Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

women_count_2013.png

WOMEN COUNT 2013 - SWEDEN’S IMPLEMENTATION OF UNSCR 1325

03/12/2013 09:55

Internationellt är Sverige känt som ett framstegsland vad gäller jämställdhet. Men går Sverige verkligen i bräschen för kvinnors rättigheter på den internationella arenan? Till vilken grad har vi levt upp till vårt rykte som världsledande inom jämställdhet? För tredje året har Operation 1325 granskat genomförandet av den svenska nationella handlingsplanen för resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

Under de senaste åren har Sverige gjort ett antal framsteg i genomförandet av resolutionen. Samtidigt visar rapporten bland annat att:

  • Den svenska handlingsplanen för implementeringen av resolution 1325 (2009-2015) har stora brister och representanter för myndigheter som arbetar utifrån planen vittnar om dess irrelevans i det dagliga arbetet. Därför krävs en utvärdering och revidering av handlingsplanen, genom en transparent och inkluderande process som beaktar det civila samhällets expertis och prioriteringar. En effektiv ny handlingsplan bör innehålla tydliga mål, en avgränsad tidsram, ett system för utvärdering och öronmärkt finansiering för att uppnå målen.

  • Den återrapportering om arbetet med resolution 1325 och genomförandet av den nationella handlingsplanen som sex svenska myndigheter började göra med start i år är ett steg i rätt riktning för att stärka implementeringen. De indikatorer som tagits fram för att mäta framsteg brister dock i kvalitet och har svag koppling till handlingsplanens aktiviteter.  Indikatorerna bör därför revideras i samband med att en ny handlingsplan tas fram, och i samråd med det civila samhället. Dessutom borde samtliga relevanta myndigheter återrapportera sitt arbete, inklusive regeringsdepartement som exempelvis Utrikesdepartementet. I dagsläget finns inte heller någon rapportering kring hur Sverige genom diplomatiskt arbete och i internationella sammanhang lyfter frågor om kvinnor, fred och säkerhet.

  • Svenska myndigheter har fortfarande svårt att rekrytera kvinnor till internationell missionspersonal: endast 12 procent av de svenska fredsbevararna är kvinnor. På högre befälsnivå är situationen akut, då siffran för hur många kvinnor som rekryterats 2012 är noll procent. Trots vissa insatser för att bryta ned maskulinitetsnormer inom säkerhetssektorn fortsätter negativa stereotypa bilder av kvinnor att utgöra hinder för deras ökade deltagande. 

Rapporten lanserades 27 november 2013.

 

BilagaStorlek
women_count_2013.pdf1.05 MB
women_count_2013_summary.pdf444.06 kB