Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Operation 1325 har sammanställt en rapport från den konferens som anordnades i Stockholm i november 2009 på temat säkerhetssektorreformer (SSR) och resolution 1325.

Operation 1325 har sammanställt en rapport från den konferens som anordnades i Stockholm i november 2009 på temat säkerhetssektorreformer (SSR) och resolution 1325. På konferensen deltog representanter från lokala och internationella statliga- och ickestatliga organisationer samt civila samhällets organisationer, grupper som annars sällan möts men som har ett stort behov av att få träffas och utbyta erfarenheter.

På konferensen diskuterades utmaningarna med säkerhetssektorreformer (SSR), civila samhällets roll, behovet av ett integrerat genusperspektiv samt möjligheten för ickestatliga och statliga organisationer att ge varandra råd för att effektivisera arbetet med genus i SSR-processer.

Konferensens första dag tillägnades representanter från det civila samhället som arbetar med kvinnorättsfrågor. Under dagen diskuterades säkerhetsbegreppet, frågan om mänsklig säkerhet och skillnaden mellan en traditionell säkerhetsagenda och säkerhetssektorreformer (SSR). Civila samhället, lokalt ägarskap och vilka aktörer som är viktiga i SSR-processer diskuterades också.

Under andra dagen av konferensen deltog även representanter från statliga och mellanstatliga organisationer. Natalie Hudson, professor vid Dayton University i USA talade om säkerhetssektorreformer (SSR) och resolution 1325, om säkerhet, mänsklig säkerhet och genus. Hudson fokuserade på genusintegrering och behovet av ett genusperspektiv i SSR-processer.

Under konferensens sista dag diskuterades idéer kring hur deltagarnas insikter om genus, resolution 1325 och SSR kan omvandlas till praktik och handling. Konferensen höll också ett avslutande offentligt seminarium rörande säkerställandet av kvinnors jämställdhet och genus: vem och vad är det bra för?

Läs rapporten ”Security Sector Reform is a top down idea that needs bottom up implemenation” under Operation 1325´s material- Rapporter och kartläggningar.