Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

framsida.jpg
FOTO: Operation 1325

Säkerhetssektor - reform (SSR)

25/04/2015 13:41

Att reformera säkerhetssektorn innebär att ställa polis, militär och andra säkerhetsinstitutioner under demokratisk kontroll, och öka dess öppenhet och effektivitet. Därför är kopplingarna mellan SSR och resolution 1325 många. Resolutionen lyfter fram kvinnor som viktiga aktörer för hållbar fred och säkerhet. En nations säkerhet kräver att både kvinnors och mäns erfarenheter används för att skapa, definiera och upprätthålla säkerhet. Operation 1325 arbetar för att belysa vikten av att öka kvinnors deltagande och att ha ett genusperspektiv på all säkerhetssektorreform.

SSR innebär att vi ser på säkerhet som inte bara militär säkerhet, utan som trygghet för individer, det vill säga mänsklig säkerhet. Säkerhet kan även innebära politisk och ekonomisk trygghet, och innefattar kvinnors trygghet i hemmet likväl som utanför.

En rättsstat tillsammans med en fungerande säkerhetssektor är viktiga byggstenar för att skapa hållbara demokratier och minska risken för att väpnad konflikt bryter ut. En grundförutsättning för att säkerhetssektorreformer ska få hållbara resultat är att de  baseras på de behov som hela befolkningen har, och inkluderar även kvinnors behov av säkerhet, som ofta skiljer sig från mäns.