Att freda sig och möjligheten till deltagande

SoME Gavobevis 2023

3 mars 2022

Dilara Cetinkayas masteruppsats synliggör inte bara mekanismerna bakom hybridexkluderingen i Jemens fredsprocesser utan också allt det fredsarbete som aldrig erkänns. De exkluderade kvinnornas arbete för att tillgodose sina humanitära behov bidrar ju till att lokal fred uppstår. Det om något är ett argument för kvinnor från den breda allmänhetens deltagande. 

Att freda sig. Det är vad kvinnorna i Jemen gör, dag ut och dag in. På olika sätt skyddar de sig i kaoset som existerar omkring dem för att möta sin familjs humanitära behov. Det kan exempelvis vara att 10–15 kvinnor organiserar sig i det lokala kvarteret och ordnar ett initiativ till vattenförsörjning eller att man drar igång en mikroinsamling tillsammans.  

Initiativen drar ner på våldsamheterna och spänningarna i lokalområdet. Att skydda sina egna humanitära behov är således nära sammankopplat med att upprätta en viss nivå av säkerhet i närområdet. Det högst pragmatiska och mänskliga behovet att skydda sig – att freda sig – kan alltså leda till en lokal fred.   

Så trots att den stora merparten av de jemenitiska kvinnorna inte hörs eller tillåts vara delaktiga i formella FN-möten och inte heller finns representerade inom specifika organisationer så bidrar de till att uppnå fred. Det är viktigt att detta vanligtvis fördolda bidrag till freden inte försummas. 

Kvinnor, fred och säkerhetsagendan synliggör vikten av kvinnors deltagande i allt fredsarbete. Ofta ligger fokus på kvinnor från landets elit, just på grund av de faktorer som Dilara Cetinkaya visar på. Kvinnor med högre utbildning, som talar engelska och dessutom har kopplingar till diasporan är de som inkluderas i de formella processerna. De som inte har det och inte ens har möjlighet att transportera sig till möten, exkluderas.  

Genom att se sambandet mellan att säkra sina humanitära behov och upprättandet av fred, kan vi bättre stärka kvinnors och hela samhällets motståndskraft mot konflikter. En fortsatt uppdelning leder till exkludering och de mer formella processerna går miste om kvinnors viktiga bidrag till fred. 

Om beslutsfattare kunde anamma en bredare förståelse för hur fred skapas genom att se hur det dagliga fredsskapande arbetet går till i verkligheten så skulle kvinnors bredare representation förhoppningsvis kunna öka. Då skulle deras bidrag till freden få det erkännande det förtjänar.  

Du kanske också gillar...

Tack för den här gången

Tack för den här gången

Det här är min sista blogg för Operation 1325. På grund av den tuffa ekonomiska situationen, är det dags att tacka för mig efter nästan ett och ett halvt år som kanslichef. Operation 1325 kommer framöver att drivas av en operativ styrelse med begränsat stöd från en...

De konkreta konsekvenserna av biståndspolitiken

De konkreta konsekvenserna av biståndspolitiken

De senaste månaderna har det skrivits spaltmeter om de hastiga och tvära ändringarna inom svensk biståndspolitik och dess befarade konsekvenser. Många små men också stora politiska beslut visar en tydlig ny politisk riktning, och...

Vad händer med utvecklingsbiståndet till Palestina?  

Vad händer med utvecklingsbiståndet till Palestina?  

Mars månad har varit en berg-o-dalbana för oss och våra partners i Palestina. Månaden började med fortsatt komplett tystnad från regeringens sida, som svar på Sidas andra fördjupade undersökning gällande svenska och palestinska partners arbete och ställningstagande...

Vad händer med det svenska civilsamhället? 

Vad händer med det svenska civilsamhället? 

Februari har bjudit på flera nyheter för svenskt bistånd som civilsamhället måste förhålla sig till. Först kom den nya Civilsamhällesstrategin där en höjning av egeninsatsen aviserades. Det vill säga den andel som organisationer själva måste bidra med för att...

ÅTERBLICK PÅ 2023

ÅTERBLICK PÅ 2023

Nu är det ett år sedan jag fick förtroendet att axla rollen som kanslichef på Operation 1325. Det var en turbulent start med indraget Informations och kommunikationsstöd och överlag ökad konkurrens om statliga medel. Vilket ledde till neddragning av...