Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Operation 1325:s nationella arbete utgörs framförallt av utbildningstillfällen och påverkansarbete. Precis som i fredsprocesser runtom i världen tror vi att Sverige går miste om den förmåga och kraft till förändring som kvinnor besitter om vi inte lyssnar till deras röster och bereder väg för även deras perspektiv på fred och säkerhet. Med vårt nationella arbete strävar vi därför efter större medvetenhet, som i sin tur kan leda till välbehövda förändringar.

Med unga i fokus

Operation 1325 har sedan 2015 haft ett ökat fokus gällande unga, fred och säkerhet med stöd av FN:s säkerhetsrådsresolution 2250. Resolutionen belyser hur unga idag saknar tillräckligt skydd, inte representeras tillräcklig och inte heller har möjlighet att påverka diskussioner om fred och konflikt på lokal, regional, nationell eller internationell nivå. Operation 1325 stärker ungas roll genom utbildningar inom ledarskap, konfliktförebyggande, och jämställdhetsfrågor. Utbildningar informerar och stärker unga till att vara medvetna och öka deras deltagande i demokratiska processer.

Exempelvis är Diabella ett projekt som stärker unga kvinnor och tjejer i konfliktförebyggande arbete i sina familjer, lokalsamhällen och det offentliga. De får verktyg för konflikthantering, interkulturell och religiös dialog samt kunskap om mänskliga rättigheter och FN-resolutionerna 1325 och 2250. Vi kallar dem Operation 1325:s fredsinfluencer. Mer information om Diabella finns här. Diabellas deltagande under Järvaveckan blev inställt på grund av pandemin och istället skapade vi en annan platform för dialog mellan unga och beslutfattare, se filmen Vårt Sverige.

Resolution 2250 belyser hur unga i världen och i Sverige måste inkluderas och höras för att vi ska kunna uppnå fredliga och inkluderande samhällen, fria från våldsbejakande extremism. Operation 1325 kombinerar det arbetet med resolution 2242 som uppmanar alla FN:s medlemsländer att försäkra sig om kvinnors deltagande och ledarskap i arbetet mot extremism i projektet Motkraft. Motkraft syftar till att stärka unga kvinnor som aktörer i arbetet mot våldsbejakande extremism och belysa hur ett genusperspektiv kan stärka det förebyggande arbetet. Projektet finansieras av Jämställdhetsmyndigheten under 2020. Mer information om Motkraft finns här.

Styrelsetraineeprogram

Styrelsetraineeprogrammet ger en möjlighet för unga människor att engagera sig för kvinnor, fred och säkerhet—att delta i Operation 1325:s verksamhet, att sprida information om resolution 1325 och bedriva opinionsbildning.

En styrelsetrainee samarbetar med styrelsemedlemmar och kansli samt deltar i aktiviteter. Utefter intresse finns möjligheten att ordna informationsträffar, stå vid bokbord, informera studenter och skolelever, med mera. När egna initiativ tas erbjuds stöd och råd från styrelsens mer rutinerade medlemmar—ett mentorskap som ger traineen utrymme att lära och växa in i en ledarroll.

Påverkansarbete

Operation 1325 bedriver påverkansarbete enskilt och i partnernätverk inom ramen för att stärka den nationella agendan om kvinnor, fred och säkerhet. Operation 1325 är medlem i Global Network of Women Peacebuilders, CONCORD, och Sveriges Kvinnolobby. Operation 1325 använder mediaverktyg för att nå beslutsfattare och allmänheten gällande kvinnor, fred och säkerhet.