Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Vår internationella verksamhet bygger på partnerskap med kvinno- och fredsorganisationer från olika delar av världen – Albanien, Colombia, Turkiet och ett helt nätverk av partnerorganisationer i Mellanöstern och Nordafrika, för att bara nämna några exempel. Tillsammans strävar vi efter att förverkliga FN:s säkerhetsrådsresolution 1325.

Nationella handlingsplaner

Genom att anta nationella handlingsplaner har över 80 länder specificerat sina åtgärder för att effektivisera implementeringen av resolution 1325. Erfarenheter från dessa länder visar att den varierande kvaliteten på handlingsplaner får konsekvenser för implementeringen. Idag saknar många handlingsplaner tydliga målsättningar, indikatorer för att mäta resultat, öronmärkta medel och rutiner för rapportering och granskning. Ägarskap hos de ansvariga myndigheterna och det civila samhällets inkludering i utformandet är två faktorer som har betydelse för hur effektiv handlingsplanen blir. Operation 1325 stöttar organisationer i andra länder att ta en aktiv roll i utvecklandet av nationella handlingsplaner för resolution 1325. Operation 1325 har varit rådgivande till freds- och kvinnoorganisationer i Balkan, Centralafrika, Mellanöstern och Nordafrika. Genom våra utbildningar bygger vi kapacitet att påverka handlingsplanens utformande så att den speglar hela samhällets behov av säkerhet och deltagande i beslutsfattande.

Medlingsnätverk och utbildningar i medling

Trots att många framsteg har gjorts sedan FN:s resolution 1325 antogs år 2000, utesluts kvinnor alltjämt från processer som fredssamtal och förhandlingar. Färre än 4% av alla representanter i pågående fredsförhandlingar i svaga stater är kvinnor. Kvinnor som medlare är också underrepresenterade, fram till 2000-talet var endast 3% av chefsmedlarna och 9% av medlarna kvinnor. Operation 1325 arbetar därför med att utbilda kvinnliga medlare, bygger nätverk för aktiva medlare och stärker kvinnors deltagande i fred och säkerhetsfrågor.

Exempelvis genomförde vi tillsammans med Palestinian Centre for Peace and Democracy (PCPD) ”Women’s Mediation School” i Palestina för medling och nätverkande. Projektet syftade till att öka makt och aktörskap hos unga kvinnor under 30 år, genom att stödja lokala kvinnliga ledare, aktivister och kvinnoorganisationer. Detta för att stärka unga kvinnors ledarskap och politiska deltagande i det civila samhället, och därigenom främja konfliktlösning och fredsbyggande. Kvinnorna deltog i aktiviteter som anordnades av PCPD och andra palestinska civilsamhällesorganisationer i området.

Rådgivare i multilaterala forum

Operation 1325 spelar en viktig roll som rådgivare till flera multilaterala nätverk. Bland annat har vi suttit med i NATO:s civilsamhälles rådgivningspanel för kvinnor, fred och säkerhet – NATO Civil Society Advisory Panel on Women, Peace and Security. Gruppens syfte är att fungera som ett forum för dialog och feedback från civilsamhället till NATO inom frågor som har att göra med kvinnor, fred och säkerhet.

Ett annat exempel är från Commission on the Status of Women vid FN. Operation 1325 bjöds in till en paneldiskussion av vår samarbetsorganisation Global Network of Women Peacebuilders (GNWP). Operation 1325 deltog i panelen tillsammans med representanter från Sverige, Bangladesh och Mali för att diskutera kvinnors sociala skydd, utbildning och arbete.

Utbildningar i jämställt fredsbyggande

Operation 1325 har sedan 2003 arbetat med utbildningar och workshops som medel för att stärka kvinnors inflytande i fredsprocesser. Utbildningarna riktar sig bland annat till organisationer i det civila samhället runt om i världen, personal i fredsbevarande insatser och andra aktörer som verkar i konflikt- och postkonfliktområden.

Utbildningarna är i samtliga fall skräddarsydda och bottnar i de behov som uppdragsgivaren ser i sin verksamhet. De flesta av våra utbildningsuppdrag tar avstamp i något av våra tre huvudprojekt. Nedan följer också två exempel på utbildningar som vi genomfört.