Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Operation 1325 är en paraplyorganisation som består av medlemsorganisationer. Du finner dem här nedanför.

Kvinnor för fred

Kvinnor för Fred, KFF, bildades 1978 och är en förening som arbetar för fred på kvinnors villkor. KFF är politiskt och religiöst obundet och ingår i ett nätverk med internationella förgreningar.

KFF:s målsättning är kvinnors medverkan vid konfliktlösning med särskild tonvikt på stopp för kärnvapen, stopp för vapenproduktion och vapenexport, stopp för våldtäkter som krigsstrategi och mänskliga rättigheter för alla.

KFF har internationella projekt och samarbeten med kvinnoorganisationer i Israel/Palestina, irakiska Kurdistan, samt Västsahara.


Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK, är en ideell organisation som har funnits i sin nuvarande form sedan 1959 och är ett forum för kristna kvinnor i Sverige.

Fokus för verksamheten är kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv. De verkar bland annat för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och för kvinnors delaktighet i ledarskap och beslutsfattande i kyrkor och samfund.

SEK erbjuder mötesplatser och gemenskap över samfundsgränserna och religionsgränserna samt anordnar utbildning i aktivt ickevåld för kvinnor i världens konfliktområden. SEK samarbetar med kvinnor på lokal, nationell och internationell nivå.


Riksförbundet Internationella Föreningen FEM-Inclusion

Riksförbundet Internationella Föreningen FEM-Inclusion, RIFFI, bildades 1974 och är idag en paraplyorganisation för ett 30-tal lokalföreningar runt om i landet. RIFFI engagerar sig i invandrar- och flyktingkvinnors frågor i Sverige och globalt.

Organisationen verkar också för att underlätta integrationen i det nya landet. RIFFI vänder sig till alla kvinnor oavsett nationalitet.


Svenska kvinnors Vänsterförbund

Svenska Kvinnors Vänsterförbund, SKV, är ett partipolitiskt obundet, feministiskt och pacifistiskt kvinnoförbund.

SKV har sina rötter i föreningen Frisinnade kvinnor som bildades 1914 under parollen ”Mot krigspsykos för demokrati och kvinnors likställighet”. Sitt nuvarande namn fick förbundet 1931. SKV verkar för jämlikhet mellan kvinnor och män,  för fördjupning av demokratin, skydd av kvinnor och barn mot våld och kommersiell exploatering och för ett samhälle där barn kan växa upp i trygghet.

SKV verkar för fred, mot krig och imperialism och dess vision är en allmän och total avrustning. SKV verkar också för en hållbar utveckling, samt en rättvis fördelning av jordens resurser.


Sveriges Kvinnliga Läkares Förening

Kvinnliga läkares förening, KLF, har sina rötter i Kvinnliga Läkares Kommitté, bildad 1916 av Karolina Widerström Sveriges första kvinnliga läkare. 1976 blev KLF en intresse- och delförening inom Läkarförbundet och har idag ca 1400 medlemmar huvudsakligen kvinnliga läkare/läkarstuderande. De jobbar för: Jämställda arbetsvillkor för kvinnliga läkare och jämställd tillgång till hälsa och vård.


Östersjöfred

Föreningen Östersjöfred – Women´s Baltic Peacebuilding Initiative, är en ideell kvinnoförening. Vi bildades 2014 för att hävda kvinnoorganisationers betydelse för en fredsfrämjande utrikespolitik. Vår vision är en värld där fred är en mänsklig rättighet och konflikter hanteras och löses utan våld och hot om våld. Vårt syfte är att arbeta fredsbyggande i Östersjöområdet. Kvinnors rättigheter är vår utgångspunkt med avstamp i CEDAW, Handlingsplanen från Peking 1995, Resolution 1325:2000, Feministiska överenskommelser och krav från Nordiskt Forum 2014 och Mål 16 i Agenda 2030. Allt för att främja fredliga samhällen där kvinnor och män bygger jämställda samhällen och en hållbar utveckling. Vi samarbetar med andra organisationer i Sverige, Norden och hela Östersjöområdet.


Varken Hora eller Kuvad

Varken hora eller kuvad, VHEK, är en del av den internationella gräsrotsrörelsen NPNS i Frankrike. Organisationen är en antirastistisk och feministisk rörelse som kämpar och tar ställning för alla kvinnors och flickors rättigheter, särskilt för dem som utsätts för våld och förtryck i hederns namn.

VHEK är en politisk och religiöst obunden rörelse som har påverkat samhällsdebatten och varit en röst för dem som inte hörs. Organisationen är förortsfeminister som menar att i debatten om kvinnors och barns rättigheter ska inte kön, etnicitet, hudfärg, religion och andra kulturella traditioner diktera förorternas kvinnors och flickors öden. Lika rättigheter och möjligheter samt demokrati ska gälla för alla.


Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är landets enda riksorganisation som jobbar bara för och med ideella kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med medlemsjourer spridda över hela landet som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för killar och mäns våld. Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte och arbetar aktivt med att informera makthavare, medier och allmänhet om den verklighet som våra jourer möter.


KvinnorKan

KvinnorKan arbetar för kvinnor och mäns lika villkor.
Organisationen vill medverka till ett samhälle och ett näringsliv, nationellt och internationellt som tillvaratar allas möjligheter och intressen. Detta oberoende av kön, klass, etnisk bakgrund och nationalitet. KvinnorKan är partipolitiskt obunden.


Gröna Kvinnor

Gröna Kvinnor ser till helheten och kopplar mäns våld mot kvinnor och våld mot naturen, moder jord, som resultat av en patriarkal struktur grundad på över och underordning.

Vägen är jämställd ekonomisk omställning utifrån social- ekonomisk- ekologiskt  hållbarhet och biologisk mångfald. Gröna Kvinnor organiserar kvinnor att ta aktiv del i samhällsbygget. Agenda 2030 är ett redskap liksom FN:s Platform for Action, FN:s COP, CEDAW konvention samt FN:s 1325. Människan är social och har levt fredligt i tusentals år, den krigiska giriga parentes vi lever i nu är synnerligen onormal och leder till klimatets kollaps. Deras vision är långsiktigt hållbara samhällen som lever jämställt inom de ramar naturen sätter på en marknad där du ger mer än du tar.