Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

För att öka förståelsen av kopplingen mellan könsroller och en hållbar fred deltog kanslichef Charlotte Lind i en kurs anordnad av forskningsinstitutet SwissPeace.  
– Kursen gjorde mig uppmärksam på vilka riskerna är när vi uppmuntrar kvinnor i konfliktkontexter att medverka i förhandlingar, säger Charlotte. 

En av föreläsarna var doktor Julia Zulver som är verksam i Sydamerika. Hon forskar kring kvinnliga fredsaktivister i Colombia och lyfte bland annat begrepp som högriskfeminism och patriarkala motreaktioner i relation till fredsarbete. Begreppen synliggör kopplingen mellan könsroller och hållbar fred och belyser vikten av att analysera konflikter ur ett genusperspektiv. 

Zulver uppmärksammade riskerna kvinnor utsätter sig för när de ingår i dialog med parter från andra sidan av en konflikt. Det kan leda till att de blir stämplade som förrädare och riskerar att bli utsatta för våldshandlingar.   

Charlotte reflekterade över att kvinnors deltagande i förhandlingar, eller försök till att delta i förhandlingar, kan leda till det som Zulver kallar för patriarkala motreaktioner. De motreaktionerna är ofta våldshandlingar utförda av män riktade mot kvinnor. Därför är det viktigt att reflektera kring hur organisationen ska stärka upp sitt arbete för att säkerställa att de bidrar till kvinnliga fredsaktivisters säkerhet. 

Vidare beskrev Zulver hur kvinnliga fredsaktivister i Colombia verkar på många olika vis. De stöttar varandra när deras makar har mördats, när deras barn rekryteras till stridande parter eller ger varandra ekonomiskt stöd. Att bli utsatt för sexuellt våld är vidare en konstant fara som kvinnorna måste värja sig mot. Aktiviteter för att stötta varandra och skydda sig själva kan kosta dem livet och är vad Zulver menar med högriskfeminism. 

För att stärka upp organisationens arbete kommer Operation 1325 använda sig av International Civil Society Action Network’s (ICAN) riktlinjer för kvinnlig säkerhet- och fredsbyggande. De riktlinjerna kommer förmedlas vidare till de lokala partnerorganisationerna i Jemen som just nu genomför ett projekt med kvinnliga fredsaktivister. 

Vikten av kunskapsinhämtning 

Charlotte beskriver vikten av kompetensutveckling för organisationen där kurser som den här utgör en viktig del. Hon menar på att det finns otroligt mycket kunskap att ta till sig, på många olika nivåer, inom den här typen av verksamhet. Kurser som denna uppmuntrar till reflektioner kring den egna organisationens verksamhet och arbetssätt.  

– Det är viktigt med kontinuerlig kompetensutveckling för att kunna ge bra stöd till våra lokala samarbetsorganisationer, säger Charlotte.  

Kursen bidrog med konkreta genusanalysverktyg för att utvärdera projekt. Föreläsningar under kursen behandlade ämnen som vikten av inkluderingen av män och pojkar i fredsarbete och lokala kvinnors betydelse inom fredsprocesser. De fick även diskutera olika sorters feminism i relation till fredsarbete och analysera konflikter utifrån genusperspektiv med fokus på olika maktstrukturer. 

Alla nya lärdomar från kursen kommer att förvaltas inom organisationen. De bidrar till underlag inom nya projekt och i organisatoriska arbetsprocesser.  

Vill du också lära dig mer? Operation 1325 delar med sig av sina nyvunna kunskaper på sina sociala media-kanaler. Håll utkik!