Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

skl_lila.jpg

Sveriges kvinnolobby

Sveriges Kvinnolobby (SKL) är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse. Under paraplyet finns 40 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors position i samhället. Organisationen vilar på feministisk grund och verkar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter. Verksamheten utgår från FN:sKvinnokonvention och Beijing Platform for Action. Sveriges Kvinnolobby är den svenska sektionen inom The European Women´s Lobby (EWL), den europeiska paraplyorganisationen för nationella och europeiska kvinnoorganisationer med mer än tvåtusen medlemsorganisationer i Europa.

Under höstterminen 2012 kommer Sveriges Kvinnolobby bland annat att genomföra en kampanj mot prostitution, uppföljning av FN:s CEDAW-kommittés rekommendationer till Sverige, konferens om EU och jämställdhet tillsammans med European Womens Lobby, samt en ny feministisk granskning av statsbudgeten.