Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

rapport_fran_tva_kurser.jpg
I början av 2006 arrangerade Operation 1325 två kurser i Sidas lokaler i Härnösand, där kvinnor med ursprung från den arabisktalande världen och svenska kvinnor möttes för att diskutera resolution 1325 och hur kvinnor kan vara resurser i fredsarbete.

Rapport från två kurser - Women as Peace Agents, Kvinnor som fredsagenter

Härnösand, Sverige
22/08/2012 10:00

I början av 2006 höll Operation 1325 i två kurser på Sida Civil Society Centre (numera Sida Partnership Forum) i Härnösand. Kurserna som hölls berörde ämnet Kvinnor som fredsagenter utifrån två målgrupper: utbildning av utbildare och utbildning för arabisktalande kvinnor.

I kursen Utbildnng av utbildare var ett av syftena att rekrytera kvinnor till Operation 1325 som utbildare, för att dessa sedan skulle kunna vara en resurs i Operation 1325:s utbildningsarbete. En av metoderna som framkom i utbildningen var att hantera konflikt under utbildningstillfället. Ifall konflikt mellan deltagare uppstår kommer ofta den reella konflikt som deltagarna lever i upp till ytan. Vid detta tillfälle kan konflikten användas som ett praktikfall för fördjupning, för att deltagarna ska se mekanismerna bakom konflikten i fråga.

I kursen Utbildning för arabisktalande kvinnor centrerades diskussionen kring resolution 1325 och hur kulturella olikheter inger utmaningar men också möjligheter i att få fram en hållbar fred. Utbildningen riktade sig till kvinnor boende i Sverige med arabiska som förstaspråk som hade uttryckt ett behov av att arbeta med fedsfrågor. En av de stora lärdomarna från kursen menade deltagarna var hur viktig kommunikation är, och hur olika tolkningar av frågor gällande fred kan få en avgörande betydelse på hur fredsarbetet utformas.

BilagaStorlek
rapport_harnosand_2006_komprimerad.pdf1.57 MB