Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

(En)gendered security in Rwanda and Liberia

18/09/2015 09:13
A comparative case study of the peace processes in post-conflict Rwanda and Liberia
Desirée Sterner

Kandidatuppsatsen "(En)gendered security in Rwanda och Liberia" av Desirée Sterner är en studie om effekten av Resolution 1325 i Rwandas respektive Liberias fredsprocess. Desirée använder sig av två postkonflikt-samhällen med både likheter och skillnader för att möjliggöra en jämförelse av hur fredsprocesserna har påverkat den nuvarande situationen för kvinnor i varje land. Uppsatsen är baserad på följande fråga: Hur skiljer sig fredsprocessen mellan Liberia och Rwanda åt, och vilken effekt har resolution 1325 haft på dem?

"Många ser FN:s säkerhetsråds Resolution 1325 som ett banbrytande dokument; en resolution som vittnar om nya ambitioner om jämställdhet i det internationella samfundet. Men frågan om de faktiska effekterna av Resolution 1325 kvarstår. Denna uppsats analyserar och jämför fredsprocessen i Liberia med fredsprocessen i Rwanda för att förstå hur Resolution 1325 har påverkat respeltive lands fredsprocess.

Analysen använder sig av termen "(en)gendered securiy", ett trenivåskoncept myntat av Kara Ellerby baserat på Resolution 1325 i syfte att öka förståelsen för dess genomförande. Ellerby delar upp implementeringen av Resolution 1325 i tre nivåer; grund- sekundär- samt indikatiornivå, varav denna uppsats fokuserar på den andra nivån. Studien visar att samtliga fyra egenskaper i den andra nivån uppfylls i Rwanda såväl som i Liberia; representation, incorporation, protection and recongnition. Detta tyder på en ökad medvetenhet om "(en)gendered security" i fredsprocessen."

Ladda ner och läs hela Desirées uppsats för att ta del av hur hon kom fram till sin slutsats. 

BilagaStorlek
kandidatuppsats_fkv_desiree_sterner.pdf816.84 kB