Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I rapporten “The Implementation of CEDAW in Yemen” skrivs det om betydelsen av kvinnokonventionen i Jemen. Situationen för Jemens befolkning är en mycket allvarlig humanitär katastrof. Kriget har sedan 2015 eskalerat och orsakat ett enormt lidande för civilbefolkningen. Jemen klassas idag som en av världens största och mest allvarliga kriser. En orsak till det är att de stridande parterna begår krigsbrott som drabbar hela civilbefolkningen. Den humanitära katastrofen kännetecknas bland annat av ett kollapsat hälsovårdssystem, total brist på förnödenheter och ständigt våldsutövande mot civilbefolkningen av stridande parter.

I den rådande krisen är det tydligt att kvinnor drabbas hårt. Kvinnorna i Jemen är i väldigt stor utsträckning utsatta för könsbaserat våld. Dessutom saknas ett fungerande rättssystem i Jemen vilket leder till att kvinnorna allt för ofta saknar juridiskt skydd.  De kvinnor som arbetar med att stärka kvinnors rättigheter i Jemen utsätts även för hot, misshandel och sabotage av deras verksamhet vilket underminerar arbetet för att stärka kvinnors position. En följd av kriget är den omfattande flyktingkris som drabbat Jemen då civilbefolkningen flyr undan kriget för att söka sig till skydd. Det har också lett till en utsatthet bland kvinnorna i flyktingläger då det inte existerar ett tillräckligt skydd mot våld i alla dess former. Jemen rankas på fjärde plats i världen när det kommer till antalet människor som är internflyktingar i sitt eget land vilket speglar den enorma kris som råder.

De fredsförhandlingar som äger rum har även allt för ofta en total frånvaro av kvinnliga deltagare vilket leder till att åsikter från kvinnor inte representeras. Det synliggör hur kvinnor exkluderas ur fredsförhandlingar och får minimal möjlighet att göra sin röst hörd. De redovisade utmaningarna lyfter fram vikten av kvinnokonventionens implementering i Jemen för skapandet av en mer rättvis och hållbar fred. Kvinnokonventionen som strävar efter att avskaffa all form av diskriminering mot kvinnor är nödvändig för att ge stöd åt de kvinnor som utsätts för brott i krigets Jemen. Rekommendationerna som lyfts fram i rapporten “The Implementation of CEDAW in Yemen” poängterar vikten av att förstärka kvinnors säkerhet och att våldet mot kvinnor i Jemen måste upphöra. Rapporten poängterar även att kvinnors låga deltagande i fredsförhandlingar måste öka och målet bör vara att kvinnors ska bestå utav 30 procent av deltagarna vid fredsförhandlingar. Dessutom spelar civilsamhällesorganisationer en central roll i att ge stöd åt civilbefolkningen och därför rekommenderas det att civilsamhällesorganisationer ska delta i fredsförhandlingar.

Nahom Kubrom, praktikant 2020, Operation 1325

Länk till rapporten: https://static1.squarespace.com/static/5e21d2d4aa9bc02b2a6fdb06/t/5f87267f89e5f722dcca54b8/1602692738643/Yemen+CEDAW+Shadow+Report+4+October+2020.pdf