genomförande av UNSC resolution 1325

MISSA INTE
VÅRT NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad om kvinnors rättigheter i världen,
lediga jobb och mycket mer.

PÅVERKAN OCH ARBETE FÖR NATIONELLA HANDLINGSPLANER

ARBETE FÖR NATIONELLA HANDLINGSPLANER FÖR KVINNOR, FRED OCH SÄKERHET.

Nationellt

Operation 1325 har aktivt deltagit i utvecklingen av Sveriges NAP, vi har sen tidigt varit med i en arbetsgrupp som representanter för civilsamhället, för utveckling och implementeringen av kvinnor, fred och säkerhet. Vår roll sträcker sig bortom enbart att ge rekommendationer; vi spelar även en väsentlig roll i granskning av Sveriges NAP och Sveriges genomförande av UNSC Resolution 1325.

Internationellt

Operation 1325 har tidigt i sin historia stöttat och ökat kunskapen om UNSC Resolution 1325 internationellt för flertal olika aktörer, som exempelvis civilsamhället, akademiker och politiker.

Vi har dels stöttat länder genom kapacitetsstärkande insatser för att möjliggöra implementeringen av agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Som i slutändan ska resultera i en nationell handlingsplan i länder vi arbetat i. Samt utbildat civilsamhället och journalister i olika verktyg för att utföra granskning och analyser i sina länders genomföranande av kvinnor, fred och säkerhet samt respektives land nationella handlingsplan.

Vi har varit i Albanien, Armenien, Irakiska Kurdistan, Irak, Sudan, Turkiet samt haft regionalt arbete i MENA med åtta länder, för att stärka deras arbete med genomförandet och granskningen av  kvinnor, fred och säkerhets agendan.

Nedan finns våra analyser och kritiska granskningar av nationella handlingsplaner (NAP:s) för genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 för kvinnor, fred och säkerhet.

ANALYS AV SVERIGES NATIONELLA HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOR FRED OCH SÄKERHET 2024-2028

År 2023 antogs Sveriges senaste handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet. Analysen presenterar det vi ser som de viktigaste skillnaderna mellan nuvarande och
tidigare handlingsplaner, dels vad gäller de övergripande målen, dels gällande ett antal centrala områden för genomförandet. Den är framtagen av Internationella
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Kvinna till Kvinna och Operation 1325, som alla ingår i Arbetsgruppen för den nationella handlingsplanen.

ANALYS AV UKRAINAS NATIONELLA HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOR, FRED OCH SÄKERHET

I respons till Rysslands fullständiga invasion av  Ukrainas i februari 2022 har Ukrainas nationella handlingsplan uppdaterats för att inkludera krigets påverkan på jämställdheten i landet. Trots handlingsplanens uppdatering lämnar den fortfarande mer att önska. För att adressera krigets grundorsaker och tänkbara konsekvenser krävs bland annat ett mer omfattande angreppssätt med ett mer nyanserat genusperspektiv av normers påverkan. I denna analys presenteras tre områden av handlingsplanen som hade kunnat utvecklas.

Tillbaka till toppen

WOMEN COUNT

THE GLOBAL NETWORK OF WOMEN PEACE BUILDERS (GNWP) STARTADE OCH SAMORDNADE WOMEN COUNT-RAPPORTER FÖR ATT GRANSKA GENOMFÖRANDET AV UNSC RESOLUTION 1325. Operation 1325 HAR FORTSATT DETTA ARBETE GENOM ATT SKAPA WOMEN COUNT-RAPPORTER SOM ÖVERVAKAR ÅTAGANDET TILL RESOLUTIONEN.

 

Women Count Albania 2017

Detta är första gången som Women Count Albania presenteras av Operation 1325. Samma format och indikatorer används här som i andra Women Count-rapporter, vilket gör det möjligt att övervaka och samla data om situationen för kvinnors rättigheter och regeringens genomförande av agendan för kvinnor, fred och
kvinnor, fred och säkerhet. Rapporten är avsedd att användas som en baslinje för ytterligare övervakning och forskning, för lobbyverksamhet och för att utveckla genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 i Albanien.

women count turkiet 2018

I denna rapport presenteras uppgifter om kvinnors situation i Turkiet ur ett kvinno-, freds- och säkerhetsperspektiv, och lyfter fram intersektionaliteten av kvinnoproblem. Rapporten ger en kort introduktion till läget i Turkiet, med särskilt fokus på freds- och säkerhetsagendan, och beskriver därefter det rättsliga och politiska ramverket. I rapporten används indikatorer från övervakningsmodellen för Women Count-projektet som utvecklats av Global Network of Women Peacebuilders.

women count SVERIGE 2011

År 2006 blev Sverige ett av de första länderna i världen att anta en handlingsplan för genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och efterföljande resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet. År 2011 började Operation 1325 göra Women Count rapporter för att analysera och utvärdera Sveriges åtagande att genomföra handlingsplanen och uppfylla resolutionen. Rapporten inkluderar även rekommendationer för en förbättrad handlingsplan. 

women count SVERIGE 2013

Denna rapport är det svenska bidraget till den globala övervakningsrapporten Women Count, som 2013 omfattar 15 länder. Syftet med den globala uppföljningsrapporten är att verka för mer effektiva åtgärder för att sätta kvinnors deltagande i den globala agendan för konflikthantering och säkerhetspolitik. Denna rapport presenterades på internationell nivå, tillsammans med andra landsrapporter, i New York på årsdagen av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325. Denna rapport är också den enda civilsamhällesinsatsen för att övervaka de ansvariga svenska myndigheternas genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325.

