Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Operation 1325:s styrelse består av representanter från våra medlemsorganisationer. Styrelsen arbetar med strategiska frågor som verkställs av kanslipersonalen.

Ordförande – Lena Sundh

Bild tagen från FBA.se

Lena Sundh blev ordförande för Operation 1325 år 2021. Hon har lång internationell erfarenhet av fred, säkerhet och utveckling. Lena har tidigare varit ambassadör för Angola och har mångårig erfarenhet som diplomat. Lena Sundh har även erfarenhet av att arbeta inom FN-system. Däribland har hon tjänstgjort som ställföreträdare för generalsekreterarens särskilde representant i FN:s fredsbevarande insatser i Demokratiska republiken Kongo, MONUSCO. Hon har även arbetat som politisk rådgivare vid svenska FN-representationen i New York och representerat Sverige i olika FN konferenser och möten. Bland annat vid FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995. Lena har också haft uppdrag i Thailand, Namibia, Marocko och Geneve.

Utöver Operation 1325 är Lena Sundh verksam i UD/FBA:s kvinnliga medlingsnätverk. Ett nätverk som arbetar för att stärka kvinnors roll och aktiva deltagande i fredsprocesser.


Vice ordförande – Aase Smedler

Aase Smedler har varit verksam inom Operation 1325: styrelse sedan 2017, där hon representerar Sveriges Kvinnolobby. Hon är civilekonom och utvecklingsspecialist, med mångårig erfarenhet i FN tjänst. Jämställdhet och kvinnors rättigheter har varit en professionell röd tråd i utveklingssamarbete, konfliktlösning och medling, samt inom FNs interna arbete. Arbetet kring de internationella konferenserna under 90-talet var viktiga, och Aase vill särskilt nämna Beijing Platform for Action 1995, var inspirerande. När FNs säkerhetsråd år 2000 antog SCR1325 var det dels kulmen på en progressiv och jämställdhetsinriktad utveckling under 90-talet och en vändpunkt inom den dåvarande mansdominerade säkerhetspolitiken. Säkerhetsrådets fortsatta arbete kring agendan Kvinnor Fred och Säkerhet har givit påtagliga resultat för kvinnors aktiva deltagande och ansvar i konflik och säkerhetsarbetet. 


Kassör – Maria Sandgren Loa

Maria har varit adjunterad till styrelsen sedan 2017 som representant för Svenska Kvinnorsvänsterförbund. Hennes ansvarsområde i styrelsen är att vara kassör.

När Maria inte gör styrelsearbete för Operation 1325 är hon behandlingsassistent inom Stockholms kommun vilket hon arbetat med de senaste 30 åren.


Anki Wetterhall

Representerar Kvinnor Kan


Caroline Runesdotter

Representerar Svenska Kvinnors Vänsterförbund


Cecilia Ralfe Stelander

Cecilia har varit verksam inom Operation 1325:s styrelse sedan 2013 där hon representerar Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd. Cecilia ersatte då Carin Gardbring som var ordförande för SEK och en av grundarna till Operation 1325. Utöver Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd är Cecilia även del av det Europeiska Ekumeniska Kvinnorådet.

Intresset för jämställdhet tog sin början i sport, unga vuxna och fred, och dessa frågor är fortsatt viktiga för Cecilia. Unga vuxna är viktiga eftersom de kommer med nya infallsvinklar och tillför ny energi till diskussioner. Gällande sport så är Cecilia en meriterad utförare av aikido där hon är högst graderad i Sverige och bland de högst graderade även i Europa och världen. Cecilia är till vardags yrkesverksam psykoterapeut i Uppsala.


Ebba Eriksson

Representerar Kvinnor För Fred.


Inger Raaby

Representerar Kvinnor För Fred.


Lena Angviken

Lena är styrelsemedlem och representerar Kvinnor för Fred sedan 2019. Blev medveten om FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 genom den lokala FN-föreningen. När Lena  blev aktiv inom KFF ökade hennes engagemang även vid Operation 1325, där KFF är en av grundarna. KFF och Operation 1325 har vid flera tillfällen haft gemensamma montrar där Lena deltagit och spridit information.

Bakgrunden till att Lena gick med i KFF är kärnvapenmotståndet, och det är fortfarande en av hennes hjärtefrågor, liksom klimatfrågan. Dessa frågor är avgörande för fortsatt mänskligt liv på jorden.  För att alla ska inse, att kvinnor har samma rätt som män att styra över sina egna liv är utbildning, av både flickor/kvinnor och pojkar/män, avgörande. En kvinna kräver inte rättigheter som hon inte vet att hon har.


Seniora rådet

Det seniora rådet grundades år 2019 som ett expertråd till verksamhetens styrelse. Genom att etablera ett diskussionsforum för kvinnor med lång erfarenhet av arbete och engagemang inom kvinnor, fred och säkert vill Operation 1325 utveckla föreningens strategiska framtids- och omvärldsanalys.

Seniora rådet utgörs av Anita Klum, Ann Svensén, Birgitta Holst Alani, Eva Zetterberg, Gunnel Bemerfeldt, Ingela Mårtensson och Maria Luisa Bartolomei.