Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Början på året är ofta en tid för reflektion i samband med det administrativa avslutet av det föregående året. Det är inspirerande att se tillbaka på Operation 1325s verksamhet under 2022. Utöver våra aktiviteter i Sverige har vi samarbetat med och stöttat sju organisationer i fem länder. Dessa partnerorganisationer har arbetat outtröttligt för att stärka kvinnors roll i fredsprocessen. Vi arbetade på flera fronter under 2022, från mediaprojekt i Turkiet, kartläggning och kommunikation i Palestina, till skrivandet av en fredsdeklaration i Jemen.

I Turkiet fortsatte vi vårt samarbeta med SES (Equality and Solidarity Association) genom ett mediaprojektmed fokus på att sprida information om agendan för Kvinnor, Fred och Säkerhet Samt att belysa turkiska och kurdiska, kvinnliga politikers, aktivisters, akademikers och journalisters viktiga arbete inom området. De nådde 8000 läsare med sina drygt 80 artiklar på temat.

I Palestina samarbetade vi med PCPD (Palestinian Centre for Peace and Democracy) i två projekt. Det första projektet syftade till att kartlägga palestinska kvinnors deltagande och beslutsfattande i fredsprocesser. Kartläggningen låg sedan till grund för forskning som nu kan användas för att  påverka policys till förmån för kvinnors deltagande i fredsbyggande. Resultatet av projektet har delats både lokalt i Palestina och med internationella aktörer i Sverige så som Utrikesdepartementet. Det andra projektet var ett kommunikationsprojekt där 20 mediautbildade kvinnor stärkts i sin användning av konventionell och social media med fokus på kvinnliga rättigheter, jämställdhet och yttrande- och rörelsefrihet. Syftet var att sprida information både till allmänhet och beslutsfattare. Projektet kommer att kulminera i filmvisningar runt om på Västbanken på Internationella kvinnodagen i år.

I Jemen samlade vår partnerorganisation AGF (All Girls Foundation) tillsammans med två andra lokala aktörer in drygt 3900 kvinnors perspektiv gällande fredsprocessen och vilken roll de anser att de jemenitiska kvinnorna ska ha i den. Projektet utmynnade i ”Kvinnornas fredsdeklaration” som delats med beslutsfattare både på nationell nivå i Jemen och i Sverige samt med internationella aktörer, med syftet att vissa vikten av kvinnor för att nå en hållbar och inkluderande fred.

Slutligen tror vi på vikten av att bygga nätverk, och att dela lärdomar och inspiration över landgränserna. Ett exempel på detta är konferensen som hölls i Kairo i oktober som förde samman organisationer från tre olika länder i MENA-regionen för att diskutera, utbyta erfarenheter och inspirera varandra. Vi blir starkare tillsammans.

Vi vill självklart dela kunskaperna och lärdomarna från våra lokala partnerorganisationer med svenska beslutsfattare och den breda massan för att höja medvetenheten om resolution 1325 och fortsätta visa på kvinnor viktiga roll för att bygga fred. Därför har utbildning och informationsspridning varit en viktig del av vår verksamhet i Sverige via bl.a. artiklar, poddar och live streamingar.

2022 var verkligen ett spännande år och jag ser fram emot ett förhoppningsvis minst lika spännande 2023. Samtidigt har jag samma oro, som både vi och våra kollegor inom branschen lyft gällande den krympande finansieringen och de konsekvenserna det oundvikligen leder till för civilsamhället både här i Sverige och i förlängning i de länder där våra partnerorganisationer verkar. Behoven kommer inte att minska för att anslagen minskar. Kvinnor kommer alltid att behövas höras och synas i fredsbyggandet och säkerhetsdiskussionerna och tills den dag de är en naturlig del av det, kommer det att behövas starka och innovativa organisationer och individer som leder vägen till förändring. Och för det behövs resurser.

Här i Sverige är det viktigt med kontinuerliga samarbeten med organisationer i andra delen av världen för att vi alla ska kunna få direkt inblick i den lokala situationen och därmed bättre förståelse och empati. Ju mer diverserad vår världsbild är, desto större blir solidariteten. Bli gärna stödmedlem och få mer information direkt i din inbox eller passa på att Swisha ett valfritt belopp som stöttning till vårt fortsatta arbete. Vi uppskattar allt engagemang / Anette