Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Operation 1325

Sverige och omvärlden kan bli bättre och till större grad arbeta för att systematiskt inkludera ett genusperspektiv genom bistånd, fredsbevarande insatser och diplomatiska relationer. Operation 1325 arbetar nationellt och internationellt med informationsspridning, påverkans- och granskningsarbete, samt utbildningar för att främja implementering av FN:s säkherhetsrådsresolution 1325. Identifierade målgrupper är bland annat beslutsfattare, studenter, myndigheter, intresseorganisationer och internationella organ som EU och NATO. Även civilsamhället är en viktig målgrupp.

Informationsspridning

Informationsarbetet syftar till att skapa större medvetenhet om kvinnor, fred och säkerhet, och således skapa ett större engagemang för arbetsområdet. Det finns idag ett betydande behov att uppmärksamma resolutionerna såväl internationellt som nationellt. Genom att öka medvetenhet strävar Operation 1325 för att kvinnor, fred och säkerhet ska få större genomslag. Utöver resolution 1325 arbetar vi även med den relaterade resolution 2250 för Unga, Fred och Säkerhet.

Exempel på nationell informationsspridning är vårt ungdomsprojekt Diabella, och ett internationellt exempel är Women Mediation School i Palestina. Medlingsprojektet riktar sig mot unga kvinnor med målet att de ska ta en större roll inom fred och säkerhet.

Påverkan- och granskningsarbete

Operation 1325 påverkar världens makthavare och Sveriges ansvariga myndigheter för att implementera resolution 1325 och den svenska kvinnor, fred och säkerhets-handlingsplanen. Det gör vi bland annat genom att uppmärksamma till vilken grad resolutionen uppfyllts och att driva offentliga debatter. Vi använder sociala medier, nyhetsartiklar men även konferenser och rapporter för att skapa förändring. Eftersom granskning- och påverkansarbete är framtagna i samarbete med lokalt förankrade partnerorganisationer bär de legitimitet och trovärdighet.

Granskningsarbete genomförs självständigt eller med partnerorganisationer både nationellt och internationellt. Ett exempel på granskningsarbete är rapporten ”Women Count” som producerats i tre upplagor. Granskningsrapporten syftar till att uppmärksamma efterlevnad av resolution 1325. Vi har även skrivit parallel rapport om Sveriges efterlevnad av internationella mänskliga rättigheter åtaganden. Vidare bevakar vi Sveriges efterlevnad av FN:s kvinnokonvention och medverkar i civilsamhällets skuggrapportering.

Kapacitetsstärkande

Kapacitetsstärkande arbete innebär att öka kompetens inom området för kvinnor, fred och säkerhet, och således nå förändring. Denna kapacitetsstärkning sker på lokal, nationell och internationell nivå. Bland våra tidigare uppdragsgivare finns bland annat Rikspolisstyrelsen, Nordic Center for Gender in Military Operations (NCGM), Kvinna till Kvinna, Norwegian Church Aid och Sida. Dessa har behandlat ämnen om säkerhetssektorreform, kvinnors internationella ledarskap, och samverkan mellan myndighet och civilsamhälle, för att nämna några.

Låter detta intressant? Kontakta oss på info@operation1325.se så skapar vi en utbildning eller workshop för din organisations behov.