Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Kvinnors inkludering i Jemens fredsprocesser behandlas i en ny masteruppsats från Försvarshögskolan. 
– Kvinnor inkluderas på informell nivå, men på formell nivå sker en subtil exkludering, säger krigsvetaren Dilara Cetinkaya, som kallar fenomenet för hybridexkludering.  

Studien är baserad på intervjuer med kvinnor som deltagit i formella fredssamtal på Cypern och i Genève, några fanns också på plats vid de samtal som genomfördes i Rimbo utanför Stockholm i december 2018. Kvinnor på informell nivå, aktiva inom olika fredsfrämjande insatser i lokalsamhällen, är också intervjuade. 

– De med utbildning, anknytning till diasporan och som kan engelska kopplas till de högsta formella processerna. Medan de med högre utbildning, men utan kunskaper i engelska inkluderas i mindre formella processer. Kvinnor från säkerhetspolitiskt osäkra områden och utan transportmedel exkluderas, eftersom de inte har praktiska möjligheter att delta, säger Cetinkaya. 

Trots att kvinnor inkluderats på högsta nivån, sker en exkludering där också, konstaterar Cetinkaya. Hon benämner den exkluderingen som en hybridexkludering, alltså att de inkluderas rent tekniskt men exkluderas subtilt. Kvinnorna som intervjuades upplevde att deras deltagande blev symboliskt snarare än meningsfullt, säger hon och återberättar vad en av intervjupersonerna som deltagit på formell nivå sa: 

-Vi kunde sitta vid beslutsfattarbordet, ibland kom en journalist och knäppte en bild, men det var som för att säga vad duktiga de är som inkluderar kvinnor, men vi satt ju där som publik. Att påverka genom att ha ett aktivt inflytande på innehållet av policys som arbetades fram under mötet fanns inte. 

Säkerhetspolitiska spänningar hindrar bred representation  

För att möjliggöra deltagande för de kvinnor som helt exkluderas behövs kunskap om hur konflikten påverkar olika geografiska konfliktområden. Det är viktigt att identifiera vilka kvinnor som påverkas av olika säkerhetspolitiska spänningar i olika geografiska områden och vilka hinder som möter dem. Till exempel kan det vara minor på vägen som gör att de inte kan ta sig till några samtal, menar Cetinkaya. Den breda representationen är viktig eftersom det finns kunskap där som är av betydelse för lösningen av konflikten.  

-Om man vill arbeta för förändring är det viktigt att samla kunskap och erfarenheter som finns i konfliktområdet. Att ha med en bred grupp av kvinnor, etniciteter och klaner eller stammar från olika platser gör att olika infallsvinklar på konflikten kommer fram. Det öppnar upp för en dialog som kan skapa ömsesidig förståelse för hur olika grupper upplever konflikten och hur dessa grupper kan kompromissa för att lösa konflikten. Det i sin tur, kan understödja försoningsmekanismer som är basen för fred. 

Internationellt stöd för ökad inkludering  

 Vilket internationellt stöd skulle du vilja säga behövs för att skapa ökad inkludering? 

-Genom att verka för att inkludera kvinnor från de informella nivåerna i mer formella beslutsfattande processer, alltså alla processer som är på högre nivå än den lokala, kan man skapa förändring. Men det är ett svårt arbete och ännu svårare att vara en extern aktör. Man måste ha i åtanke att makt och inflytande hör ihop med de normer som råder i konfliktlandet. Ser man på den jemenitiska konstitutionen så öppnar den inte upp för kvinnor att inta maktpositioner. Här kan internationellt stöd till lokala aktörer för ett bredare jämställdhetsarbete hjälpa till, exempelvis genom insatser som stärker jämställdhetsintegrering i olika sektorer. 

Läs mer om hur jemenitiska kvinnor verkar för fred i sitt närområde i kanslichefens blogg.