Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Konflikten i Jemen har pågått sen 2014 och representationen av kvinnor vid fredssamtalen har varit nästintill obefintliga. Inga kvinnor har suttit med vid de officiella förhandlingsborden. Likaså är våldet mot kvinnor och flickor lika förekommande idag som för åtta år sedan, om inte mer närvarande. Vi kan inte ödsla mer tid på att borste från de förödande konsekvenser av kvinnors exkludering i samhället.  

De stridande parternas motvilja att inkludera kvinnor utmynnar sig från de patriarkala strukturerna och normer som härskar i samhället. En hållbar fred och säkerhet i Jemen måste se kvinnor inkluderas i beslutsfattande processer så att hela befolkningen representeras. I många delar av Jemen tystas kvinnors röster, och de ges inte utrymme att delta på nationell nivå gällande förhandlingsprocesser. Det måste ändras. Under ett års tid har tre jemenitiska civilsamhällsorganisationer jobbat med 100 kvinnor från civilsamhället för att möjliggöra att deras behov och åsikter om en nationell fredsprocess når både internationella och nationella aktörer. Resultatet är kvinnornas fredsdeklaration.  

Jemenitiska kvinnor höjer sin röst 

Deklarationen sprids med syfte att deras åsikter och behov når aktörerna inom nationella fredsprocesser. Genom öppna konsultationer med diverse fredsaktörer och representanter från regeringen ges kvinnor från civilsamhället chansen att deras behov når de som fattar besluten. Nästan 4000 kvinnor från städerna Aden, Mukalla och Seiyun i södra Jemen har besvarat enkäter om kvinnors rättigheter och behov gällande fredsprocesser i Jemen.  

Ett av de framträdande resultaten i undersökningen är att majoriteten av kvinnorna inte har kunskap om resolution 1325 och dess inverkan på en fredsbyggande process. Ekonomiska svårigheter och dess negativa inverkan på kvinnors rättigheter samt möjligheten till påverkan framgår också som ett tydligt hinder för kvinnorna i Jemen. 

Deklarationen innehåller också ett antal rekommendationer. Bland annat rekommenderas det att kvinnors ekonomiska situation måste prioriteras och förbättras så att kvinnors roll inom fredsbyggande kan stärkas. Kvinnor måste också ha rätten till arbete och befordran på lika villkor som män. Lika deltagande måste också ses på regeringsnivån och särskilda lagar som skyddar kvinnor mot våld bör tas fram.  

Deklarationen visar också på att de intervjuade kvinnorna anser att det bör finnas ett fokus på unga flickor i Jemen. De måste få gå klart sin skolgång och det bör verkas för att unga flickor inte slutar skolan i tidig ålder på grund av tidiga giftermål eller traditioner. Författarna av deklarationen menar att unga flickors uteblivna skolgång går att länka samman med deras bristande deltagande i den offentliga sfären när de blir vuxna kvinnor, eftersom de saknar kunskapen för att kunna delta. Kunskap framträder som extra viktigt i rekommendationerna, eftersom kvinnor behöver bli synliga som aktörer i sina samhällen. Där rekommenderas det att kvinnor ges möjligheten att utbildas i vikten av kvinnors deltagande i freds- och konfliktlösningsprocesser och deras roll i att överbrygga sociala svårigheter.  

Kvinnor viktiga för en hållbar fred 

Undersökningen bekräftar kvinnors viktiga roll i skapandet av en hållbar fred i landet. Majoriteten av de intervjuade kvinnorna bekräftade sina roller i att kunna stötta och främja en fredlig samlevnad i Jemen. Civilsamhällesorganisationers fortsatta stöd till och främjande av kvinnors medvetenhet och kunskap kring resolution 1325 måste därför fortsätta, så fler kvinnor besitter den rätta kunskapen om sina rättigheter och sin viktiga roll för samhällets stabilitet. 

Kvinnor, fred och säkerhetsagendan är ett viktigt verktyg i arbetet för att uppnå en hållbar fred. En fred där varje människa åtnjuter personlig säkerhet och ett samhälle där individer har möjlighet att påverka, skapa och välja. Dessa kvinnor har delat med sig av sina behov och åsikter, och det är viktigt att vi lyssnar.