Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

ssr1325_forwebb.jpg

Security on the Ground

Van der Nootska Palatset, Stockholm
16/11/2011 08:00 - 18/11/2011 18:00

Höstens konferens ”Security on the Ground” på temat säkerhetssektorreform och resolution 1325 ingår i Operation 1325:s projekt "Security and Justice". Denna sida samlar allt material relaterat till projektet.

Security on the Ground

Deltagarna på konferensen "Security on the Ground" kommer att vara svensk missionspersonal och kvinnoorganisationer från konflikt- och postkonfliktområden. Syftet med årets konferens är att öka samarbetet mellan missionspersonal och lokala kvinnoorganisationer i insatser som har med säkerhetssektorreform.

Utgångspunkten är deltagarnas erfarenhet och konferensen fokuserar på att låta dem formulera praktiska och användbara arbetsmetoder för att öka och säkerställa kvinnors deltagande och stärka skyddet för kvinnors mänskliga rättigheter.

"KL. 13:25"

KL. 13:25 är en plattform som berör sambandet mellan säkerhetssektorreform och resolution 1325. Den citerar myndigheter och organisationer som aktivt arbetar med resolution 1325. Citaten byts ut varje dag kl. 13.25. Nedan finns de samlade citaten.

Det är inte tvekan om att många kvinnor i det civila samhället kan spela nyckelroller i konfliktområden. Här tas ofta fredsinitiativ som leder till varaktiga och hållbara relationer

Christoffer Burnett-Cargil, Generalsekreterare, Svenska freds- och skiljedomsföreningen
"Säkerhet över allt annat?"

Egentligen är det enkelt. Vad det handlar om är att i alla lägen ställa sig frågan: Påverkar detta kvinnor och män olika? Och om så är fallet: Vad kan vi göra för att den ena eller andra parten inte ska diskrimineras eller missgynnas?

För att kunna implementera FN:s resolution 1325 är det viktigt att inte begränsa eller kränka kvinnors rättigheter, varken i det egna teamet eller i civilbefolkningen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, "Handbok i jämställdhet", s. 39

Alla internationella insatser omfattas av jämställdhetsplanen

Som sekonderad kan det ibland vara svårt att få gehör för vikten av att arbeta med genusfrågor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, "Handbok i jämställdhet", s.17

Den svenska handlingsplanen fokuserar på att möjliggöra kvinnors aktiva deltagande i fredsprocesser

Försvarsmakten och polisen spelar en central roll när det gäller resolution 1325 och genomförandet av den svenska handlingsplanen

Polisen ska i det internationella utvecklingssamarbetet särskilt uppmärksamma genderfrågor och beakta hur insatser påverkar säkerheten och tillgången till rättssystemet för kvinnor, män, flickor och pojkar

Polisen, "Polisens internationella utvecklingssamarbete", s. 11

Det är Försvarsmaktens uppfattning att verksamheten blir effektivare med en jämnare könsfördelning

Krav som ställs på Utrikesdepartementet av det civila samhällets organisationer innehåller en uppsättning konkreta mål och indikatorer för att mäta de åtgärder som vidtagits [i genomförandet av resolution 1325]

Genomförandet av resolution 1325 uppmärksammar vikten av att öka kvinnors deltagande i fredsförhandlingar.

Kvinnorättsaktivister trotsar dagligen normer och utmanar den rådande maktstrukturen genom att kräva mänskliga rättigheter

Kvinna till Kvinna, "Skapa säkerhet", s.28

Resolution 1325 slår fast att kvinnor och flickor är särskilt utsatta i konflikter och därför behöver speciellt skydd, samt att kvinnor ska garanteras fullt och lika inflytande i arbetet med förebyggande, hantering och lösning av konflikter

På grund av sina olika samhällspositioner och erfarenheter kommer kvinnor och män också att ha olika behov, och för att tillgodose dessa måste ett genusperspektiv lyftas upp och analyseras på alla stadier och nivåer både i planeringen och genomförandet av en utlandsmission

Försvarshögskolan, "Genus och 1325"

Ett viktigt mål för resolutionen är att positioner inom försvar och polis på lång sikt ska fördelas 40/60 procent mellan män och kvinnor. Den målsättningen når Folke Bernadotteakademin

Operation 1325, Nyheter

Att nå hela befolkningen och att se till såväl kvinnors som mäns behov är dock viktigt för alla organisationer som arbetar för att uppfylla FN:s resolution 1325

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, "Handbok i jämställdhet", s. 17

Det är nödvändigt att arbeta med ett vidgat säkerhetsbegrepp för att uppnå hållbar fred, demokrati och utveckling

Kvinna till Kvinna, "Skapa säkerhet", s. 5

Vi respekterar individen och tillvaratar människors kompetens. Våra olikheter är en styrka som bidrar till vår effektivitet

Den största utmaningen idag är att integrera ett positivt och transformativt genusperspektiv i processer av säkerhetssektorreform

Könsfördelningen bland personalen vid fredsbevarande insatser är en av de största angelägenheterna i resolution 1325

Genusperspektiv på krishantering innebär att särskilt fokus riktas mot genusrelationerna i det drabbade landet

Försvarshögskolan, "Genus och 1325"

Mäns våld och att vara utestängda från beslutsfattande arenor är bland de största säkerhetshoten mot kvinnor i dag.

