Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Som en del i den afrikanska utvecklingsorganisationen NEPADs verksamhet mäts de framsteg för demokrati som görs i medlemsländerna .

Som en del i den afrikanska utvecklingsorganisationen NEPADs verksamhet mäts de framsteg för demokrati som görs i medlemsländerna . Ett av de mått som används för att bedöma hur långt medlemsländerna har kommit innebär att de redogör för de åtgärder som genomförts för att lyfta fram och skydda kvinnors rättigheter.

De ska också presentera de lagar som instiftats och åtaganden som gjorts för att öka kvinnors deltagande, representation och involvering i samhället. För att säkerställa att policybeslut och olika program bättre reflekterar kvinnors behov och prioriteringar konsulterar organisationen också en mängd experter från olika områden. Dessa arbetar med kvinnor på gräsrotsnivå och anses därmed ha en god inblick och legitimitet att föra fram önskemål från kvinnor på lokal nivå till beslutsfattande instanser. Redogörelserna för alla lagar, åtgärder och ageranden förväntas underbyggas med statistik av olika slag till exempel på andelen kvinnor i beslutsfattande positioner, i parlamentet och så vidare.

Kvinnogruppers påverkansarbete

När utvecklingsnätverket NEPAD bildades var kvinnogrupper snabba att uppmärksamma stadgarnas avsaknad av konkreta åtgärder för att säkra att de sociala och ekonomiska fördelar som nätverket skulle verka för även skulle komma kvinnor till gagn. Idag finns en specifik genderenhet inom organisationen vilken skapades efter påtryckningar från bland annat kvinnoorganisationer. ”Kvinnor, aktiva i olika grupper, har klargjort att de inte nöjer sig med status quo längre”, menar Anne Marie Goetz på UNIFEM.

Afrika i framkant på jämställdhetsfronten

I Afrika är detta extra tydligt, menar hon, och pekar på de senaste åren utveckling där kvinnor tagit en aktiv roll för att uppmuntra instiftandet och genomförandet av lagar som stärker deras roll och situation i samhället på olika sätt, till exempel när det kommer till kvinnors representation på nyckelpositioner i samhället. Rwanda presenteras i sammanhanget som ett framgångskoncept med en mängd instiftade institutioner och mekanismer för att höja kvinnors status och välfärd i samhället i stort. Det globala genomsnittet för andelen kvinnor i nationella parlament är dryga 17%. I länderna söder om Sahara ligger genomsnittet på 16,8%.


Källa: http://allafrica.com/stories/printable/200707231862.html 071009