Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

EUISS (EU Institute for Security Policy) presenterade 2006 en rapport som granskar hur FN:s resolution 1325 genomförs i den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken.

EUISS (EU Institute for Security Policy) presenterade 2006 en rapport som granskar hur FN:s resolution 1325 genomförs i den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken. Rapporten baseras på en fallstudie av EU:s insatser i Bosnien-Herzegovina och undersöker hur jämställdhetsintegrering har påverkat dessa operationer samt hur ledningens och personalens attityder kring jämställdhetsintegrering och kvinnors deltagande i programmen ser ut.


EUISS rapport är baserad på en fallstudie av EUs insatser i Bosnien-Herzegovina ( EUSR, EUPM och EUFOR Althea) och undersöker hur jämställdhetsintegrering har påverkat dessa operationer. Rapportörerna fokuserar på attityderna bland ledning och övrig personal till jämställdhetsintegrering generellt, och till kvinnligt deltagande inom programmen i fråga specifikt. Dessutom lämmar rapportörerna förslag till hur resolution 1325s principer kan implementeras i operationen i fråga.

Rapportörerna slår fast att det, trots att attityden till jämställdhetsintegrering och kvinnligt deltagande överlag är positivt bland både ledning och övrig personal, finns en stor okunskap om vad jämställdhetsintegrering egentligen innebär och vad dess syfte är. Dessutom uttryckte en stor andel av ledningen fördomar gällande  negativa aspekter av kvinnligt deltagande i fredsbevarande styrkor.

Rapportörerna når slutsatsen att de riktlinjer som föreskrivs för jämställdhetsintegrering och implementering av resolution 1325 inom EUs fredsbevarande operationer inte efterföljs. Inom operationerna finns alltför få kvinnor på alla nivåer, något som påverkar deras arbete på flera plan. Bland annat belyser rapporten brister i insatsstyrkornas dialog med de lokala kvinnoorganisationerna. Att en sådan dialog skall föras är särskilt föreskrivet i EUs riktlinjer, men detta efterföljs alltså inte idag. Bland de rekommendationer som lämnas finns ett yrkande på att jämställdhetsintegreringsprocesser bör initieras och understödjas från högsta instans, både nationellt och inom EU. Rapportörerna konstaterar också att det krävs ett större fokus på, och ett stärkt ledarskap för, genusfrågor inom den Europeiska säkerhets- och försvarspolitiken som helhet. För att resolution 1325 skall kunna implementeras i EUs fredsbevarande program måste genusaspekter tas i beaktande i alla instanser och stadier av fredsbevarande operationer, planering, utbildning, genomförande och utvärdering. Dessutom betonas vikten av att använda expertis inom området, för att säkerställa att all personal involverad i fredsbevarande operationer skall få fullvärdig utbildning i, och förståelse för, resolution 1325!

För rapport i fulltext, se: http://www.iss-eu.org/new/analysis/analy152.pdf