Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Frågan om att bilda koalitioner med fokus på genomförandet av resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet har blivit en viktig del av det fredsarbete som många civilsamhällsorganisationer bedriver. Fler och fler organisationer vill gå samman för att hitta nya sätt att använda resolutionen som ett instrument för förändring. Det samarbete, koalition, mellan Operation 1325s partnerorganisationer i Irak, Sudan och Jemen som kommit till stånd i år inom ramen för vårt program ”Women Peacebuilders” är ett litet exempel på detta. 

Ökat erfarenhetsutbyte bidrar till nya arbetssätt 

Koalitioner hjälper till att tillämpa nya arbetssätt i fredsarbetet genom nätverkande samt kunskapsutbyte bland fredsaktivister. Det ovannämnda kvinnliga fredsbyggarprogrammet möjliggör en plattform för just information- och erfarenhetsutbyte över nationsgränser. De 16 kvinnor som ingår i programmet kommer från olika kontexter, med den gemensamma nämnaren att de bor i länder som nyligen genomgått, eller fortfarande genomgår krig och väpnad konflikt.  

En viktig komponent i programmet är en serie kapacitetsstärkande möten vars innehåll bestäms av kvinnorna utifrån deras egna behov. Mötena utgör en plattform där de kvinnliga aktivisterna kan nätverka och utbyta erfarenheter från sina respektive länder, lokalsamhällen och kontexter. Plattformen har lett till bildandet av en regional koalition på deltagarnas initiativ som de ser fram emot att utvidga under kommande år. 

Koalitioner sätter press på beslutsfattare 

Koalitioner kan även bidra till ökad legitimitet och medvetenhet genom att samla många organisationer och röster bakom ett gemensamt mål. När organisationer arbetar tillsammans och utvecklar nya arbetssätt blir möjligheterna att påverka beslutsfattare på nationell, lokal och regional nivå större. Vidare ökar möjligheterna att hålla beslutsfattare ansvariga. Därför är det viktigt att stötta just regionalt civilsamhällessamarbete, inklusive koalitioner.  

Det finns studier som visar att koalitioner är som mest effektiva när de skapar länkar mellan stater och civilsamhällsaktörer på olika nivåer. Antagandet av resolution 1325 för 22 år sedan i FN:s säkerhetsråd är ett gott exempel på hur viktigt det är med gemensamma ansträngningar. Att resolutionen antogs berodde i hög grad på ett koordinerat påverkansarbete från civilsamhällesorganisationer runt om i världen som tror på kvinnors aktiva deltagande i freds- och politiska processer.  

Utmaningar med civilsamhällskoalitioner 

Det finns dock utmaningar med koalitionens kontinuitet och hur interna konflikter hanteras i koalitionerna. Sådana konflikter blir verklighet när konkurrens uppstår samt när makten inte är lika fördelad mellan koalitionsmedlemmarna; större organisationer kan ha mer att säga till om i vissa beslut. I slutändan består koalitioner av individer och intressegrupper och det är därav naturligt att det finns olika behov och åsikter i gruppen. Dessa problem går dock att övervinna om civilsamhällsorganisationerna som ingår i koalitionen har en gemensam vision och främjar en demokratisk, transparant och inkluderande struktur. 

Operation 1325 stöttar den ovannämnda koalitionen genom att främja dialog, utbyte av information över nationsgränser samt att värna om allas rätt att få sin röst hörd. På detta sätt skapas tillit i gruppen som inte bara stärker koalitionens kontinuitet utan även genomförandet av resolution 1325.