Syftet med rapporten är att hålla ansvariga myndigheter ansvariga för sina åtaganden och att samla erfarenheter och lärdomar för att påskynda implementeringsarbetet i svenskt internationellt utvecklingssamarbete, diplomatiska relationer, konflikthantering och i fredsbevarande insatser.

women count SVERIGE 2015

Operation 1325 har tagit fram övervakningsrapporten Women Count sedan 2011. Det är viktigt att notera att den nationella handlingsplanen för 2015 har uppdaterats till en ny, förbättrad version. Eftersom denna rapport omfattar år 2015 baseras den dock på den tidigare nationella handlingsplanen. I årets rapport använder vi oss av de mål som formulerats i den svenska nationella handlingsplanen; ansvariga myndigheter rapporterar också i linje med dessa mål.

Målen berör främst svensk utrikes-, säkerhets- och utvecklingspolitik, men i denna rapport har vi valt att använda ett bredare angreppssätt. Eftersom media är en stark aktör i det svenska samhället är kvinnors representation i media fundamentalt viktig och därför valde vi att inkludera denna aspekt. Vi valde också att lyfta fram handel och utbildning som två viktiga områden när det gäller förebyggande arbete.

women count SVERIGE 2012

Global Network of Women Peace Builders initierade ett globalt övervakningsprojekt under 2010. Operation 1325 deltog i projektet tillsammans med civilsamhällesorganisationer i 15 andra länder, för att övervaka hur FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 genomförs nationellt, baserat på 11 indikatorer. Resultaten av det globala övervakningsprojektet presenterades i New York den 6 november 2012 i rapporten ”Women Count; Security Council Resolution 1325: Civil Society Monitoring Report 2012”.

Denna rapport är Operation 1325:s bidrag till det globala övervakningsprojektet. De indikatorer som valts ut för denna rapport baseras på de 11 indikatorer som används i det globala övervakningsprojektet. Denna studie är dock begränsad till de indikatorer som bedömts vara relevanta för den svenska kontexten.

women count SVERIGE 2014

Denna rapport är Sveriges Women Count – civilsamhällets uppföljningsrapport för 2014. De indikatorer som valts för rapporten mäter främst kvaliteten på de svenska insatserna för att genomföra FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 i sin externa verksamhet; genom sina militära, diplomatiska och utvecklingssamarbetsinsatser. Dessutom analyserar rapporten samordningen kring de svenska insatserna, inklusive den nationella handlingsplanen, rapporteringsmekanismer och regeringens instruktioner till berörda myndigheter.

women count SVERIGE 2020

Denna rapport omfattar den svenska regeringens verksamhet för 2018, som hamnar
inom Sveriges tredje nationella handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet, 2016-2020. Vi har även identifierat ytterligare områden som inte inkluderas direkt i den Sveriges nationella handlingsplanen. Liksom föregående år lyfter vi fram vikten av utbildning. Vi lyfter också den ökande upplevelsen av otrygghet i Sverige, svensk vapenexport i relation till genus samt klimatförändringarnas effekter på kvinnors rättigheter och jämställdhet. Rekommendationer till färbättringar ges inom varje område. 

Tillbaka till toppen

STÖDMEDLEMSKAP

Stödmedlemaskap: Fred | Supporting Membership: Peace

Information om stödmedlemskap:

  • Stödmedlemskap är öppet för enskilda individer som delar Operation 1325s värdegrund.
  • Stödmedlemmen har ej rösträtt vid årsmöte.
  • Stödmedlemskap debiteras med 100kr per år.

Som stödmedlem kommer du:

  • Stötta vårt arbete för att främja kvinnors rättigheter i fredsprocesser.
  • Få tillgång till våra uppdateringar, nyhetsbrev, projekt och framsteg.
  • Få exklusiva inbjudningar till våra evenemang, seminarium och workshops där du har möjligheten att dela med dig av dina specifika erfarenheter.
  • Känna dig stolt över att vara en del av en stark gemenskap som kämpar för förändring.

Fyll i dina uppgifter för att teckna medlemskap:

GDPR Samtycke

3 + 1 =

SWISHA MEDLEMSAVGIFTEN PÅ 100 KR DIREKT VIA QR-KODEN NEDAN.

United Nations Logo. Förenta Nationerna Logga.

OPERATION 1325 GRUNDADES 2003 SOM EN PARAPLYORGANISATION FÖR EN RAD SVENSKA FREDS- OCH KVINOORGANISATIONER.

 

Organisationen verkar i Sverige och partnerskap med freds- och kvinoorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet.