Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Kvinnor från Irak, Jemen och Sudan samlades på Sveriges ambassad i Kairo för att delta i en tvådagarskonferens tidigare i höst. Höstkonferensen ingår i Operation 1325:s Women Peacebuilders Program med syfte att ge deltagarna möjlighet till kunskapsutbyte, nätverka, och att ta del av kapacitetsstärkande föreläsningar. 

Kvinnliga fredsbyggare med olika bakgrunder, åldrar och positioner deltog vid konferensen tidigare i höst.  Kvinnorna är alla engagerade inom civilsamhället i sina respektive länder för att skapa fred och bättre förutsättningar för kvinnors aktiva deltagande i fredsprocesser. I fredsbyggarprogrammet ingår åtta deltagare från Jemen, tre från Sudan och fyra från Irak. 

Konferensens innehåll 

Konferensens första dag inkluderade ett välkomnande och introduktion av både konferensen och deltagarna. Det genomfördes därefter presentationer om medling och samspelet mellan religiösa och rättighetsbaserade agendor. Dag ett innehöll även kreativa övningar och diskussioner. Dagen avslutades sedan med ett panelsamtal som den svenska ambassaden i Kairo anordnade inför COP27, det 27:e toppmötet om klimatet i FN som i år hålls i Egypten. Samtalet handlade om kopplingen mellan klimatförändringar och agendan för kvinnor, fred och säkerhet. 

Dag två av konferensen bjöd på en föreläsning av Operation 1325:s ordförande Lena Sundh om hur man bevakar och följer upp fredsavtal. Dagen fortsatte sedan med en föreläsning av Operation 1325:s kanslichef Annika Schabbauer om strategier i konflikthantering. Efter det deltog deltagarna i ett rollspel där de övade på medlingssituationer i en religiöst betingad kontext. Rollspelet engagerade deltagarna och sammansvetsade gruppen ytterligare. 

En vision för fortsatt arbete tillsammans 

Kvinnorna som deltog gavs möjlighet att samtala med varandra, både inom ramarna för övningarna och på ett socialt plan mellan sessionerna. Erfarenhetsutbytet som skedde under de två dagarna mynnade ut i en vision och rekommendationer för framtiden.  

Deltagarna var eniga om att de vill bilda ett regionalt nätverk som samlar kvinnliga fredsbyggare från Irak, Sudan och Jemen och möjligen andra länder i regionen. De uttryckte även behovet av ett koordinerat påverkansarbete över landsgränserna. Kvinnorna vill fortsätta stötta varandra, bedriva digitala kampanjer tillsammans, och sprida kunskap om vikten av att inkludera kvinnor i fredsprocesser.  

Kvinnorna vill även bygga på kunskaperna de redan har och genomföra gemensamma projekt där de får möjlighet att stärka sina kapaciteter i medling och förhandlingsteknik. Kapacitet inom dessa två tematiska områden behövs för att öppna upp kommunikationskanaler mellan de kvinnliga fredsbyggarna och beslutsfattare på lokal och nationell nivå, menade en av deltagarna.