Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Notera: Detta inlägg är inte publicerat publikt på hemsidan utan nås enbart via direkt-länk.

Presentation av Amy Dwyer – Head of Gender and Peacebuilding på Conciliation Resources.

Organisationer som arbetar med fred och säkerhet kan använda flera verktyg för att stödja kvinnors deltagande i freds- och säkerhetsarbetet. Amy lyfte fram fyra verktyg: 1. Genuskonfliktanalys, 2. Att arbeta med gate keepers, 3. Intersektionalitet och 4. Onlineutrymmen som viktiga verktyg som kan hjälpa organisationer att främja kvinnors deltagande i freds- och säkerhetsinsatser.

1. Genuskonfliktanalys är ett viktigt verktyg som organisationer kan använda för att förstå hur könsdynamiken påverkar konflikter. Denna analys bör göras tillsammans med samhällsmedlemmar, inklusive kvinnor, för att säkerställa att deras perspektiv inkluderas. Genom att engagera sig i samhället kan organisationerna identifiera de olika roller som kvinnor kan spela för att lösa konflikter.

2. För att stödja inkluderingen av kvinnor kan organisationer arbeta med aktiva gate keepers som har maktpositioner. Att bygga upp ett förtroende med gatekeepers är avgörande för att se till att de förstår fördelarna med att involvera kvinnor i freds- och säkerhetsarbetet. Organisationer kan börja med att arbeta med etablerade och respekterade kvinnor som kan fungera som inledande kontakter med gatekeepers. Könsrelaterad konfliktanalys kan också användas för att visa gate keepers fördelarna med att inkludera kvinnor i freds- och säkerhetsarbetet.

3. Intersektionalitet är ett annat verktyg som organisationer kan använda för att se till att kvinnors olika erfarenheter inkluderas i freds- och säkerhetsarbetet. Organisationer bör genomföra en kontextuell intersektionell analys för att identifiera de olika identitetsmarkörer som är viktiga i specifika sammanhang, såsom ålder, religion och socioekonomisk status. Det är viktigt att undvika att essentialisera samhällen genom att understryka att en kvinna från ett visst samhälle inte kan representera hela samhället. Organisationer kan också använda lokal terminologi för att se till att begrepp och idéer om konfliktlösning förstås bättre av samhället.

4. Slutligen kan onlineutrymmen användas som ett verktyg för konfliktlösningsinsatser. Onlineutrymmen kan minska de maskulina maktbarriärer som finns i fysiska utrymmen, vilket skapar mer lika villkor för kvinnors deltagande. Samhällen kan nås via internet, vilket är ett effektivt verktyg för att underlätta inkludering i freds- och säkerhetsinsatser. Organisationer kan använda plattformar för sociala medier och kommunikationsverktyg på nätet för att engagera kvinnor i konfliktdrabbade områden, förse dem med information och resurser och bygga upp deras kapacitet att bidra till freds- och säkerhetsarbetet.

Resurser

Rapid response window funding

Gender conflict analysis toolkit 

Information on Women Mediation

Diskussion
Diskussionerna handlade om att definiera Operation1325:s roll i fredsskapande processer och hur vi bäst kan stödja våra partnerorganisationer. Till grund för diskussionen låg rapporten producerad av SPG 2022. I underlaget för rapporten deltog enbart partnerorganisationer inom FBA-projektet (Jemen, Sudan, Irak).

Det noterades att Operation 1325 står inför vissa utmaningar när det gäller finansiering på grund av den nya regeringen. Generellt råder det enighet om att Operation1325 behöver definiera tydligare vad organisationens mål är. Fyra huvudområden som Operation1325 kan bidra till kunde urskiljas under diskussionerna: 

1. Underlätta nätverksbyggande mellan partnerorganisationer               
Både partnerorganisationerna och Operation1325 var överens om att det är av stort värde att sprida befintlig kunskap och erfarenhet mellan partnerorganisationerna. Möjliga resultat kan vara utbyte av metoder och strategier, innovativa idéer genom utbyte och ett starkare transnationellt nätverk.

Förslag på metoder:               
Regelbundna möten med alla partnerorganisationer där de kan presentera vad de gör för tillfället, vilka utmaningar de står inför osv för inspiration och kunskapsutbyte.                       Resursbibliotek: skapa ett system som gör det lätt att hitta saker utifrån sammanhanget. Kanske kan detta finnas på Operation1325s webbsida.   Live-frågetavla: Skapa en plats där partnerorganisationer kan ställa frågor och få svar och bidrag från andra partnerorganisationer.

2. Fungera som expert på resolution 1325 
Operation1325 kan fungera som expert på resolution1325 och hjälpa partnerorganisationer med genomförandet i olika sammanhang. De kan också bidra till innovativa idéer om hur man kan arbeta med resolution1325 och WPS i allmänhet.

3. Mentorprogram (begäran från partnerorganisation)    
Parnerorganisationer epmhazise vikten av att använda och sprida all den kunskap som de olika organisationerna redan har. Unga kvinnor är i behov av mentorer. Möjligheter på nätet som Zoom öppnar upp spelplanen. Det skulle vara uppskatta om Operation 1325 styrelse och seniora råd har möjlighet att engagera sig i detta.

Utmaningar: språkbarriären och att hitta lämpliga matchningar.

4. Påverkansarbete, särskilt på högre nivåer (begäran från partnerorganisationen)        
Partnerorganisationer vill att Operation1325 ska rikta sig till regeringar och öka medvetenheten, med fokus på skydd, förebyggande och tidig återhämtning.

Utmaningar: Operation1325 uppgav att påverkansarbete på högre nivå beror på partnerorganisationer, och för att nå den nationella nivån måste det finnas en tillräckligt bred plattform för motivering, och om partnerorganisationer skapar fler nationella plattformar är Operation1325 villig att stödja nationellt påverkansarbete.

Förslag:
Skapande av en nationell plattform genom att koppla samman flera svenska org. som arbetar i regionen.Fokusera på att hitta sätt att hjälpa kvinnor att ta steget uppåt och förespråka på en högre nivå.Dela idéer mellan operation1325 och partnerorganisationer om hur vi arbetar med påverkansarbete, med fokus på olika kontexter.

Diskussionen visar att det är dags att öka medvetenheten och arbeta för fred nu. Partnerorganisationerna betonade också behovet av konkreta resultat på plats för att motivera medborgarna. Operation 1325 har fokuserat på det lokala, men det kan finnas utrymme för att försöka överbrygga klyftan uppåt.