Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

ingela_i_almedalen.jpg
Ingela Mårtensson är Operation 1325:s vice ordförande. I organisationens namn deltar hon på och kommenterar om toppmöten och seminarier kring resolution 1325 och kvinnors rättigheter. På årets Almedalsvecka är hon en av Operation 1325:s representanter.
FOTO: Helena Sundman

Risk för militarisering av FN:s resolution 1325

Nyligen avslutades Natos toppmöte i Chicago med antagandet av en deklaration bestående av 65 punkter. På 16:e plats kom FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Mötet slår fast att Nato med sina partners har gjort stora framsteg när det gäller att införa resolutionen. Norges ”generösa erbjudande att förse Nato med en speciell representant för dessa viktiga frågor” välkomnades. På Natos hemsida visas en bild från toppmötet med 15 personer, varav en kvinna finns i bakgrunden. Så man kan fråga sig vad Nato menar med att framgångsrikt infört 1325. Det handlar ju om att kvinnor ska finnas på alla nivåer där beslut fattas om fred och säkerhet.

Natos policy för 1325

Utgångspunkten för Natos engagemang för 1325 är en övertygelse om att kvinnor kan spela en avgörande roll för att nå framgång i att möta de säkerhetspolitiska utmaningarna under 2000-talet. Nato har antagit en policy om 1325 som ses över vartannat år. Den övergripande strategin består av sex punkter:

  • Alla policydokument och program ska präglas av 1325 - avsikten är att förändra attityder och beteenden inom organisationen.
  • Samarbete med internationella organisationer, frivilliga organisationer och civilsamhället ingår i alliansens anda för att nå säkerhet. Initiativ ska tas för att tillsammans implementera 1325 inklusive utbyta av information, dela goda erfarenheter och expertis; liksom praktiskt samarbete.
  • Operationer/insatser - den generella principen är att skydda kvinnor.
  • Utbildning och övningar ger väsentliga möjligheter att inpränta 1325 på lång sikt.
  • Allmän diplomati utgår från medias starka inflytande på uppfattningen om kvinnans roll i samhället, kulturen, militärt och civilt liv.
  • Nationella initiativ – Nato välkomnar till exempel fler kvinnor i försvaret.

Samarbete med frivilliga organisationer

Det låter ju bra att samarbeta med frivilliga organisationer - men vad är syftet? Nato har efter erfarenheterna från balkankriget utarbetat en CIMIC-doktrin, det vill säga civilmilitärt samarbete. Utgångspunkten är att de civila insatserna ska samordnas med de militära och på så sätt effektivisera de militära operationerna. De civila insatserna ska med andra ord bidra till att uppnå det militära målet. Det är uppenbart hur biståndet alltmer lokaliseras till de områden där Nato eller för den delen Sverige är engagerade militärt.

Genom samarbete med lokala frivilliga organisationer kan Nato få information på platsen, som är avgörande för den militära insatsen. För att nå kvinnorna i ett konfliktområde är det i många fall nödvändigt att det sker via kvinnor inom den egna organisationen.
Resolution 1325 blir på detta sätt ett redskap i CIMIC-doktrin.

Militarisering av 1325

Det var kvinnoorganisationer som tryckte på och lyckades få FN:s säkerhetsråd att anta en resolution om ”Kvinnor, fred och säkerhet”. I resolutionen betonas framför allt kvinnans roll i konfliktförebyggande arbete, fredsprocesser och återuppbyggnad av samhällen för att nå en hållbar fred. Dessutom handlar 1325 om kvinnors mänskliga rättigheter i krig.

Nato och andra militära organisationer håller nu på att utnyttja denna viktiga resolution för sina egna syften. De har upptäckt att för att nå ut till kvinnor och barn måste de göra det med hjälp av kvinnor. Det handlar om att få information om var fienden finns, det vill säga kvinnorna ska spela en viktig roll för underrättelsetjänsten.
Eftersom genderfrågor spelar en allt större roll i det västerländska samhället gäller det att appellera till den kvinnliga befolkningen för att få deras demokratiska stöd.

Risken är att resolution 1325 om ”Kvinnor, fred och säkerhet” tas över av militären och att civilsamhället får en allt mer underordnad roll. Det var inte en sådan utveckling vi kvinnor i olika fredsorganisationer hade tänkt oss.

Ingela Mårtensson
Vice ordförande Operation 1325