Operation 1325

STYRELSE

 

Operation 1325:s styrelse består av individer med passande bakgrund nominerade av våra medlemsorganisationer. Styrelsen arbetar med strategiska frågor som verkställs av kanslipersonalen.

ORDFÖRANDE – LENA SUNDH

Lena Sundh är ordförande för Operation 1325 sedan år 2021. Hon har lång internationell erfarenhet av fred, säkerhet och utveckling.

Lena har mångårig erfarenhet som diplomat. Hon har bland annat varit ambassadör i Angola och särskilt sändebud för Stora sjö-regionen i Afrika.

Hon har även erfarenhet av att arbeta inom FN. Där har hon tjänstgjort som generalsekreterarens biträdande särskilde representant i Demokratiska republiken Kongo, tillika biträdande chef för den fredsbevarande operationen MONUC/MONUSCO.

Lena har även arbetat som politiskt råd vid svenska FN-representationen i New York och representerat Sverige i olika FN konferenser och möten, bl.a. vid FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995.

Lena har också tjänstgjort i Thailand, Namibia, Marocko och Geneve.

Utöver Operation 1325 är Lena Sundh medlem i det svenska och nordiska kvinnliga medlingsnätverket som bl.a. arbetar för att stärka kvinnors roll och aktiva deltagande i fredsprocesser.

Tillbaka till "Om Oss"

VICE ORDFÖRANDE – AASE SMEDLER

Aase Smedler är civilekonom och utvecklingsspecialist, med mångårig erfarenhet i FN tjänst.

Jämställdhet och kvinnors rättigheter har varit en professionell röd tråd i utveklingssamarbete, konfliktlösning och medling, samt inom FNs interna arbete.

Arbetet kring de internationella konferenserna under 90-talet var viktiga, och Aase vill särskilt nämna Beijing Platform for Action 1995, som inspirerande.

”När FNs säkerhetsråd år 2000 antog Resolution 1325 var det dels kulmen på en progressiv och jämställdhetsinriktad utveckling under 90-talet och en vändpunkt inom den dåvarande mansdominierade säkerhetspolitiken. Säkerhetsrådets fortsatta arbete kring agendan Kvinnor Fred och Säkerhet har givit påtagliga resultat för kvinnors aktiva deltagande och ansvar i konflikt och säkerhetsarbetet” – Aase.

Hon har varit engagerad i styrelsen sedan 2017.

Tillbaka till "Om Oss"

KASSÖR – ANKI WETTERHALL

Anki har varit engagerad i mänskliga rättigheter under en lång tid och arbetat såväl ideellt som professionellt för Amnesty International i Sverige, en paraplyorganisation i Wien för Helsingforsgruppen, Internationella Röda Korset i Moskva och Mänskliga Rättighetsdagarna. 

Gick med i Operation 1325 för sitt starka intresse om kvinnors rättigheter o deltagande. “Kvinnor, fred och säkerhet är ett område jag finner ytterst viktigt”.

Anki är nu pensionär och styrelseledamot i OSSE-nätverket förutom Operation 1325. Hon går även på gym, hämtar barnbarn, är med i läsecirkel, filmklubb o går mycket på teater och konserter. 

Tillbaka till "Om Oss"

ANNIKA SCHABBAUER

Annika har valt att engagera sig för Operation 1325 eftersom “Det är viktigt att arbetet för jämställdhet fortsätter på alla områden, det finns inget som är viktigare än fred och säkerhet. En stark folkrörelse behövs för att alla människor ska vara fria och ha makt över sina liv”. 

Till vardags är Annika föreningsengagerad körsångare och odlare med vänner och kollegor i många delar av världen. Hon har tidigare arbetat med Operation och med organisation samt myndigheter för fred, utveckling och jämställdhet. 

Tillbaka till "Om Oss"

CECILIA RALFE STELANDER

Cecilia Ralfe Stelander intresse för jämställdhet tog sin början i sport, unga vuxna och fred.

Cecilia var tidigare ordförande i KFUK-KFUM IF, hon var då aktiv inom demokrati projekt i Ryssland, Ukraina och Belarus. Hon stödjer fortarand YMCA Ukraina och är Sveriges representant i European Forum of Ecumenical Women (EFECW).

Hon tillhör Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.

”Fred är centralt i ekumenik och kvinnor är ofta de mest utsatta i krig och för andra former av våld” – Cecilia.

Idag undervisar Cecilia på Psykologprogrammet på Uppsala Universitet och driver en Psykologmottagning. Hon har varit engagerad i styrelsen sedan 2013.

Tillbaka till "Om Oss"

EMELITE HULTÉN

Emelie valde att engagera sig i Operation 1325 eftersom hon har under sina studier blivit intresserad av frågor kopplade till genus och könsbaserat våld i konflikter. 

