Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Operation 1325:s styrelse består av individer med passande bakgrund nominerade av våra medlemsorganisationer. Styrelsen arbetar med strategiska frågor som verkställs av kanslipersonalen.

Ordförande – Lena Sundh

Lena Sundh är ordförande för Operation 1325 sedan år 2021. Hon har lång internationell erfarenhet av fred, säkerhet och utveckling. Lena har mångårig erfarenhet som diplomat. Hon har bl a varit ambassadör i Angola och särskilt sändebud för Stora sjö-regionen i Afrika. Hon har även erfarenhet av att arbeta inom FN. Där har hon tjänstgjort som generalsekreterarens biträdande särskilde representant i Demokratiska republiken Kongo, tillika biträdande chef för den fredsbevarande operationen MONUC/MONUSCO. Hon har även arbetat som politiskt råd vid svenska FN-representationen i New York och representerat Sverige i olika FN konferenser och möten, bl.a. vid FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995. Lena har också tjänstgjort i Thailand, Namibia, Marocko och Geneve. Utöver Operation 1325 är Lena Sundh medlem i det svenska och nordiska kvinnliga medlingsnätverket som bl.a. arbetar för att stärka kvinnors roll och aktiva deltagande i fredsprocesser.


Vice ordförande – Aase Smedler

Aase Smedler är civilekonom och utvecklingsspecialist, med mångårig erfarenhet i FN tjänst. Jämställdhet och kvinnors rättigheter har varit en professionell röd tråd i utveklingssamarbete, konfliktlösning och medling, samt inom FNs interna arbete. Arbetet kring de internationella konferenserna under 90-talet var viktiga, och Aase vill särskilt nämna Beijing Platform for Action 1995, som inspirerande. När FNs säkerhetsråd år 2000 antog SCR1325 var det dels kulmen på en progressiv och jämställdhetsinriktad utveckling under 90-talet och en vändpunkt inom den dåvarande mansdominerade säkerhetspolitiken. Säkerhetsrådets fortsatta arbete kring agendan Kvinnor Fred och Säkerhet har givit påtagliga resultat för kvinnors aktiva deltagande och ansvar i konflik och säkerhetsarbetet. Hon har varit engagerad i styrelsen sedan 2017.  


Kassör – Maria Sandgren Loa

Maria Sandgren Loa tillhör organisationen Svenska Kvinnors Vänsterförbund, som är en av organisationerna som grundade Operation 1325. Därmed föll sig Marias intresse naturligt för Operation 1325. Maria arbetade tidigare som behandlingsassistent inom Stockholms kommun. Hon har varit engagerad i styrelsen sedan 2017.  


Anki Wetterhall

Anki Wetterhall har lång erfarenhet av mänskliga rättigheter, som hon tar med sig in i Operation 1325s styrelse och dess arbetet. Hon har arbetat med frågor som rör mänskliga rättigheter professionellt sedan 1985, bland annat på Amnesty, Helsingforsfederationen i Wien, Internationella Röda Korset i Moskva och Mänskliga Rättighetsdagarna.  

Numera som pensionär håller Anki upp engagemanget och är sekreterare i OSSE-nätverket (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa). Hon ingår också i en internationell kvinnogrupp inom ramen för Civil Solidarity Platform (CSP). Hon tillhör Kvinnor Kan. Hon har varit engagerad i styrelsen sedan 2022. 


Caroline Runesdotter

Caroline är verksam som universitetslektor och har engagerat sig för frågor om fred och säkerhet sedan tonåren. Hon har tidigare arbetat som journalist och folkhögskolelärare. och bland annat varit medförfattare till EU – en säkerhetsrisk inför folkomröstningen om EU-medlemskap 1994. Fokusområdena i rapporten, gällande förberedelser för ett fördjupat säkerhetspolitiskt och militärt samarbete, har blivit allt påtagligare på senare år. Då Caroline sett hur fler frågor med tiden vävts samman med fred och säkerhet, bland annat frågor om klimat och miljö, jämlikhet, jämställdhet och migration. Frågor som Caroline anser det viktigt att arbete med, vilket ledde till engagemang i  SKV och så småningom också Operation 1325.  Hon tillhör Svenska Kvinnors Vänsterförbund, SKV. Hon har varit engagerad i styrelse sedan 2021.  


Cecilia Ralfe Stelander

Cecilia Ralfe Stelander fann intresset för jämställdhet tog sin början i sport, unga vuxna och fred. Cecilia var tidigare ordförande i KFUK-KFUM IF, hon var då aktiv inom demokrati projekt i Ryssland, Ukraina och Belarus. Hon stödjer fortarand YMCA Ukraina och är Sveriges representant i European Forum of Ecumenical Women (EFECW). Hon tillhör Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, fred är centralt i ekumenik och kvinnor är ofta de mest utsatta i krig och för andra former av våld.

