Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Inför EUs toppmöte i Tyskland (juni 2007) samlades omkring 120 kvinnor aktiva i organisationer, forskningsinstitut och myndigheter i Berlin för att diskutera hur en handlingsplan f&ouml

Inför EUs toppmöte i Tyskland (juni 2007) samlades omkring 120 kvinnor aktiva i organisationer, forskningsinstitut och myndigheter i Berlin för att diskutera hur en handlingsplan för genomförandet av FNs resolution 1325 kan se ut på EU-nivå. I ett sommarvarmt Berlin deltog Maja Edfast och Anna Sundén som representanter för Operation 1325.

Initiativtagare och arrangörer var German Women’s Security Council och the Feminist Institute of the Heinrich Böll Foundation.

Konferensens övergripande tema var ”Gender in the European Union’s Peace and Security policy” och syftet var att diskutera hur FNs resolution 1325 kan genomföras på EU-nivå. En central frågeställning som togs upp var hur enskilda freds- och kvinnoorganisationer aktiva i Europa (inte enbart EU-länder) kan agera för att påverka EUs institutioner att vidta åtgärder som ligger i linje med resolutionen. En annan aspekt som togs upp var hur organisationer kan samverka över nationsgränser för att påverka på ett effektivt sätt, exempelvis genom samarbete i nätverksform. Här visade flera organisationer ett stort intresse av hur Operation 1325 har utvecklat sitt arbete och representanter från Norge efterlyste ett erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna där Sverige, Norge och Danmark har antagit nationella handlingsplaner för genomförandet av resolutionen.

Under seminariet arbetade deltagarna vid flera tillfällen i mindre grupper med syfte att på djupet diskutera och lämna förslag kring hur freds- och kvinnoorganisationer aktiva i Europa kan agera för att påverka EUs institutioner. En annan fråga var hur samverkan mellan dessa organisationer kan se ut över nationsgränserna.

Några av förslagen var att: 

– Rikta in sig på EU-parlamentariker

– Ta fram register över kvalificerade kvinnor

– Anordna årliga erfarenhetsutbyten mellan kvinno- och fredsorganisationer

– Identifiera aktörer inom EUs institutioner att alliera sig med

– Inrätta en ”gender position” i Europarådet

– Upprätta en ”gender working group” likt FNs