska regeringens vilja att genomföra resolution 1325:2000 menar hon att det finns en vilja hos regeringen att säkra kvinnors medverkan som valbara kandidater, som röstande och förhoppningsvis även som valda representanter, men att det samtidigt återstår mycket arbete för att komma dit. Samhällsförändring är en långsam process där Goetz anser att regeringen måste göra mycket mer än att instifta lagar och genomföra resolutioner för att på ett betydelsefullt sätt involvera kvinnor i till exempel fredsförhandlingar.

Önskemål om sanktionsmekanism

När resolutionens eventuella brister förs på tal poängterar Goetz att det är beklagligt att stater som inte aktivt arbetar för genomförandet av resolution 1325:2000 kan komma undan med detta utan några konsekvenser för sitt icke-agerande. Hon efterlyser och förespråkar därför en mekanism för ansvarsutkrävande som ska innebära konsekvenser av något slag för länder inom FN som inte vidtar aktiva åtgärder för att genomföra resolution 1325:2000. Läs hela intervjun med Anne-Marie Goetz.