Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Nationella handlingsplaner

Operation 1325 erbjuder utbildningar och tekniskt stöd till organisationer i att skapa en inkluderande process och påverka framtagandet av en effektiv handlingsplan. För att stater och aktörer ska kunna implementera resolution 1325 krävs åtaganden om systematiska reformer. Genom att anta nationella handlingsplaner har över 40 länder specificerat sina åtgärder för att effektivisera implementeringen av resolution 1325. Erfarenheter från dessa länder visar att den varierande kvaliteten på handlingsplaner får konsekvenser för implementeringen. Idag saknar många handlingsplaner tydliga målsättningar, indikatorer för att mäta resultat, öronmärkta medel och rutiner för rapportering och granskning. Ägarskap hos de ansvariga myndigheterna och det civila samhällets inkludering i utformandet är två faktorer som har betydelse för hur effektiv handlingsplanen blir. Operation 1325 stöttar organisationer i andra länder att ta en aktiv roll i utvecklandet av nationella handlingsplaner för resolution 1325. Genom våra utbildningar bygger vi kapacitet att påverka handlingsplanens utformande så att den speglar hela samhällets behov av säkerhet och deltagande i beslutsfattande. Operation 1325 har varit rådgivande till freds- och kvinnoorganisationer i Balkan, Centralafrika, Mellanöstern och Nordafrika. Läs mer om våra utbildningar under menyn ”Vad vi erbjuder”.