Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Den 7 december 2018 arrangerade vi tillsammans med Sisters Arab Forum for Human Rights, seminariet Women Voices of Peace på Medelhavshuset där vi diskuterade kvinnors deltagande i fredsförhandlinga

Den 7 december 2018 arrangerade vi tillsammans med Sisters Arab Forum for Human Rights, seminariet Women Voices of Peace på Medelhavshuset där vi diskuterade kvinnors deltagande i fredsförhandlingarna för JemenSedan dess har gruppen av jemenitiska kvinnor gemensamt antagit ett uttalande som ni kan läsa här: 

 

Uppmaning till fred i Jemen och kvinnors meningsfulla deltagande

I samband med konsultationerna om Jemen i Stockholm, har Sisters Arab Forum for Human Rights, SAF (Systrarnas Arabiska Forum för Mänskliga Rättigheter) tillsammans med Operation 1325 och med stöd från UN-Women:s avdelning för Mellanöstern och Nordafrika, diskuterat temat ”Kvinnors röster för fred”. Detta var således ett tillfälle för att samla olika jemenitiska och svenska kvinno-, freds- och människorättsförsvarare den 7 december i Stockholm, Sverige.

Kvinno- och civilsamhällsorganisationer är oroliga och alarmerade över den humanitära kris och det pågående kriget i Jemen. Vi uppmanar därför konfliktens alla parter till att åtaga en genuin process för att avsluta kriget och bygga hållbar, inkluderande, bestående och rättvis fred.

Vi vädjar parterna att respektera de Förenta Nationernas säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

I varje beslut om humanitära och säkerhetspolitiska frågor, bör jämställdhetsbestämmelser göras. Inkluderandet av kvinnor och det civila samhället ska garanteras i samtliga säkerhetsrelaterade åtaganden. När kvinnor och det civila samhället övervakar avtalens genomförande eller överträdelser, ökar det dess trovärdighet. Kvinnor måste inkluderas i relevanta arbetslag för att övervaka, rådföra och säkerställa adekvata svar med hjälp av genusanalys.

Vi uppmanar till kvinnors meningsfulla deltagande i alla faser av fredsprocessen, från pågående samråd till återuppbyggandet och igenom alla skeden för skapandet av hållbar fred i Jemen. Fredsprocessen måste innefatta kvinnors substantiella och meningsfulla representation i alla förhandlingar och på alla nivåer, inklusive teknisk expertis och rådgivande funktioner.

Vi uppmanar Jemen, som undertecknare av Kvinnokonventionen och Beijing-plattformen, och alla fredsförhandlare till att anta särskilda bestämmelser om kvinnor och flickors behov vid repatriering, vidarebosättning och rehabilitering samt vid implementerandet av ett framtida fredsavtal. Vi uppmuntrar samtliga parter att vidta åtgärder för att respektera kvinnors och flickors mänskliga rättigheter i samband med återuppbyggandet av konstitutionen, valsystemet, polisen och rättsväsendet.

Alla aktörer måste ställas till svars av det internationella samfundet och uppfylla sina skyldigheter gentemot internationella fördrag. Vi kräver samtliga parters respekt gentemot internationell humanitär rätt och parternas ansvarsutkrävning. Dessa krav ställer vi på det internationella samfundet, den svenska regeringen och alla andra intressenter som undertecknat och engagerat sig i säkerhetsrådets resolution 1325.

Fredsbyggare måste säkerställa en representativ fredsprocess med ett större kvinnligt politiskt deltagande. Vi uppmanar till fredsprocessens inkluderande av kunskapen hos jemenitiska kvinnor, människorättsexperter, sjukvårdspersonal, ekonomer, politiker och ledare för civilsamhället.

 

Amal Basha Sisters, Arab Forum for Human Rights (SAF)

Bushra Nasr, Founder and Director of the Coordination Council Tanawoa (CCYRC) Member of the Women’s Solidarity network (WSN)

Hind Omeiran, Member Women’s Solidarity Network (WSN)

Hana Alkhamiry, Member of the Women’s Solidarity Network (WSN)

Somaya Al-Thawr, Member of Women’s Solidarity Network (WSN)

Lina Al-Hasani, Director of “To Be Organization” & Member of Women’s Solidarity Network (WSN)

Hind AlEryani, Journalist & member of the Yemeni Women’s Pact for Peace & Security (Tawafuq)

Marwah Alwahaishi, Member of Voices of Peace

 

Med finansiellt och tekniskt stöd från UN Women MENA regional office och Karama network.