Emelie har en masterexamen i genusvetenskap och internationella relationer från University College Dublin där hon studerade kurser kopplat till kvinnor, fred och säkerhet. I hennes masteruppsats intervjuade hon kvinnorättsorganisationer och undersökte hur implementeringen av internationella konventioner kopplat till könsbaserat våld i Ukraina påverkats av Rysslands invasion och landets EU-närmande. 

Tidigare har Emelie varit ideellt engagerad som ledare för Kvinna till Kvinnas volontärgrupp i Göteborg där de höll event på temat kvinnors rättigheter i konflikter och könsbaserat våld. Hon har även varit med och drivit det feministiska digitala magasinet ‘Tora Thinks’ och varit omvärldsbevakare i Utrikespolitisk Afton. Samt praktiserat på Sidas enhet för Östeuropa, där hon fick fördjupa sig inom frågor kopplade till resolution 1325 som exempelvis hur militarisering påverkar genusnormer, könsbaserat våld och jämställdhet i Ukraina. 

“Operation 1325:s arbete med implementeringen av FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet utifrån en lokal förankring i organisationens samarbetsländer är otroligt viktigt, och jag blir glad att få möjligheten att vara med och bidra till organisationens arbete” 

Till vardags arbetar Emelie som forskningsassistent på Stockholms universitet. 

Tillbaka till "Om Oss"

KARIN BECKMAN

Karin är engagerad i Svenska Kvinnors Vänsterförbund.  

Karin har tidigare arbetet som bibliotekarie och arbetade mycket med gymnasiet, KomVux och SFI.  

Karin anser att kvinnors deltagande och makt i fredsprocesser är fundamental. Och därmed arbetet för att implementera FNs säkerhetsrådsresolution 1325, för att arbeta för kvinnors lika villkor, möjligheter och samarbete över gränser. Det tycker Karin är både intressant och upplyftande att följa.

”Det är ju inte bara att placera någon kvinna i förhandlingsrummet, utan det är bakgrundsarbetet som 1325 arbetat med som jag uppskattar. Även om man skulle kunna tro att resolutionerna skulle haft större tyngd. Men så har det tyvärr inte blivit”

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till "Om Oss"

LENA ANGVIKEN

Lena Angviken har ett långt intresse för kvinnor och fredsfrågor, t.ex. genom sitt engagemang i Kvinnor För Fred. Vilket är anledningen till att hon även ville engagera sig i Operation 1325s styrelse och organisationens kunskapsdelning.

Lena är också med i den lokala FN-föreningen styrelse som också uppmärksammar Resolution 1325.

Bakgrunden till att Lena gick med i KFF är kärnvapenmotståndet, och det är fortfarande en av hennes hjärtefrågor, liksom klimatfrågan.

”Dessa frågor är avgörande för fortsatt mänskligt liv på jorden. För att alla ska inse, att kvinnor har samma rätt som män att styra över sina egna liv är utbildning, av både flickor/kvinnor och pojkar/män, avgörande. En kvinna kräver inte rättigheter som hon inte vet att hon har” – Lena.

Lena är numera pensionär, men vikarierar då och då på sin tidigare arbetsplats kommunbiblioteket. Utöver detta är hon fritidspolitiker.

Hon har varit engagerad i styrelsen sedan 2020.

Tillbaka till "Om Oss"

SUPPLEANT – JOHANNA BERZELL

Johanna har alltid haft ett stort intresse för kvinnors rättigheter och fredsarbete. Genom hennes kandidatexamen i freds- och konfliktvetenskap fördjupades hon sig i vikten av kvinnors inflytande i fredsprocesser och konfliktlösning, vilket ledde Johanna till att få upp ögonen för Operation 1325 och hennes engagemang i organisationen.  

“Att Operation1325 arbetar både nationellt och internationellt med information, utbildning, och främjande av debatt och dialog är viktigt för mig då jag tror att kunskapsutbyte på alla samhällsnivåer är betydande för att skapa långsiktig och hållbar fred”. 

Johanna har tidigare arbetat med frågor som rör mänskliga rättigheter på Amnesty, Clowner utan gränser och Fonden för mänskliga rättigheter, vilket har givit henne erfarenhet av kommunikation, eventplanering och face-to-face insamling. Under 2019 var Johanna även trainee på en barn- och kvinnorättsorganisation i Uganda där hon fick konkret förståelse för vikten av gräsrotsengagemang. 

Till vardags studerar Johanna sin master i internationell säkerhet vid Sciences Po Paris, och tar sin examen till sommaren 2024. 

Tillbaka till "Om Oss"

SUPPLEANT – MARIA SANDGREN LOA

Maria är medlem i organisationen Svenska Kvinnors Vänsterförbund, som är en av de organisationer som grundade Operation 1325.

Därför utvecklades Marias intresse för Operation 1325 naturligt. Maria arbetade tidigare som behandlingsassistent inom Stockholms kommun.

Hon har varit engagerad i styrelsen sedan 2017.

Tillbaka till "Om Oss"