Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Fredsprocesser: Hur fungerar de och hur kan kvinnor ta plats?

Här skriver vår ordförande Lena Sundh om fredsprocesser. Artikeln är en del av en bredare översikt av olika fredsprocesser i världen och finns publicerad i vår medlemsorganisations Kvinnor för Fred’s egna tidning.


Påverkansrapport

Operation 1325 har tillsammans med två av våra jemenitiska partnerorganisationer tagit fram en påverkansrapport. Rapporten riktar sig till svenska belsutsfattare och det internationella samfundet och innehåller rekommendationer för att öka kvinnors deltagande i en möjlig nationell fredsprocess i Jemen.


Om Operation 1325

Här är en film som vi har tagit fram för att ge dig som inte känner till Operation 1325 en liten inblick i vilka vi är och vad vi arbetar för. Vi är väldigt glada över att vår hjältinna doktor Louise Olsson, senior forskare inom kvinnor, fred och säkerhet vid Institutt for Fredsforskning i Oslo, medverkar med sin expertis och gedigna kunskap!

Denna video har producerats med finansiellt stöd från Sida genom ForumCiv. Varken Sida eller ForumCiv har deltagit i produktionen av denna video och ansvarar inte för avsnittens innehåll eller åsikterna som uttrycks däri.


Kvinnors roll(er) i en fredsprocess och samhällen i konflikt

Varför är det viktigt att kvinnor deltar i fredsprocesser? Tf kanslichef Charlotte Lind och doktor Louise Olsson, som forskar om kvinnor, fred och säkerhet, svarar på frågan i denna film.

Denna video har producerats med finansiellt stöd från Sida genom ForumCiv. Varken Sida eller ForumCiv har deltagit i produktionen av denna video och ansvarar inte för avsnittens innehåll eller åsikterna som uttrycks däri.


Operation 1325:s arbete i Jemen

I Jemen pågår just nu den värsta humanitära krisen någonsin. Operation 1325 är därför djupt engagerade på plats i Jemen där vi med hjälp av våra lokala partnerorganisationer stöttar och stärker kvinnorna.

Denna video har producerats med finansiellt stöd från Sida genom ForumCiv. Varken Sida eller ForumCiv har deltagit i produktionen av denna video och ansvarar inte för avsnittens innehåll eller åsikterna som uttrycks däri.


Stronger Together – Konferensrapport

2020 var jubileumsår för resolutionen 1325 som fyllde 20 år. Detta firade Operation 1325 med en digital konferens “Stronger Together” med representanter från Turkiet, Jemen, Palestina och Albanien, beslutsfattare, civilsamhället och allmänhet. Varje land fick var sin dag att diskutera aktuella utmaningar och lösningar.


CEDAW skuggrapport

Yemens Sisters Arab Forum har tillsammans med 40 andra organisationer publicerat en skuggrapport till Kvinnokonventionens sjunde och åttonde nationella rapport. Skuggrapporten belyser Jemens akuta behov och kompletterar statens rapport från ett civilsamhällsperspektiv.


Policyrekommendationer till att motverka våldsbejakande extremism

Följande rekommendationer har tagits fram av kvinnor, mellan 17- 25 år, från olika delar av Stockholm. Genom sitt engagemang i Motkraft, ett projekt inom Operation 1325, bjöds de in till en workshop tillsammans med Life & Peace Institute i oktober 2020.


Rekommendationer för hur Sverige kan bidra till genomförandet av Resolution 1325 i Palestina, Jordanien, Albanien, Jemen, Irak, Egypten, Libyen, Libanon, Syrien och Turkiet (2020)

Under hösten 2020 publicerar Operation 1325, tillsammans med våra partnerorganisationer, policy papper med rekommendationer om hur Sverige kan verka för implementeringen av kvinnor, fred och säkerhetsagendan i 10 olika länder.


Women count (2020)

År 2020 är ett viktigt år för kvinnor, fred och säkerhetsagendan. Resolution 1325, som ger makt åt kvinnor i fredsprocesser, firar 20 år. Dessutom kommer regeringen snart påbörja arbetet med att ta fram en ny handlingsplan för sina insatser inom kvinnor, fred och säkerhet. Operation 1325:s skuggrapport är därför särskilt viktig. Nedan följer Operation 1325:s rekommendationer för att stärka regeringens och myndigheternas fortsatta arbete.


Young women mediators Handbook (2020)

Palestinian Centre for Peace and Democracy och Operation 1325 har publicerat en handbok tillsammans baserat på erfarenheterna från verksamheterna Young Women Mediation School och Styrelsetraineeprogrammet. Vi delar berättelser, planeringar och goda exempel på engagemang över generationsgränserna. 


Tjejer, fred och säkerhet (2019)

Ungdomar världen över är aktörer för fred. Det bekräftade
FN i slutet av år 2015, då FN:s säkerhetsråd antog resolution 2250. Borta sedan länge är idén om att bara militärsoldater kan garantera ett lands säkerhet. I och med FN:s bredare definition av fred, freden som långsiktigt hållbar, behövs också fler aktörer inkluderas. Det innefattar alla i ett samhälle.


