Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Strategisk plan för Operation 1325

03/09/2018 09:43

Vid vårt årliga planeringsmöte den 2 september antog styrelsen en strategisk plan för verksamheten för åren 2018 till 2021. 

VISION 

Visionen för Operation 1325 är att vi är en ledande kunskapsorganisation i frågor om kvinnor, fred och säkerhet och erbjuder utbildningar till olika målgrupper i Sverige och internationellt.  Operation 1325 är också en etablerad och efterfrågad partner i nationella och internationella projekt och pådrivande i den svenska debatten. Operation 1325 är dessutom en väletablerad organisation med en solid ekonomisk bas.

 

MÅL 

Operation 1325 har tre huvudmål inom ramen för agenda Kvinnor, Fred och Säkerhet, nämligen Kompetensutveckling och utbildning, Opinionsbildning, Information och kommunikation. De tre målen är inbördes beroende och förstärker varandra samtidigt som de samverkar för genomförande av de Globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030; mål 5 – Jämställdhet för alla kvinnor och flickor, och mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen, fred, rättvisa och demokrati.  Målen uppfylls genom verksamheten  2018-2021:

MÅLGRUPPER

·       - Studenter och lärare på skolor, folkhögskolor och universitet

·       - Kommuner

·       - Beslutsfattare i Sverige, EU och FN och andra relevanta regionala aktörer

·       - Journalister och opinionsbildare

·       - Folke Bernadotte Akademin, SIDA, Forum Syd

·       - Global Network of Women Peacekeepers, EPLO, SIPRI, Dag Hammarskjöld Foundation, CONCORD, civilsamhällsorganisationer för kvinnor, fred och säkerhet

·       - Allmänheten som intresserar sig för fred och säkerhetsfrågor och jämställdhet

VERKSAMHET 

1.       Kompetensutveckling och kunskapsspridning: utveckla metod- och analysverktyg för implementering av säkerhetsrådets resolution 1325. Publicera analysverktygen och annan relevant information på flera språk.

2.       Granskning och utvärdering av genomförandet av ”Sveriges handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet”, inklusive att systematiskt identifiera framgångsfaktorer, nödvändig kunskapsbas och riskelement för en effektiv implementering, och utarbeta policyrekommendationer.

3.       Utveckling av nationellt arbete mot våldsbejakande extremism. Öka kvinnors inkludering som aktörer i arbetet att motverka våldsbejakande extremism i områden med hög andel utlandsfödda svenskar och flera kulturer, samt stärka jämställdhet och mänskliga rättigheter.

4.       Ökning av civilsamhällets kunskap om och deltagande i arbetet kring kvinnor, fred och säkerhet enligt två huvudteman i säkerhetsrådets resolution 1325 (1) särskilt skydd av kvinnor i kring och konflikter mot våld och sexuella övergrepp och (2) öka kvinnors aktörskap i förebyggande av konflikter, konfliktlösning, och återuppbyggnad efter konflikter.

5.       Tydlig och sammanfattad information om Operation 1325:s verksamhet på hemsida, sociala medier och genom informationsinsatser, seminarier etc.

6.       Utveckling av samarbetet med skolor, folkhögskolor och universitet så att grundkunskaper i säkerhetsrådets resolution 1325 systematiskt byggs upp genom kurs och seminarieverksamhet kring Kvinnor, fred och säkerhet i kontexten av Internationell Humanitär Rätt. Redan existerande samarbete med Röda Korsets folkhögskola, Teologiska Högskolan konsolideras och nya institutioner bearbetas.

7.       Förstärkning av samarbetet med befintliga internationella nätverk av kvinno- och fredsorganisationer (t.ex. i MENA-regionen, Albanien och Turkiet) samt utveckla och fördjupa nätverken med hjälp av informationsteknologi, sociala medier samt genom kunskaps- och kompetensutveckling.

8.       Förstärkning av Operation 1325:s administrativa och finansiella bas genom att;

·       utveckla en långsiktig finansieringsstrategi, inklusive identifiera nya samarbetspartner och fördjupa redan existerande samarbeten.

·       lägga grunden för Operation 1325:s konsultverksamhet, så att organisationen kan anlitas som konsult inom nationella och internationella projekt.

·       definiera en långsiktigt hållbar personalstrategi, så att den interna kapaciteten stärks och nya medarbetare knyts till verksamheten.

·       följa uppkommunikationsstrategin för Operation 1325

 

FINANSIÄRER 

Förstärka samarbetet med existerande finansiärer: MUCF, Jämställdhetsmyndigheten, FORUM SYD, Folke Bernadotte Akademin, Svenska Institutet, Olof Palmes Minnesfond

Utforska och utvärdera möjliga nya finansiärer för Operation 1325 verksamhet, t.ex.  Allmänna Arvsfonden,  Postkodstiftelsen.

Utveckla en långsiktig finansieringsplan för Operation 1325, för att bygga upp organisationens interna kapacitet och knyta nya samarbetspartner till verksamheten.