NÄTVERK VI ÄR MED I

COLOMBIAGRUPPEN

Colombiagruppen vill med sitt arbete stärka det svenska och internationella nätverkssamarbete som finns för att sprida kunskap om situationen för mänskliga rättigheter, fred och säkerhet i Colombia.

Arbetet syftar även till att skapa opinion för ett aktivt svenskt åtagande som bidrar till en hållbar och rättvis fred i Colombia.

Därtill skall gruppen verka för en bättre samordning mellan svenska aktörer när det gäller utvecklingssamarbete, fred, mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati.

Läs mer på Colombiagruppens hemsida: http://colombiagruppen.se/

 

 

Tillbaka till "Om Oss"

CONCORD SVERIGE

Plattformen CONCORD Sverige samlar 81  organisationer i civilsamhället.

CONCORD arbetar för en rättvis och hållbar värld genom att påverka Sveriges och EU:s utvecklings- och utrikespolitik. Med en kontinuerlig dialog och genom att bilda opinion vill CONCORD påverka politiker så att de utformar en politik som gör världen bättre. 

CONCORDs arbete formas utifrån medlemsorganisationernas behov och prioriteringar. De arbetar även för att stärka medlemmars kunskap, skapa former för gemensamt lärande och öka möjligheten att gemensamt påverka. 

 Läs mer på CONCORDS hemsida: https://concord.se/

Tillbaka till "Om Oss"

FORUMCIV

ForumCiv är Sveriges största plattform för civilsamhället med över 200 medlemmar. ForumCiv är en biståndsorganisation som har kontor i sex länder och samarbetar med lokala organisationer i 70 länder. Små och stora organisaitoner bidrar till att skapa en stark röst för plattformen.

ForumCiv arbetar för och försvarar mänskliga rättigheter, demokrati och arbetar för ett aktivt civilsamhälle. Plattformen arbetar med opinions- och påverkansarbete, kapacitetsutveckling, vidareförmedling av projektstöd samt stöttar och genomför utvecklingsprojekt.

 Läs mer på ForumCivs hemsida: https://www.forumciv.org/sv

Tillbaka till "Om Oss"

MR-NÄTVERKET

Nätverket för mänskliga rättigheter består av svenska civilsamhällesorganisationer som arbetar för att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Nätverket samlar kunskap, delar erfarenheter och samverkar kring påverkansarbete för att främja, granska och bidra till genomförandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. 

Nätverket bidrar till ökad kunskap om FN:s arbete med mänskliga rättigheter och har löpande kontakter med aktörer som verkar för och har en roll i försvaret av mänskliga rättigheter.

Nätverket sammankallas av MR-fonden.

 

Tillbaka till "Om Oss"

OSCE-CSP GENDER GROUP

Organization for Security and Co-operation in Europe – Civil Society Platform Gender Group. OSCE-CSP Gender Group är ett löst nätverk som samarbetar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

 

 

Tillbaka till "Om Oss"

OSSE-NÄTVERKET

OSSE-NÄTVERKET

OSCE (Organisation for Security and Cooperation in Europe)
är världens största regionala organisation för säkerhet och samarbete med 57 deltagande. 

Det svenska OSSE nätverket, som består av ett antal frivilligorganisationer samt enskilda medlemmar, ordnar möten och seminarier för att fördjupa kunskaperna om OSSE och öka intresset för OSSE:s idéer. Nätverket tar initiativ till träffar med Utrikesdepartementet och de tjänsteman som håller i utformningen av Sveriges agerande i OSSE . Nätverket träffar också de svenska riksdagsledamöter som ingår i OSSE:s parlamentarikerförsamling, OSSE-PA, samt personer med praktisk erfarenhet av OSSE:s fältverksamhet.

Läs mer på OSSE-nätverkets hemsida: https://www.ossenatverket.org/

 

Tillbaka till "Om Oss"

SVERIGES KVINNOORGANISATIONER | THE SWEDISH WOMEN’S LOBBY

SVERIGES KVINNOORGANISATIONER

Sveriges Kvinnoorganisationer är en paraplyorganisation för den svenska kvinnorörelsen. Organisationen sammanför 50 föreningar och organisationer och representerar över 130 000 kvinnor och flickor.

Nätverket arbetar för kvinnors och flickors frigörelse, fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Verksamhet vilar på feministisk grund och utgår från Kvinnokonventionern och Sveriges jämställdhetspolitiska mål.

Läs mer på SKOs hemsida: https://sverigeskvinnoorganisationer.se/

Tillbaka till "Om Oss"

SOLIDARITETSHUSET

Föreningen Solidaritetshuset är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och skapa en levande och öppen mötesplats.

Föreningen verkar för att stärka samarbete mellan medlemmar, bekämpa alla former av diskriminering och underlätta för medlemmar att bedriva utåtriktat solidaritetsarbete och kulturverksamhet.

Läs mer på Solidaritetshusets hemsida: https://www.solidaritetshuset.se/

 

Tillbaka till "Om Oss"

2250-NÄTVERKET

2250-nätverket arbetar för att genomföra FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 om unga fred och säkerhet. Resolutionen antogs 2015 och uppmanar till att ungdomar ska inkluderas i beslutsfattande på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Nätverket samlar olika organisationer som arbetar med säkerhetsrådsresolution 2250 för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

 

Tillbaka till "Om Oss"