Women’s voices of Peace in Yemen (2018)


Women Count Turkey (2018)

This report presents data on the situation of women in Turkey from a women, peace and security perspective, and highlights the intersectionality of women’s problems. The report briefly introduces the state of affairs in Turkey, with particular focus on the peace and security agenda, and thereafter describes the legal and policy framework. The report uses indicators from the monitoring model of the Women Count project developed by the Global Network of Women Peacebuilders.


Mediation Lab – Women peacemakers as mediators (2017)

Mediation Lab är ett intiativ av Operation 1325 som syftar till att stärka kvinnliga fredsmäklare som medlare. Under hösten 2016 höll Operation 1325 en konferens i Egypten som en plattform för utbyte av fredsskapande erfarenheter och ge information om utbildning av medling och förhandlingstaktik. Deltagarna i Mediation Lab organiserade tre lokala konferenser för att sprida intiativet till kvinnor i sina respektive hemländer.


Mediation and influence insights: views and experiences on influencing peace processes (2017)

Operation 1325 wishes to support women insider mediators in their peace and conflict processes. We have collected views and insights on mediation processes in this small publication, for inspiration and for encouragement. It is a contribution towards more women peace-makers


Women Count Albania (2017)

The UN Security Council Resolution (UNSCR) 1325 on Women, Peace and Security was adopted in 2000 and is binding on all UN member states. Despite this, a lot of work still needs to be done before it can be said that the resolution has been implemented worldwide. Women are still underrepresented in governments and peace negotiations, still exposed to sexual violence in conflict situations, and the security of girls and women is still regarded as a women’s issue rather than a security issue.


The 1325 Toolkit (2015)

The purpose of the 1325 TOOLKIT is to offer a simple and useful resource on how to contribute towards increasing women’s participation, protection and empowerment in conflict and post-conflict areas. A resource for international mission personell, national officials and security sector staff, NGO-workers and activists – or everyone who works for the reformation and improvement of the security sector. Since context and mandate might vary significantly, not all suggestions and examples presented in this booklet are relevant and useful for everybody in every given situation, but take your time and read with an open mind and let it be of guidance and inspiration to your own work and efforts


Security Council Resolution 1325: Civil Society Monitoring Report (2011)

Under sommaren 2011 genomförde Operation 1325:s samordnare Emma Johansson och åtta sommarpraktikanter en granskning av hur Sverige når upp till de 16 indikatorer som EU har satt upp som mätinstrument för att se hur resolution 1325 uppnås.

EU:s 16 indikatorer utgår från olika delar av resolution 1325, och är ett instrument för att analysera hur långt ett land har kommit i implementeringen av resolution 1325. Som ett verktyg för att se Sveriges situation gjorde därför Operation 1325 en kartläggning på hur läget ser ut här.

I resultatet syntes det att Sverige ligger bra till när det gäller ett stort antal indikatorer, som exempelvis kvinnors deltagande i politiska  och konstitutionella sammanhang. Sverige får dock kritik av författarna när det gäller kvinnors representation i fredsbevarande uppdrag och säkerhetssektorn. Den fullständiga rapporten är tillgänglig i denna sidas övre högra hörn.


Security Sector Reform (2009)

The Security Sector Reform and Resolution 1325 Conference was held in Stockholm (Sweden), 25 – 27 November 2009. The aim of the conference was that participants would learn more about security sector reform (SSR), gender and the United Nations Security Council Resolution 1325 On Women, Peace and Security (UNSCR 1325). Another aim was to develop a common language for, and better understanding between, the different actors.


Finding Pathways (2008)

Operation 1325 invited peace-working women from Israel and Palestine to participate in a seminar and a public lecture campaign arranged in Stockholm, Sweden, in March 2008. 13 peace agents gathered during one week to meet, share experiences and discuss possibilities for cooperation within the field of women, peace and security.


How to wage peace (2007)

Building bridges between Women, Peace movements from Israel, Palestine and Sweden. Report from a conference in Instanbul, Turkey March 2007.


Women as peace agents (2006)

Under 2004 började Operation 1325 utveckla en stegvis utbildningsstrategi som ger varje kvinna möjlighet att ”göra något för freden”. Utbildningen har som övergripande mål att steg för steg ge kunskaper, erfarenheter och kompetens för kvinnor som vill engagera sig som fredsagenter på olika nivåer. Poängteras bör att utbildningens innehåll och metoder inte enbart är framtagna av Operation 1325. De är resultaten av att kvinnor från olika fraktioner och stridande parter i konfl iktområden – Balkan, Sydafrika, Indien och Mellanöstern – har deltagit i olika kurser och workshops. De har skaffat sig kunskaper och redskap att arbeta för mänskliga rättigheter, jämställdhet, demokrati, ickevåld och fredliga relationer – både i den närmaste omgivningen och internationellt. Det är dessa erfarenheter som ligger till grund för en fredsagentutbildning i flera steg. Eftersom deltagarna ”äger” processen har det varit möjligt att använda samma utbildningsmodeller i olika länder och kontexter.