Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Under hösten 2015 anordnade vi på Operation 1325 ett antal uppsatsluncher för studenter som skriver på sin uppsats och som är relaterade till resolution 1325.

Under hösten 2015 anordnade vi på Operation 1325 ett antal uppsatsluncher för studenter som skriver på sin uppsats och som är relaterade till resolution 1325. Vid detta tillfälle kan de möta både personal och praktikanter från Operation 1325 via rundabordssamtal. Vi kommer fortsättningsvis publicera godkända uppsatser som har koppling till resolutionen på vår hemsida, i syfte att lyfta fram och sprida viktig kunskap om resolutionen och dess innebörd ur ett mer akademiskt pespektiv.
Först ut är studenterna Kia White och Linneas Eklund B-uppsats om sociala rörelses inflytande – skapande av nationella handlingsplaner för resolution 1325 i Sierra Leone och Sverige. Deras studie undersöker bakomliggande orsaker till ett lands antagande av en handlingsplan med teorin att sociala rörelser är den drivande påtryckningsfaktorn. Det är en jämförande fallstudie som undersöker två länder, Sierra Leona och Sverige. Här nedanför är en sammanfattning av deras uppsats och för att läsa uppsatsen i sin helhet, klicka på den bifogande länken till höger.

”FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet kan ses som ett av de främsta instrumenten för att ge kvinnor mer makt i både krig och fred, men att skapa en nationell handlingsplan för resolutionen är frivilligt för alla länder. Denna studie undersöker vad som ligger bakom ett lands antagande av en nationell handlingsplan med teorin att sociala rörelser är den drivande påtryckingsfaktorn. I denna jämförande fallstudie undersöks två olika länder, Sierra Leone och Sverige. Valet av länder grundas på att de har många variabler som skiljer dem åt men ändå har båda länderna valt att skapa nationella handlingsplaner. Som grund för resolutater ligger intervjuer som utformats utifrån indikatorer för vad som är ’starka sociala rörelser’. Intervjuerna har utförts med tre informanter från tre olika kvinnoorganisationer; Mano River Women’s Peace Network i Sierre Leone, samt Operation 1325 och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet i Sverige. Genom att jämföra informanternas svar med de teoridrivna indikatorerna om sociala rörelsers påtryckningskraft påvisar denna undersökning att sociala rörelser har haft stort inflytande vid skapandet av en nationell handlingsplan för resolution 1325 i fallen Sierra Leone och Sverige. Studiens resultat pekar på att en viktig faktor för en social rörelses genomslagskraft är dess autonomitet som är nödvändig för att den sociala rörelsen ska kunna genomföra sitt påtryckningsarbete fullt ut. Autonomitet visade sig vara det som avgjort om organisationerna varit nöjda med utformningen av den nationella handlingsplanen för resolution 1325”.