Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Resolution 1820 (juni, 2008)

Resolution 1820 är född ur resolution 1325. Den handlar om sexuellt våld mot civila i konflikter och fördömer våldtäkt och andra former av sexualiserat våld under konflikt. Det är första gången som FN:s säkerhetsråd säger att systematisk våldtäkt utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. Säkerhetsrådet slår även fast att våldtäkt kan utgöra krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord och kräver att alla parter ska ingripa mot sexuellt våld och se till att förövare ställs inför rätta.

Läs resolution 1820.


Resolution 1888 (oktober, 2009)

Som en utveckling på resolution 1820 skapades resolution 1888. Den ger bland annat FN:s generalsekreterare mandatet att utse en särskild representant i arbetet mot sexuellt våld i väpnade konflikter. Generalsekreteraren ska även anställa ett team med experter på sexuellt våld i väpnade konflikter. De ska värna om kvinnors säkerhet i FN:s fredsbevarande operationer. Resolutionen ställer krav på regelbunden rapportering till säkerhetsrådet om hur resolution 1820 genomförs.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon utsåg i februari 2010 Margot Wallström för att i två år verka som sin särskilda representant för att bevaka sexuellt våld mot kvinnor i väpnade konflikter.

Läs resolution 1888.


Resolution 1889 (oktober, 2009)

Resolution 1889 förstärker resolutionerna 1325, 1820 och 1888, med mål att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser, samt motverka sexuellt våld i konflikter. Det ska bland annat ske genom hårdare krav på rapportering. FN:s olika organ ska tillsammans med medlemsstater och civila samhället samla information om kvinnors säkerhetssituation och i vilken grad kvinnor deltar i beslutsfattande ställning. Resolutionen understryker också vikten av att medlemsländerna samarbetar runt kunskap och erfarenheter i att förverkliga resolution 1325.

Läs resolution 1889.


Resolution 1960 (december, 2010)

Resolution 1960 skärper ytterligare insatserna i att motverka sexuellt våld i konflikter. Resolutionens mål är att motverka straffrihet. Det sker bland annat genom att generalsekreteraren i sina årliga rapporter ska namnge och lista förövare och utöva sanktioner mot dem. Resolutionen innehåller också rekommendationer att skapa verktyg inom FN för att rapportera och utreda tidiga varningstecken på sexuellt våld. Detta för att kunna koordinera effektiva insatser. Resolutionen anger också att generalsekreteraren regelbundet ska hämta in erfarenheter från kvinnoorganisationer och kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld i konflikter för att bättre kunna motverka våldet.   

Läs resolution 1960


Resolution 2106 (juni, 2013)

Denna resolution behandlar främst sexuellt våld som del av krigföring, hur man ska motverka det samt hantera följderna. Resolutionen slår fast att sexuellt våld i konflikt är att betrakta som krigsbrott, och att det i vissa lägen kan klassas som brott mot mänskligheten eller som en metod för folkmord. Resolutionen betonar vikten av att förhindra sexuellt våld i konflikt och att ställa förövare till svars, vilket internationella brottsmålsdomstolen (ICC) har underlättat.  Resolutionen manar också till att det förebyggande och rådgivande arbete som bland annat resolution 1888 behandlar bör fortsätta och utvecklas, och man påminner om vikten av kvinnors deltagande i förebyggande arbete samt i medlings- och fredsprocesser.

Läs resolution 2106.


Resolution 2122 (Oktober, 2013)


Resolution 2122 handlar till största del om betydelsen av kvinnors fulla deltagande i såväl fredsprocesser som övriga sektorer i samhället. Den betonar att frågan om jämställdhet måste tas på fullaste allvar för att resolution 1325 ska kunna implementeras fullt ut. Jämställdhet mellan könen och kvinnors inkludering är en förutsättning för såväl hållbar fred som ett stabilt samhälle, och det behövs mer analys och informationsarbete för att uppnå detta. Resolutionen uppmuntrar generalsekreteraren att regelbundet konsultera kvinnoorganisationer samt att informera medlande parter om genusaspekter av fredsbygge genom att göra experter på ämnet tillgängliga för, och öka det kvinnliga deltagandet i, samtliga FN:s medlarteam. Resolutionen manar också till kvinnors ökade deltagande i fredsbevarande trupper, rättsväsende, valprocesser, säkerhetssektor och i återuppbyggnadsprocesser

Läs resolution 2122


Resolution 2242 (Oktober, 2015) 

Resolution 2242 bygger vidare på FN:s redan existerande säkerhetsrådsagenda för kvinnor, fred och säkerhet (WPS) och fungerar som en slags färdplan för implementationen av 1325 och dess efterföljande resolutioner. Resolution 2242 betonar vikten av att integrera WPS, bekämpa terrorism och motverka extremistiska agendor. Den efterlyser förbättrade metoder kring säkerhetsrådets arbete med kvinnor, fred och säkerhet, och riktar uppmärksamhet mot bestående finansiella och institutionella hinder för genomförandet av WPS-agendan. Resolutionen uppmanar dessutom FN:s organ att öka sina ansträngningar för att ta hänsyn till kvinnors behov genom att integrera ett genusperspektiv i sitt arbete. Därtill etablerade resolution 2242 en informell expertgrupp i FN:s säkerhetsråd (IEG) i syfte att förse medlemsstaterna med analyser av kvinnors situation i konfliktdrabbade länder. Sverige är medordförande i IEG under år 2017. IEG vägleds av principer om att informationsinsamling, analys och direkt interaktion vid fältuppdrag kommer leda till en förbättrad övervakning och implementation av WPS-normer i specifika landssituationer.

Läs resolution 2242 

Resolution 2467 (april 2019)

FN:s säkerhetsrådsresolution 2467 bekräftar att överlevarperspektivet behövs för att kunna bearbeta konflikt-relaterat sexuellt våld, i allt fredsbevarande, fredsbyggande och fredsskapande arbete och även inom säkerhetssektorreform och övergångsrättvisa, i fredsavtal och i eld-upphörsavtal och deras kontrollmekanismer. Resolution 2467 bekräftar att strukturell ojämställdhet och diskriminering är grundorsak till sexuellt våld i konflikt och att ökad jämställdhet för kvinnor är den enda vägen till hållbar fred och säkerhet. Kvinnor, barn och mäns utsatthet för sexuellt våld i konflikt måste förhindras genom konkreta förebyggande åtgärder.

Läs resolution 2467

Resolution 2493 (oktober 2019)

FN: säkerhetsrådsresolution 2493 bekräftar vikten av kvinnors deltagande i fredsprocesser och att kvinnor deltar för att bygga hållbar fred genom dialog och medling. Kvinnors deltagande behöver vara kontext- och landspecifikt för att vara meningsfullt. Resolutionen påpekar att kvinnor saknas I ledarroller och att humanitärt arbetet saknar genus-perspektiv. Den uppmanar stater att underteckna eller följa GR 30, regionala organisationers roll för att utföra arbetet inom kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionen uppmanar medlemsstater att försvara civilsamhället, kvinnoorättsaktivister och kvinnliga politiker från hot och hat. Informella expertgruppen för kvinnor, fred och säkerhet ska inkluderas på ett mer systematiskt sätt och generalsekreteraren ombes rapportera om nya utmaningar inom kvinnor, fred och säkerhetsagendan i den årliga rapporten.

Läs resolution 2494