Idag undervisar Cecilia på Psykologprogrammet på Uppsala Universitet och driver en Psykologmottagning. Hon har varit engagerad i styrelsen sedan 2013. 


Ebba Eriksson

Ebba Eriksson har ett stort intresse för kvinnors rättigheter och genusperspektiv. Hon har engagerat sig både genom utbildning och ideellt arbete och har fördjupat sig i ämnen som rör genus i konflikter, utveckling och könsbaserat våld. Detta intresse har lett till engagemang i Operation 1325 med målet att lära sig mer och bidra till praktisk implementering av FN:s säkerhetsresolution om kvinnor, fred och säkerhet. 

2023 tog hon examen från två kandidatprogram vid Uppsala Universitet – utvecklingsstudier och latinamerikastudier samt psykologi och genusvetenskap. Tidigare har hon även studerat en ettårig folkhögskolekurs om mänskliga rättighetsfrågor, Latinamerika och spanska. Under kursen tillbringade hon två månader i Bolivia där hon praktiserade och genomförde ett projektarbete om trafficking. 

Tidigare var Ebba ordförande för Föreningen för Utvecklingsfrågors (FuF) lokalgrupp i Uppsala, där hon tillsammans med gruppen arrangerade flera evenemang med fokus på kvinnors rättigheter. Sammanfattningsvis är Ebba mycket passionerad om att främja kvinnors rättigheter och har arbetat hårt för att utveckla sin kunskap och erfarenhet inom detta område. Hon har engagerat sig på flera olika sätt, såsom FuFs digitala magasin, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) som skolinformatör för Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RSFU) och för ett jämställt yrkesliv som fackligt anställd. Ebba tillhör Kvinnor För Fred. Hon har varit engagerad i styrelsen sedan 2023.  


Inger Raaby

Inger har ett långt intresse för internationella frågor, särskilt fred och jämlikhet. Engagemanget började redan när hon i sitt barndoms Danmark hörde om andra världskrigets fasor samt såg sin mors stora engagemang i Rädda Barnen under uppväxten i Sverige. 

Inger är numera pensionär, med spridda tolkuppdrag när det passar baserat på hennes kunskap i spanska, danska och engelska. Hennes karriär är kantad av professionellt engagemang i bistånd, folkbildning och mänskliga rättigheter. Utöver det har hon arbetat som journalist och redaktör för olika biståndsrelaterade skrifter så som Halva Världens Litteratur (numera Karavan) och tidskriften Kantt som publicerats genom ett statligt finansierat projekt, om individer i Sverige som utstått tortyr, överlevt koncentrationsläger eller utsatta för andra former av extremt våld.

Hon har varit anställd av Biståndsinformation/BIFO som kampanjsekreterare för Internationella Volontärdagen, varit styrelsemedlem i Stiftelsen Framtidsjorden, och periodvis haft rollen som kanslist och kassör. Inger tillhör Kvinnor För Fred. Hon har varit engagerad i styrelsen sedan 2014.  


Lena Angviken

Lena Angviken har ett långt intresse för kvinnor och fredsfrågor, t.ex. genom sitt engagemang i Kvinnor För Fred. Vilket är anledningen till att hon även ville engagera sig i Operation 1325s styrelse och organisationens kunskapsdelning. Lena är också med i den lokala FN-föreningen styrelse som också uppmärksammar resolution 1325. 

Bakgrunden till att Lena gick med i KFF är kärnvapenmotståndet, och det är fortfarande en av hennes hjärtefrågor, liksom klimatfrågan. Dessa frågor är avgörande för fortsatt mänskligt liv på jorden.  För att alla ska inse, att kvinnor har samma rätt som män att styra över sina egna liv är utbildning, av både flickor/kvinnor och pojkar/män, avgörande. En kvinna kräver inte rättigheter som hon inte vet att hon har.

Lena är numera pensionär, men vikarierar då och då på sin tidigare arbetsplats kommunbiblioteket. Utöver detta är hon fritidspolitiker. Hon har varit engagerad i styrelsen sedan 2020. 


Seniora rådet

Det seniora rådet grundades år 2019 som ett expertråd till verksamhetens styrelse. Genom att etablera ett diskussionsforum för kvinnor med lång erfarenhet av arbete och engagemang inom kvinnor, fred och säkert vill Operation 1325 utveckla föreningens strategiska framtids- och omvärldsanalys.

Seniora rådet utgörs av Anita Klum, Ann Svensén, Birgitta Holst Alani, Eva Zetterberg, Gunnel Bemerfeldt, Ingela Mårtensson och Maria Luisa Bartolomei.