Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Uppsatsen Genus och freden i Colombia
– En innehållsanalys om implementeringen av internationella

Uppsatsen Genus och freden i Colombia
– En innehållsanalys om implementeringen av internationella
genusnormer och kvinnors rättigheter i Colombias fredsavtal är skriven av Julia Svanström som läser mänskliga rättigheter vid Lunds Universitet.

”Uppsatsen behandlar hur genus och kvinnors rättigheter får synas i de två fredsavtalen mellan FARC-gerillan och regeringen i Colombia. Det första avtalet gav upphov till en debatt om att FN försökte påföra en genusideologi i landet. Fredsavtalet fick avslag i
folkomröstningen den 2 oktober 2016, därefter presenterades ett omarbetat avtal, i det nya avtalet har användningen av genus förändrats. Undersökningen bearbetar och analyserar dessa förändringar för att visa på de motsättningar som mänskliga rättigheter och internationella normer möter när de ska implementeras på lokal nivå. Frågeställningen behandlar hur genusrelaterade ord förekommer i avtalen och hur detta har ändrats i det aktuella avtalet. Den teoretiska ingången är en antropologisk synvinkel från Sally Engle Merry som problematiserar införandet av mänskliga rättigheter och internationella normer i lokala förhållanden. Metoden som appliceras på de två fredsavtalen är en kvantitativ innehållsanalys för att ta ut de förändrade inslagen. Resultatet visar att det aktuella avtalet på många punkter osynliggör grupper och brister i genusperspektivet, att införa genus och kvinnors rättigheter i fredsavtal är en svår process med mycket hinder men ger en möjlighet att förändra samhället på djupet.”