Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

bild22.jpg
Operation 1325 | Albanien

Kvinnors rättigheter - från koncept till albansk verklighet

28/04/2016 09:58

Tillsammans med AWSP, Association for Women with Social Problems i Durrës, arbetar vi för resolution 1325 I Albanien. Efter det framgångsrika pilotprojektet 2014-2015 har vi nu ett samarbetsavtal till 2018. 

Albanien utvecklar sin politiska vilja att stegvis etablera strukturer för jämlikhet mellan könen. Men i praktiken verkställs ytterst lite av planerna. Det finns stora utmaningarna gällande internationell lagstiftning och att harmonisera rådande lagar med den faktiska efterlevnaden. Det har en mycket negativ inverkan på kvinnors rättigheter och på minoriteters rättigheter. EU anpassningen kräver av Albanien att kvinnors och flickors ekonomiska, politiska och sociala rättigheter försvaras. 

 Även om Albanien gjort avsevärda framgångar på jämlikhetsområdet bl.a. genom att öka andelen kvinnor I regeringen till 30%, så finns det fortfarande utmaningar. I parlamentet finns bara 20% kvinnor. Trots att Albanien är medlemsstat i FN finns det ingen 1325 handlingsplan. Några av resolutionens principer har verkställts som del av institutioners strategier, i t.ex. Inrikesdepartementets handlingsplan om mångfald samt Försvarsdepartementets strategi om personal och anställningshantering. UN Womens granskning av Albanien diskuterades nyligen och det hävdades att det saknas strukturer för att garantera kvinnors deltagande i fred och säkerhetsinitiativ och institutioner.

 Kvinnors politiska deltagande och sociala kapital är annorlunda i Albanien än männens. Enligt en We Effect studie från 2013 anser 40 % av kvinnor i Albanien att kvinnor inte har rätt att fatta beslut i lokala myndigheter därför att det är männens plats. Även om det finns en medvetenhet gällande lagar om kvinnors rättigheter så anses lagarna inte verkställas eller följas ordentligt. 

 Erfarenheterna från andra länder på Balkan ökar viljan och motivation för att ta fram en relevant 1325 handlingsplan. Den skulle bidra till medvetenhet om kvinnors politiska deltagande och representation samt rätten till mänsklig säkerhet. Att utveckla en handlingsplan med intersektionellt perspektiv och mångfald stärker planens trovärdighet och det skulle vara en öppning för att erkänna Albaniens ansvar för kvinnor, fred och säkerhetsagendan.

De fyra metoderna som ska användas är:

  • Medvetandehöjande och kapacitetsökning både hos nationella och lokala kvinnogrupper, media aktörer och myndigheter samt skydd och information om kvinnors rättigheter
  • Stärka kommunikation och koordinering mellan CSOs och myndigheter och nationella institutioner för att stärka och skydda kvinnors representation
  • Media, civilsamhällets och kvinnogruppers granskning av kvinnors rättigheter
  • Påverkansarbete kring resolution 1325 gentemot beslutsfattare för fred och säkerhet

Läs skuggrapporten, Shadow report on the implementation of the CEDAW Convention in Albania.