Kvinna till Kvinna, "Skapa säkerhet", s. 26

När kris och konflikt drabbar ett område påverkas både kvinnor och män.

Försvarsmakten, "Genderforce"

Många framsteg har gjorts inom både polisen och försvarsmakten, men det behövs en mer systematisk approach som tydligt beskriver metoder för hur befintlig kunskap om genus och resolution 1325 ska integreras i respektive verksamhet.

Genom att arbeta medvetet med genusfrågor, kunna nå hela befolkningen i insatslandet, såväl kvinnor som män […] kan allas behov tas tillvara och insatsen når högre måluppfyllelse.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, "Humanitarian assistance"

FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet utgör en av grunderna i Försvarsmaktens internationella fredsarbete.

Kvinnorättsorganisationer är  oerhört viktiga  för  att  ge  kvinnor  skydd,  inte bara  rent  fysiskt  i  form  av  boenden utan  också  genom  att  synliggöra  kvinnors  behov  och  rättigheter.

Kvinna till Kvinna, "Skapa säkerhet", s. 28

Män på ledande positioner har ett särskilt ansvar att inkludera kvinnor och att möjliggöra kvinnligt deltagande.

Erfarenheter visar att kvinnor och flickor ofta marginaliseras och osynliggörs i säkerhets- och fredsfrågor.

Genderforce, "Goda och dåliga exempel", s. 3

Kvinnors och mäns olika samhällsroller innan och under en krissituation resulterar i olika ansvarsområden, sårbarheter, handlingsutrymmen liksom olika typer av hot mot den egna säkerheten.

Försvarshögskolan, "Genus och 1325"

Genom att se, lyssna, förstå och bemöta både kvinnors och mäns olika förhållanden och behov ökar vi därför automatiskt genomslagskraften och därför också kvaliteten på våra internationella insatser.

Folke Bernadotteakademin, "Program FN Resolution 1325"

Resolution 1325 betonar vikten av att kvinnor som berörs av konflikter också deltar i lösningen av dem.

Demokrati och respekt för mänskliga rättigheter minskar risken för väpnade konflikter.

Missioner borde bjuda in kvinnoorganisationer för dialog om genus, och vad genus innebär i den lokala kontexten.

Konkret innebär resolution 1325 att kvinnor själva måste ha möjlighet att formulera de problem och de behov som de har, och vara med att utforma lösningar på problemen.

Genom att se, lyssna, förstå och bemöta både kvinnors och mäns olika förhållanden och behov ökar vi därför automatiskt genomslagskraften och därför också kvaliteten på våra internationella insatser.

Regeringskansliet, Kvinnor i konfliktområden

Ett ökat deltagande av kvinnor och ett jämställdhetsperspektiv ska säkerställas i de områden som omfattas av resolutionen

Kvinnors delaktighet och möjligheter att delta är en mänsklig rättighet och dessutom avgörande för att insatsen ska bli effektiv. Det gäller inte minst vid rekrytering av lokal personal

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, "Handbok i jämställdhet", s. 54

För Försvarsmakten är grundprinciperna för mänskliga rättigheter och jämställdhet synnerligen viktiga att efterleva

Resolution 1325 ska vara en integrerad och naturlig del av både det dagliga och det långsiktiga strategiska arbetet för fred och säkerhet

FN:s säkerhetsråds resolution 1325 handlar om vikten av öka kvinnors deltagande och inflytande i alla nivåer av fredsarbete

Myndiheten för samhällsskydd och beredskap, "Jämställdhet och mångfald"

En genuskänslig- och transformativ SSR process kommer att bidra till etableringen av hållbar fred, säkerhet och ett jämställt samhälle

Resolution 1325 [...] requires that the situation of women in conflicts be particularly taken into account and that they be involved in the work of creating peace and reconstructing their country

Government Offices of Sweden, Women in conflict areas

Resolution 1325 [...] kräver att kvinnors situation i konflikter ska beaktas särskilt och att de involveras i arbetet med att skapa fred och återuppbygga landet

Regeringskansliet, Kvinnor i konfliktområden

Egentligen är det enkelt. Vad det handlar om är att i alla lägen ställa sig frågan: Påverkar detta kvinnor och män olika? Och om så är fallet: Vad kan vi göra för att den ena eller andra parten inte ska diskrimineras eller missgynnas?

Viktig fråga i konfliktsituationer, citat från Kvinna till Kvinna, "Tänk om! En handbok för varaktig fred", s. 10

Rekrytering. Folke Bernadotte Akademin arbetar aktivt med att främja könsbalansen i internationella fredsinsatser genom sin egen rekrytering

Folke Bernadotte Akademin, "Program FN Resolution 1325"