Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Introduktion till resolution 1325

Kvinnor har i tusentals år verkat för fred. Men de har sällan eller aldrig fått vara med där de verkligen kunnat förebygga krig eller i officiella fredsförhandlingar.  Att ge mer makt åt kvinnor i fredsprocesser, det är en av resolution 1325:s viktigaste mål. Det vore odemokratiskt  att utesluta hälften av befolkningen i frågor som rör liv och död. Och utan att ta vara på kvinnors erfarenheter i fredsarbetet kommer vi inte att uppnå långvarig fred.

Resolutionen uppmärksammar också det sexuella våldet under väpnade konflikter. Kvinnor har i många konfliktområden en central roll för att hålla ihop samhällen. Just därför riktas våldtäkterna i högre grad mot just kvinnorna, som ett vapen i krig.

Resolution 1325

Den 31 oktober, 2000 antog FN:s säkerhetsråd den historiska resolution 1325 – om kvinnor, fred och säkerhet. Det var första gången som medlemsstaterna agerade för att inlemma ett genusperspektiv i alla delar av fredsarbetet – i att förebygga konflikter, hantera och lösa dem samt att bygga upp samhällen efter krig.

Varför behövs resolutionen?

Krig drabbar alla och fred byggs gemensamt. Ur en rent demokratisk synvinkel är det ohållbart att exkludera kvinnor i frågor som rör liv och död. Det är också mer effektivt och resurssmart att kvinnor deltar i fredsprocesser. Dessutom är kvinnor fortfarande utsatta på andra sätt än män i många konfliktområden. Operation 1325 har här sammanfattat argument om varför resolution 1325 behövs.

Vems är ansvaret?

Ansvaret att genomföra resolution 1325 ligger på alla berörda parter inklusive FN och dess medlemsstater. Men vad innebär ansvaret för de olika parterna mer i detalj och vad betyder det i praktiken att resolution 1325 skapats under FN-stadgans kapitel VI? Här har vi sammanfattat information om ansvaret och den juridiska tyngd resolution 1325 har.

Stories from the Ground

Som en språngbräda in i  Stockholms Internationella konferens för tio-årsjubileet av resolution 1325 som vi höll i oktober, 2010, kom kvinnor från många olika länder. De delade sina berättelser med oss, om sin personliga kamp, om besvikelser och framgångar i arbetet för genusmedvetande, fred och säkerhet. Vi kallar deras berättelser ”Stories from the Ground”.

Utdrag ur resolutionen

Paragraf 1

Inkludera fler kvinnor på alla beslutsnivåer i nationella, regionala och internationella institutioner för att förebygga, hantera och lösa konflikter.

Paragraf 3

Tillsätt fler kvinnor som medlare. Medlemsstaterna uppmuntras att till generalsekreteraren anmäla kandidater till en förteckning som uppdateras.

Paragraf 8

För in ett genusperspektiv i förhandlingar och fredsavtal, med fokus på kvinnors behov och rättigheter när samhällen byggs upp efter konflikter.

Relaterade resolutioner

Efter att ha antagit resolution 1325 år 2000 har FN:s säkerhetsråd skapat nya relaterade resolutioner, med avgränsade mandat för att nå resultat i 1325:s anda. Ett par bland flera andra sådana resolutioner är resolutionerna 1820 och 1888.

Publikationer

Sedan starten 2006 har Operation 1325 utfört seminarier, workshops, utbildningar och konferenser. Vi har även gjort egna granskningar. Det har resulterat i en rad publikationer. Här hittar du dem. Många är skrivna på engelska då vår främsta målgrupp för det projektet varit engelsktalande.

Ett gott exempel

Här har Operation 1325 presenterat ett antal länder där kvinnor fått ett verkligt inflytande på fredsprocessen. Läs och gläds åt konkreta exempel runtom i världen.